V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Alex investment s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti Alex investment s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 51 675 145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 127866/B (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy Spoločnosti ako poskytovateľa s tretími osobami (spotrebiteľmi) ako zákazníkmi Spoločnosti (ďalej len ako „Zákazník“ alebo podľa kontextu „Spotrebiteľ“), vznikajúce v súvislosti s dodávkou reklamných a marketingových služieb, administratívnych služieb, služieb prieskumu trhu a verejnej mienky, fotografických služieb, činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), sprostredkovania poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, ako aj prípadných iných služieb podľa predmetu činnosti Spoločnosti, zapísaného v čase poskytnutia takejto inej služby v obchodnom registri (ďalej len ako „Služby“).

2. Orgán dozoru

Ústredný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 Bratislava

P.O.Box 29

Odbor ochrany spotrebiteľa

Tel. kontakt: 02/58 27 21 32

https://www.soi.sk

Prievozská 32

820 07 Bratislava

P.O.BOX 5

Tel. č.: 02/58 27 21 72,  02/58 27 21 04

Fax č. 02/58 27 21 70


3. Definícia niektorých pojmov

„Spotrebiteľ“ – Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP a v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmlúv a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

„Zákazník“ – Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu so Spoločnosťou za účelom kúpy, predaja, nájmu nehnuteľnosti, či za účelom poskytnutia súvisiacich Služieb zo strany Spoločnosti;

„Služby“ – Službami sa na účely týchto VOP rozumejú služby poskytované v rámci predmetu podnikateľskej činnosti Spoločnosti;

„Zmluva“ – Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie najmä, nie však výlučne Zmluva o spolupráci, Sprostredkovateľská zmluva v oblasti služieb, predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti a i., v ktorých vystupujú ako zmluvné strany najmä Spoločnosť a Zákazník.

4. Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno: Alex investment s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 100/B, 834 01 Bratislava

IČO: 51 675 145

DIČ: 2120751919

e-mail: info@osobnimakleri.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127866/B.

5. Uzatváranie zmlúv

Ponuky a návrhy Spoločnosti na uzatvorenie Zmluvy adresované Zákazníkovi sú zásadne nezáväzné; Spoločnosť je takýmito ponukami a návrhmi na uzatvorenie Zmluvy viazaná len v prípade, ak (i) sú ako záväzné výslovne označené, a/alebo (ii) pokiaľ obsahujú lehotu na ich prijatie Zákazníkom. V prípade, ak je návrh Spoločnosti na uzatvorenie Zmluvy záväzným v súlade s prvou vetou tohto ustanovenia, je ním Spoločnosť viazaná iba v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy návrh na uzavretie Zmluvy dôjde Zákazníkovi, ak nie je Spoločnosťou výslovne určená iná lehota, pričom v takom prípade dôjde k uzatvoreniu Zmluvy so Spoločnosťou včasným vyhlásením Zákazníka alebo iným jeho včasným konaním, z ktorého možno vyvodiť jeho bezvýhradný súhlas s takýmto návrhom na uzavretie Zmluvy.

Spoločnosť je oprávnená svoj návrh na uzatvorenie Zmluvy kedykoľvek odvolať, ak takéto odvolanie dôjde Zákazníkovi skôr, než Zákazník odoslal prijatie návrhu Spoločnosti.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. V prípade, ak dôjde k rozporu medzi VOP a ustanoveniami Zmluvy, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy.

6. Poskytovanie služieb

Spoločnosť poskytuje Služby v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a v zmysle Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom.

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude postupovať tak, aby došlo k riadnemu poskytnutiu Služby, t. j. k naplneniu účelu Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom.

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Zákazník sa zaväzuje, že Spoločnosti poskytne všetky potrebné dokumenty a údaje potrebné k poskytnutiu tej  - ktorej Služby.

V záujme riadneho poskytnutia Služby Spoločnosťou sa Zákazník zaväzuje poskytnúť Spoločnosti všetky potrebné informácie, ktorých správnosť, úplnosť a pravdivosť má vplyv na poskytovanie Služieb Spoločnosťou. V prípade nesprávne uvedených údajov Zákazníka a/alebo neúplnosti, nesprávnosti, alebo nepravdivosti informácií odovzdaných Spoločnosti Zákazníkom Spoločnosť nezodpovedá za neposkytnutie Služby, vady poskytnutých Služieb, ani za spôsobenú škodu.

Spoločnosť poskytne Služby riadne a včas, s prihliadnutím na povahu plnenia, ako aj s prihliadnutím na ďalšie okolnosti dohodnuté v Zmluve.

Spoločnosť nie je v omeškaní s poskytnutím Služby, ak nebol zo strany Spoločnosti dodržaný termín poskytnutia Služby z dôvodu (i) udalosti spôsobenej vyššou mocou alebo (ii) okolnosti, ktorá má za následok, že nie je možné včasné poskytnutie od Spoločnosti oprávnene požadovať alebo (iii) akejkoľvek inej okolnosti, ktorá vznikla bez úmyselného zavinenia Spoločnosti. Ak sa stane plnenie Spoločnosti na základe týchto či iných okolností nemožné, alebo v ich dôsledku dôjde k zmareniu účelu Zmluvy, povinnosť Spoločnosti poskytnúť Službu podľa Zmluvy zanikne.

Lehota, v ktorej je Spoločnosť zaviazaná poskytnúť Službu dohodnutú v Zmluve, začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník porušuje svoje povinnosti (napr. platobné povinnosti ako povinnosť poskytnúť zálohu na odmenu alebo informačné povinnosti a pod.) a/alebo neposkytuje Spoločnosti súčinnosť požadovanú Spoločnosťou a/alebo potrebnú pre uskutočnenie/poskytnutie Služby v zmysle Zmluvy; o trvanie takéhoto omeškania Zákazníka sa predlžuje lehota na poskytnutie Služieb v zmysle Zmluvy. Termín poskytnutia Služieb sa považuje za splnený zo strany Spoločnosti, ak je pred jeho uplynutím odoslané Zákazníkovi oznámenie o pripravenosti Spoločnosti poskytnúť Službu.

Zákazník nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (vrátane pohľadávok) vyplývajúce z uzatvorených Zmlúv na tretie osoby bez súhlasu Spoločnosti.

Poskytovanie Služieb v zmysle týchto VOP a Zmluvy sa uskutočňuje výlučne na území Slovenskej republiky.

7. Odmena a platobné podmienky

Výška odmeny za poskytovanie Služieb je určená v sadzobníku cien a poplatkov Spoločnosti, ktorý je prístupný k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti, resp. na požiadanie Zákazníka a rovnako aj na webovej stránke a podstránkach www.osobnimakleri.sk

Odmena za poskytované Služby je presne stanovená v Zmluve so Zákazníkom.

Odmena nezahŕňa súdne či správne poplatky, poplatky za výpisy z katastra nehnuteľností, snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a i., pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku odmeny dohodnutej v Zmluve, o čom Spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informuje a zároveň poučí o možnosti Zmluvu okamžite vypovedať.

Dohodnutá Odmena bude Zákazníkovi fakturovaná a odosielaná automaticky elektronicky, ak súčasne nie je zasielaná aj poštou, pričom Zákazník sa zaväzuje vystavenú faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t. j. štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je vo faktúre uvedená iná lehota splatnosti.

Zákazník je oprávnený vrátiť faktúru bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako zistí chybu vo fakturovaných údajoch či vo výške fakturovanej odmeny alebo výdavkov, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Zákazníkovi.

8. Reklamačné podmienky a Reklamačný poriadok

Spoločnosť vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č, 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu za podmienok a spôsobom v zmysle nižšie uvedeného:

 • Zákazník môže reklamovať a vrátiť vystavenú faktúru na odmenu, prípadne náklady fakturované za poskytované Služby, a to bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako vadu faktúry zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 • Spoločnosť spíše so Zákazníkom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári.
 • Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe prístupný na stiahnutie  na webovej stránke Spoločnosti www.osobnimakleri.sk.
 • Zákazník má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 • Reklamácia bude Spoločnosťou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Spoločnosť so Zákazníkom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže Spoločnosť uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetky úkony tak, aby nežiaduci stav v podobe vád poskytnutých Služieb odstránila.
 • V prípade, že z dôvodov na strane Spoločnosti nebude možné vadu poskytnutých Služieb odstrániť, môže Zákazník požadovať primeranú zľavu z dohodnutej fakturovanej Odmeny za poskytovanie Služieb. Spoločnosť zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, Zákazníkovi.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne Zákazníka, pričom uvedie dôvody, pre ktoré takto rozhodla.
 • Na základe zistení obsiahnutých v reklamačných protokoloch vyvodzuje Spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať potrebe uplatnenia  prípadných ďalších reklamácií zo strany Zákazníka.
 • Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je nevyhnutné predovšetkým na plnenie Zmluvy, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle Spoločnosti www.osobnimakleri.sk  v dokumente - Informačné memorandum o ochrane osobných údajov.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu a/alebo, ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva.
 • Ak Spoločnosť na žiadosť Zákazníka odpovie zamietavo alebo na žiadosť Zákazníka do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 13 týchto VOP.

9. Nároky z vád poskytovania

Spoločnosť zodpovedá za vady poskytnutých Služieb v rozsahu za podmienok všeobecného predpisu, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zodpovedá výlučne za vady poskytovaných Služieb, ktoré existovali v čase ich poskytnutia Zákazníkovi.

Spoločnosť zodpovedá za to, že Služby poskytované Spoločnosťou budú vykonávané s odbornou starostlivosťou, tak, aby došlo k poskytnutiu Služby v zmysle Zmluvy.

Zákazník je oprávnený reklamovať kvalitu poskytnutých Služieb, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

V prípade, ak si Zákazník splnil riadne a včas všetky svoje povinnosti v súvislosti s reklamáciou Služby a tieto Služby vykazujú odstrániteľné vady, ktoré boli vytknuté, resp. reklamované v súlade s týmito VOP a/alebo osobitnými zmluvne dojednanými podmienkami a reklamácia bola Spoločnosťou uznaná ako oprávnená, je Spoločnosť povinná odstrániť vady vhodným spôsobom, najmä Zákazníkovi opätovne poskytnúť Službu, pokiaľ je to možné.

Podrobnosti ohľadom reklamácii ustanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je uvedený v čl. 8 týchto VOP a je súčasne k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti, ako aj na stránke www.osobnimakleri.sk.

10. Zánik služby

Zmluva zaniká predovšetkým:

 • Skončením platnosti a účinnosti Zmluvy (ak táto bola uzatvorená na dobu určitú)
 • Splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená
 • Písomnou dohodou zmluvných strán
 • Písomnou výpoveďou doručenej druhej zmluvnej strane, a to podľa povahy Zmluvy
 • Písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Zákazník má právo písomne odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnásť (14) dní odo dňa jej uzatvorenia. Po odstúpení od Zmluvy Spoločnosť vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho obdržala titulom úhrady odmeny, alebo jej časti, či zálohy na odmenu za objednané Služby, s výnimkou platieb za tie Služby , ktoré Spoločnosť už do účinnosti odstúpenia od Zmluvy stihla poskytnúť. Prijaté platby od Zákazníka vráti Spoločnosť v takom prípade Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia riadneho oznámenia/vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku VOP.

Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Spoločnosť opakovane, ani po predchádzajúcej písomnej reklamácii Zákazníka, neposkytuje Služby v zmysle Zmluvy a/alebo je počas účinnosti Zmluvy Spoločnosť nečinná a preukázateľne nevyvíja aktivitu smerujúcu k naplneniu účelu Zmluvy najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.

Formulár odstúpenia od Zmluvy je prílohou každého návrhu Zmluvy a je prístupný aj na webovej stránke Spoločnosti.

Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak (i) Zákazník pri uzatvorení Zmluvy uviedol údaje, ktoré sú nepravdivé, neúplné alebo nesprávne a/alebo (ii) ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Zákazník vedel alebo mal vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť účel Zmluvy, t. j. realizáciu obchodného prípadu, prípadne poskytnutie inej Služby poskytovanej Spoločnosťou na základe Zmluvy, ak (iii) sa Zákazník dostal do omeškania s úhradou akejkoľvek platby, ku ktorej bol povinný na základe Zmluvy, o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní.

11. Náhrada škody

Zodpovednosť za škodu, vrátane spôsobu a rozsahu náhrady škody, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, upravujúcimi zodpovednosť za škodu.

12. Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie ohľadom podmienok spracovania osobných údajov, vrátane práva odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak tento bol udelený, sú uvedené v osobitnom dokumente - Informačné memorandum o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu návrhu Zmluvy a zároveň sú dostupné na stránke www.osobnimakleri.sk a/alebo k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti.

Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami spracovania osobných údajov uvedených v Informačnom memorande o ochrane osobných údajov a túto skutočnosť písomne potvrdiť na požiadanie Spoločnosti.

11. Alternatívne riešenie sporov

Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach ARS medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní vôbec, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník ako spotrebiteľ. Okrem ARS má Zákazník  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

12. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, neupravené výslovne týmito VOP a Zmluvou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov.

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Spoločnosti www.osobnimakleri.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Spoločnosti.

Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie Zákazníka v postavení spotrebiteľa budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 01.01.2019