Príprava na predaj

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Vyhľadanie a kontrola listu vlastníctva

Kontrola katastrálnej mapy

Vyčíslenie zostatku

ÚPI - územnoplánovacia informácia

Prístupová cesta

Daňová optimalizácia

Nadobúdacia zmluva

Zálohový prepis správcovi

Projektová dokumentácia

Predaj neskolaudovanej stavby

Zápis rozostavanej stavby