Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BEZPROVÍZIE s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti BEZPROVÍZIE s.r.o., so sídlom Jarošova 1 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 478 432, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 138821/B (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy Spoločnosti ako poskytovateľa s tretími osobami (spotrebiteľmi) ako zákazníkmi Spoločnosti (ďalej len ako „Zákazník“ alebo podľa kontextu „Spotrebiteľ“), vznikajúce v súvislosti s dodávkou reklamných a marketingových služieb, administratívnych služieb, služieb prieskumu trhu a verejnej mienky, fotografických služieb, činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), sprostredkovania poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt, ako aj prípadných iných služieb podľa predmetu činnosti Spoločnosti, zapísaného v čase poskytnutia takejto inej služby v obchodnom registri (ďalej len ako „Služby“).

2. Orgán dozoru

Ústredný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32

827 99 Bratislava

P.O.Box 29

Odbor ochrany spotrebiteľa

Tel. kontakt: 02/58 27 21 32

https://www.soi.sk

Prievozská 32

820 07 Bratislava

P.O.BOX 5

Tel. č.: 02/58 27 21 72,  02/58 27 21 04

Fax č. 02/58 27 21 70


3. Definícia niektorých pojmov

„Zákazník“ – Spotrebiteľ, ktorý prejavil záujem a objednal tú ktorú službu Spoločnosti za účelom kúpy, predaja, nájmu nehnuteľnosti, či za účelom poskytnutia súvisiacich Služieb zo strany Spoločnosti;

„Služby“ – Službami spoločne sa na účely týchto VOP rozumejú služby poskytované v rámci predmetu podnikateľskej činnosti Spoločnosti, pričom ide najmä, nie však výlučne o tieto: (i) služba #bezprovízie; (ii) služba Právna pomoc a (iii) služby Hypotéka, definované nižšie.

„Zmluva“ – Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie najmä, nie však výlučne Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti a zložení peňažnej zábezpeky na ich kúpu alebo Kúpna zmluva, kde vystupujú ako zmluvné strany najmä Spoločnosť, Zákazník a Tretia strana.

„služba #bezprovízie“ – komplexná realitná služba sprostredkovania predaja nehnuteľnosti poskytovaná Spoločnosťou odborne a za vopred dojednanú paušálnu cenu služby - 998 EUR, rozdelenú na dve splátky. 

„služba Právna pomoc“ – odborná služba sprostredkovania právnych služieb formou spolupracujúcich subjektov, ktorými sú notárske úrady a advokáti, pre zabezpečenie prevodu vlastníctva nehnuteľnosti predajom / kúpou alebo výstavbou poskytovaná Spoločnosťou za paušálnu odmenu vo výške 499 EUR.

„služba Hypotéka“ – komplexná služba sprostredkovania úverového financovania nehnuteľnosti a poradenstva pri kúpe bývania v spolupráci so samostatným finančným agentom Brokeria, a.s. poskytovaná spoločnosťou bez nároku na odmenu voči Zákazníkovi.

„aplikácia Alex“ – webová aplikácia prístupná na doméne prevádzkovanej Spoločnosťou - www.osobnimakleri.sk, ktorá slúži Zákazníkom pre komunikáciu a administráciu so Spoločnosťou pri poskytovaní tej ktorej služby, s unikátnym a zabezpečeným prístupom každého Zákazníka zvlášť.

„tretia osoba“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe činnosti Spoločnosti prejavila záujem o kúpu nehnuteľnosti Zákazníka, pre ktorú Spoločnosť poskytuje tú ktorú službu.

„obchodný zástupca“ – zástupca spoločnosti poverený poskytnutím tej ktorej služby Zákazníkovi. V prípade (i) služby #bezprovízie je ním realitný maklér ktorý komunikuje so Zákazníkom počas trvania poskytovania služby #bezprovízie (ďalej len “Realitný maklér”) (ii) služby Právna pomoc je ním poverený spolupracujú advokát alebo iný zástupca Spoločnosti, ktorý sa stará o komunikáciu so Zákazníkom a treťou stranou a vypracováva potrebnú zmluvnú dokumentáciu (iii) služby Hypotéka ním je spolupracujúci hypotekárny poradca, ktorý sa stará o komunikáciu, administratívu a poradenstvo Zákazníka pri poskytovaní komplexnej služby finančného poradenstva.

„Inzerát“ – výstup práce realitného makléra, fotografa a marketingového tímu, ktorý dodáme Zákazníkovi do 24 hodín od Náboru do ním uvedenej emailovej schránky s unikátnym prístupom do systému Alex. Účelom inzerátu je propagácia nehnuteľnosti, pre ktorú si Zákazník službu #bezprovízie

4. Identifikácia spoločnosti

Obchodné meno: BEZPROVÍZIE s.r.o.

Sídlo: Jarošova 1 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mestoa

IČO: 52 478 432

DIČ: 2121048886

e-mail: info@osobnimakleri.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 138821/B.

5. Objednanie služby

Ponuky a návrhy Spoločnosti (Inzerát doručený do emailovej schránky uvedenej Zákazníkom) na objednanie Služby adresované Zákazníkovi sú zásadne nezáväzné; Zákazník je takýmito ponukami a návrhmi na objednanie Služby viazaný len v prípade, ak (i) sú ako záväzné výslovne označené. V prípade, ak je návrh Spoločnosti na objednanie služby záväzným v súlade s predošlou vetou tohto ustanovenia, je ním Spoločnosť viazaná iba v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy návrh na objednanie služby dôjde Zákazníkovi, ak nie je Spoločnosťou výslovne určená iná lehota, pričom v takom prípade dôjde k objednaniu služby od Spoločnosti včasným vyhlásením Zákazníka alebo iným jeho včasným konaním, z ktorého možno vyvodiť jeho bezvýhradný súhlas s takýmto návrhom na objednanie služby (ďalej aj len “súhlas so začatím poskytovania služby”).

Spoločnosť je oprávnená svoj návrh na objednanie Služby kedykoľvek odvolať, ak takéto odvolanie dôjde Zákazníkovi skôr, než Zákazník odoslal prijatie návrhu Spoločnosti.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých vzťahov medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

V prípade služby #bezprovízie je samotná realitná činnosť poskytovaná zákazníkovi až na základe zaslania online súhlasu so začatím poskytovania tejto služby. K vyjadreniu súhlasu so začatím poskytovania služieb dochádza po odsúhlasení spracovania inzerátu nehnuteľnosti v systéme Alex (ďalej len “Objednanie služby #bezprovízie”), ktorému predchádza nezáväzná a bezplatná prvá obhliadka nehnuteľnosti (ďalej len “Nábor”). Na nábor sa dostaví obchodný zástupca spoločnosti s fotografom, pričom účelom tejto prvej obhliadky je predstavenie služby #bezprovízie, zber dát o nehnuteľnosti vrátane fotodokumentácie a 3D obhliadky pre následné spracovanie finálneho výstupu v podobe Inzerátu. Objednaním služby v zmysle tohto odstavca vzniká Zákazníkovi povinnosť platby v zmysle bodu 7.7 týchto VOP s možnosťou odstúpenia do 14 dní od potvrdenia súhlasu so začatím poskytovania služby podľa bodu 10.2 týchto VOP.

6. Poskytovanie služieb

Spoločnosť poskytuje Služby v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a v zmysle týchto VOP odsúhlasených pri začatí / objednaní s ich poskytovaním Zákazníkom.

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude postupovať tak, aby došlo k riadnemu poskytnutiu Služby, t. j. k naplneniu účelu Služby v prospech Zákazníka.

Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Zákazník sa zaväzuje, že Spoločnosti poskytne všetky potrebné dokumenty a údaje potrebné k poskytnutiu tej - ktorej Služby, prezentované pri objednaní služby alebo obchodným zástupcom Spoločnosti.

V záujme riadneho poskytnutia tej ktorej Služby Spoločnosťou sa Zákazník zaväzuje poskytnúť Spoločnosti všetky potrebné informácie, ktorých správnosť, úplnosť a pravdivosť má vplyv na poskytovanie Služieb Spoločnosťou. V prípade nesprávne uvedených údajov Zákazníka a/alebo neúplnosti, nesprávnosti, alebo nepravdivosti informácií odovzdaných Spoločnosti Zákazníkom Spoločnosť nezodpovedá za neposkytnutie Služby, vady poskytnutých Služieb, ani za spôsobenú škodu.

Spoločnosť poskytne Služby riadne a včas, s prihliadnutím na povahu plnenia, ako aj s prihliadnutím na ďalšie okolnosti dohodnuté v Zmluve.

Spoločnosť nie je v omeškaní s poskytnutím Služby, ak nebol zo strany Spoločnosti dodržaný termín poskytnutia Služby z dôvodu (i) udalosti spôsobenej vyššou mocou alebo (ii) okolnosti, ktorá má za následok, že nie je možné včasné poskytnutie od Spoločnosti oprávnene požadovať alebo (iii) akejkoľvek inej okolnosti, ktorá vznikla bez úmyselného zavinenia Spoločnosti. Ak sa stane plnenie Spoločnosti na základe týchto či iných okolností nemožné, alebo v ich dôsledku dôjde k zmareniu účelu Zmluvy, povinnosť Spoločnosti poskytnúť Službu podľa Zmluvy zanikne.

Obsahom služby #bezprovízie je záväzok Spoločnosti poskytnúť a zabezpečiť pre Zákazníka nasledovné:

 1. Spracovanie, údržbu a pravidelnú aktualizáciu Inzerátu nehnuteľnosti, pričom Inzerát obsahuje:
  - 3D obhliadku nehnuteľnosti umiestnenú na verejnom odkaze prístupnom pre záujemcov o kúpu / nájom nehnuteľnosti (tretie osoby) a fotodokumentáciu nehnuteľnosti (vzniká na prvej obhliadke nehnuteľnosti, ďalej len ako "nábor nehnuteľnosti", pričom nábor je nezáväzným prvým krokom k objednaniu služby #bezprovízie, no nie s povinnosťou platnej objednávky a platby);
  - reklamné video nehnuteľnosti, pre účely reklamy na sociálnych sieťach;
  - popisný text Inzerátu, ktorý plní informačný a propagačný účel;
  - dokumentácia nehnuteľnosti potrebná pre prípravu zmluvných podkladov;
  pre ktorú si službu #bezprovízie objednal a to na základe podnetu a podkladov od Zákazníka alebo na základe vlastného uváženia po odsúhlasení Zákazníkom.
 2. Zabezpečenie publikovania (ďalej len “Export”) a dennej aktualizácie Inzerátu na významných inzertných realitných portáloch, ktorými sú pre tento účel:
  - nehnuteľnosti.sk
  - topreality.sk
  - reality.sk
  - byty.sk* (*v prípade ak je nehnuteľnosťou byt)
  - chaty.sk** (**ak je nehnuteľnosťou objekt určený na rekreáciu / chata)
  - novostavby.sk*** (***ak má nehnuteľnosť štatút novostavby)
  - bazar.sk
  so všetkými nevyhnutnými informáciami o nehnuteľnosti a kontaktnými údajmi na Spoločnosť, respektíve povereného Obchodného zástupcu.
 3. Sprostredkovanie služby premium (zvýraznenie inzerátu a jeho umiestnenie na prvé pozície na obdobie 3 dní v zozname nehnuteľností na stránke nehnutelnosti.sk v zmysle obchodných podmienok nehnutelnosti.sk) u prevádzkovateľa nehnutelnosti.sk a služby top (zvýraznenie inzerátu na obdobie 3 dní v zozname nehnuteľností na stránke topreality.sk v zmysle obchodných podmienok prevádzkovateľa topreality.sk) u prevádzkovateľa topreality.sk (spolu ďalej len ”služba TOP PORTÁLE”) na podnet Zákazníka alebo podľa vlastného uváženia, pričom služba TOP PORTÁLE je poskytnutá v cene služby trikrát. Každé ďalšie poskytnutie je spoplatnené v zmysle platného cenníka Spoločnosti a je podmienené objednávkou Zákazníka cez systém Alex. O aktivovaní a poskytnutí je Zákazník informovaný prostredníctvom systému Alex.
 4. Zabezpečenie ďalšieho marketingu Inzerátu a to nasledovne:
  - formou sponzorovaného príspevku na sociálnych sieťach Facebook a Instagram s rozpočtom 25€ na kampaň (ďalej ako služba “SIETE”), pričom každé ďalšie poskytnutie služby SIETE  je podmienené objednávkou zo strany Zákazníka a je spoplatnené v zmysle platného cenníka Spoločnosti. O aktivovaní a poskytnutí je Zákazník informovaný prostredníctvom systému Alex;
  - sprostredkovanie Inzerátu internej databáze záujemcov Spoločnosti o kúpu / prenájom nehnuteľnosti s parametrami obdobnými tej, pre ktorú si Zákazník službu #bezprovízie objednal;
 5. Vybavenie dopytov na nehnuteľnosť a sprostredkovanie osobnej alebo online obhliadky pre tretie osoby, pričom o každej tretej osobe je Zákazník informovaný prostredníctvom obchodného zástupcu alebo systému Alex, v ktorom je prítomný zoznam tretích osôb pre nehnuteľnosť v rozsahu meno, priezvisko a termín obhliadky (ak bol dohodnutý). Dopyty budú Spoločnosťou vybavené včas a v prospech Zákazníka.
 6. Poskytovať poradenstvo, odporúčania a sprostredkovať ďalšie služby Zákazníkovi ako aj Tretej osobe, pre zabezpečenia úspešného sprostredkovania predaja nehnuteľnosti.
 7. Spoločnosť sa ďalej v zmysle služby #bezprovízie a súhlasu zo strany Zákazníka zaväzuje, že v prípade ak tretia osoba prejaví záujem o  kúpu nehnuteľnosti že:
  - zmluvným stranám bude poskytovať aktívnu podporu na prevod Nehnuteľnosti;
  - v rámci podpory predaja Nehnuteľnosti zabezpečí vypracovanie návrhu Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy, Návrhu na vklad a príslušný výpis z listu vlastníctva, príp. kópiu katastrálnej mapy, na informatívne účely;
  - sprostredkuje podpis zmluvy v priestoroch Spoločnosti, prípadne mimo jej priestorov na vyžiadanie Zákazníka;
  - na požiadanie odporučí súdneho znalca na ocenenie Nehnuteľnosti a/alebo osobu oprávnenú vykonávať finančné sprostredkovanie hypotekárnych/spotrebných úverov;
  - po uzavretí Kúpnej zmluvy zabezpečí vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a sprostredkuje jeho elektronické alebo osobné podanie na príslušný okresný úrad - katastrálny odbor;
  - v prípade prerušenia konania o povolení vkladu Kúpnej zmluvy príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom zabezpečí opravu, príp. doplnenie Kúpnej zmluvy, na svoje náklady;
  - zaplatí základný správny poplatok v sume 33,- € pri elektronickom podaní za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (v prípade osobného podania cez podateľňu okresného úradu katastrálneho odboru na podnet Zákazníka, sa zákazník zaväzuje doplatiť rozdiel (33 EUR) základného správneho poplatku v sume 66 EUR);
  - sprostredkuje a zabezpečí protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti v zmysle podmienok Zmluvy medzi Zákazníkom a Treťou osobou s prípravou podkladov pre nahlásenie zmeny odberateľa pre energie;

Obdobie trvania služby #bezprovízie, v ktorom je Spoločnosť zaviazaná poskytnúť Službu, začína plynúť dňom objednania služby, pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník porušuje svoje povinnosti (napr. platobné povinnosti alebo informačné povinnosti a pod.) a/alebo neposkytuje Spoločnosti súčinnosť požadovanú Spoločnosťou a/alebo potrebnú pre uskutočnenie/poskytnutie Služby v zmysle Zmluvy (obmedzenie obhliadok zamedzením prístupu do nehnuteľnosti); o trvanie takéhoto omeškania Zákazníka sa predlžuje obdobie na poskytnutie Služieb v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom obdobie poskytnutia služby #bezprovízie trvá až do momentu poskytnutia kompletnej služby ak sa Zákazník a Spoločnosť nedohodnú v Zmluve inak.

Lehota, v ktorej je Spoločnosť zaviazaná poskytnúť Službu dohodnutú v Zmluve, začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pokiaľ nie je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté inak. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník porušuje svoje povinnosti (napr. platobné povinnosti ako povinnosť poskytnúť zálohu na odmenu alebo informačné povinnosti a pod.) a/alebo neposkytuje Spoločnosti súčinnosť požadovanú Spoločnosťou a/alebo potrebnú pre uskutočnenie/poskytnutie Služby v zmysle Zmluvy; o trvanie takéhoto omeškania Zákazníka sa predlžuje lehota na poskytnutie Služieb v zmysle Zmluvy. Termín poskytnutia Služieb sa považuje za splnený zo strany Spoločnosti, ak je pred jeho uplynutím odoslané Zákazníkovi oznámenie o pripravenosti Spoločnosti poskytnúť Službu.

Zákazník nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (vrátane pohľadávok) vyplývajúce z uzatvorených Zmlúv na tretie osoby bez súhlasu Spoločnosti.

Poskytovanie Služieb v zmysle týchto VOP a Zmluvy sa uskutočňuje výlučne na území Slovenskej republiky.

7. Odmena a platobné podmienky

Výška odmeny za poskytovanie Služieb je určená v sadzobníku cien a poplatkov Spoločnosti, ktorý je prístupný k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti, resp. na požiadanie Zákazníka a rovnako aj na webovej stránke a podstránkach www.osobnimakleri.sk

Odmena nezahŕňa súdne či správne poplatky (okrem základného správneho poplatku za podanie návrhu na vklad na zmenu vlastníka príslušnému okresnému úradu katastrálnemu odboru v hodnote 66€), poplatky za výpisy z katastra nehnuteľností, snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a i., pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť výšku odmeny dohodnutej v Zmluve, o čom Spotrebiteľa bez zbytočného odkladu informuje a zároveň poučí o možnosti Zmluvu okamžite vypovedať.

Dohodnutá Odmena bude Zákazníkovi fakturovaná a odosielaná automaticky elektronicky, ak súčasne nie je zasielaná aj poštou, pričom Zákazník sa zaväzuje vystavenú faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t. j. štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ nie je vo faktúre uvedená iná lehota splatnosti.

Zákazník je oprávnený vrátiť faktúru bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako zistí chybu vo fakturovaných údajoch či vo výške fakturovanej odmeny alebo výdavkov, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Zákazníkovi.

Odmena pre tú ktorú službu je definovaná nasledovne:

 • V prípade služby #bezprovízie je odmena paušálna a stanovená v sume 998 EUR, ktorá je však rozdelená na dve platby. Prvá platba v sume 499 EUR sa hradí na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou po objednaní služby #bezprovíze, pričom druhá platba v sume 499 EUR sa  hradí na základe faktúry vystavenej Spoločnosťou a je podmienená uzavretím Kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť (medzi Zákazníkom a treťou osobou, ktorá má o kúpu nehnuteľnosti záujem), pre ktorú sa služba poskytuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak;
 • V prípade doplnkových služieb ako napríklad marketingové služby NÁBOR, TOP PORTÁLE či SIETE, respektíve ich každé ďalšie objednanie je spoplatnené sadzbou v zmysle platného cenníka prístupného v systéme Alex a ich výkonu a dodaniu predchádza povinnosť objednávky cez systém Alex.

8. Reklamačné podmienky a Reklamačný poriadok

Spoločnosť vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č, 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu za podmienok a spôsobom v zmysle nižšie uvedeného:

 • Zákazník môže reklamovať a vrátiť vystavenú faktúru na odmenu, prípadne náklady fakturované za poskytované Služby, a to bez zbytočného odkladu, t. j. do siedmich (7) dní po tom, ako vadu faktúry zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 • Spoločnosť spíše so Zákazníkom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári.
 • Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe prístupný na stiahnutie  na webovej stránke Spoločnosti www.osobnimakleri.sk.
 • Zákazník má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 • Reklamácia bude Spoločnosťou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Spoločnosť so Zákazníkom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže Spoločnosť uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetky úkony tak, aby nežiaduci stav v podobe vád poskytnutých Služieb odstránila.
 • V prípade, že z dôvodov na strane Spoločnosti nebude možné vadu poskytnutých Služieb odstrániť, môže Zákazník požadovať primeranú zľavu z dohodnutej fakturovanej Odmeny za poskytovanie Služieb. Spoločnosť zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, Zákazníkovi.
 • Pokiaľ Spoločnosť uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne Zákazníka, pričom uvedie dôvody, pre ktoré takto rozhodla.
 • Na základe zistení obsiahnutých v reklamačných protokoloch vyvodzuje Spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať potrebe uplatnenia  prípadných ďalších reklamácií zo strany Zákazníka.
 • Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je nevyhnutné predovšetkým na plnenie Služby a Zmluvy, ktorej je Zákazník Objednávateľom a zmluvnou stranou. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené na webovom sídle Spoločnosti www.osobnimakleri.sk  v dokumente - Informačné memorandum o ochrane osobných údajov.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu a/alebo, ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva.
 • Ak Spoločnosť na žiadosť Zákazníka odpovie zamietavo alebo na žiadosť Zákazníka do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 13 týchto VOP.

9. Nároky z vád poskytovania

Spoločnosť zodpovedá za vady poskytnutých Služieb v rozsahu za podmienok všeobecného predpisu, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zodpovedá výlučne za vady poskytovaných Služieb, ktoré existovali v čase ich poskytnutia Zákazníkovi.

Spoločnosť zodpovedá za to, že Služby poskytované Spoločnosťou budú vykonávané s odbornou starostlivosťou, tak, aby došlo k poskytnutiu Služby v zmysle týchto VOP.

Zákazník je oprávnený reklamovať kvalitu poskytnutých Služieb, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

V prípade, ak si Zákazník splnil riadne a včas všetky svoje povinnosti v súvislosti s reklamáciou Služby a tieto Služby vykazujú odstrániteľné vady, ktoré boli vytknuté, resp. reklamované v súlade s týmito VOP a/alebo osobitnými zmluvne dojednanými podmienkami a reklamácia bola Spoločnosťou uznaná ako oprávnená, je Spoločnosť povinná odstrániť vady vhodným spôsobom, najmä Zákazníkovi opätovne poskytnúť Službu, pokiaľ je to možné.

Podrobnosti ohľadom reklamácii ustanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je uvedený v čl. 8 týchto VOP a je súčasne k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti, ako aj na stránke www.osobnimakleri.sk.

10. Zánik služby

Služba zaniká predovšetkým:

 • Splnením účelu, na ktorý sa poskytuje
 • Písomnou dohodou zmluvných strán
 • Písomným odstúpením z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Zákazník má právo písomne odstúpiť od Služby bez uvedenia dôvodu v lehote štrnásť (14) dní odo dňa jej uzatvorenia. Po odstúpení od Služby Spoločnosť vráti Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho obdržala titulom úhrady odmeny, alebo jej časti, či zálohy na odmenu za objednané Služby, s výnimkou platieb za tie Služby , ktoré Spoločnosť už do účinnosti odstúpenia od Zmluvy stihla poskytnúť. Prijaté platby od Zákazníka vráti Spoločnosť v takom prípade Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia riadneho oznámenia/vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od Služby podľa tohto článku VOP.

Zákazník je oprávnený od Služby odstúpiť, ak Spoločnosť opakovane, ani po predchádzajúcej písomnej reklamácii Zákazníka, neposkytuje Služby v zmysle týchto VOP a/alebo je počas obdobia trvania Služby Spoločnosť nečinná a preukázateľne nevyvíja aktivitu smerujúcu k naplneniu účelu Zmluvy najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.

Formulár odstúpenia je prístupný aj na webovej stránke Spoločnosti.

Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Služby v prípade, ak (i) Zákazník pri uviedol údaje, ktoré sú nepravdivé, neúplné alebo nesprávne a/alebo (ii) ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Zákazník vedel alebo mal vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť účel Služby, t. j. sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, prípadne poskytnutie inej Služby poskytovanej Spoločnosťou na základe Zmluvy, ak (iii) sa Zákazník dostal do omeškania s úhradou akejkoľvek platby, ku ktorej bol povinný na základe Zmluvy, o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní.

11. Náhrada škody

Zodpovednosť za škodu, vrátane spôsobu a rozsahu náhrady škody, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, upravujúcimi zodpovednosť za škodu.

12. Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Bližšie informácie ohľadom podmienok spracovania osobných údajov, vrátane práva odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak tento bol udelený, sú uvedené v osobitnom dokumente - Informačné memorandum o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu návrhu Zmluvy a zároveň sú dostupné na stránke www.osobnimakleri.sk a/alebo k nahliadnutiu v mieste sídla Spoločnosti.

Zákazník je povinný oboznámiť sa s podmienkami spracovania osobných údajov uvedených v Informačnom memorande o ochrane osobných údajov a túto skutočnosť písomne potvrdiť na požiadanie Spoločnosti.

11. Alternatívne riešenie sporov

Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach ARS medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva. Ak Spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní vôbec, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie ARS subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.economy.gov.sk/uploads/files/iQJtc6kD.pdf).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník ako spotrebiteľ. Okrem ARS má Zákazník  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

12. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, neupravené výslovne týmito VOP a Zmluvou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov.

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Spoločnosti www.osobnimakleri.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Spoločnosti.

Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie Zákazníka v postavení spotrebiteľa budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

V Bratislave 01.01.2019