Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Prílohy k príspevku

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.

Hneď na úvod treba uviesť, že udelenie súhlasu so zriadením sídla spoločnosti nijako nezasahuje do vlastníckeho práva majiteľa k nehnuteľnosti. Rovnako ako v prípade nahlásenia trvalého pobytu podnájomníka, aj v tomto prípade zmena prakticky nastane iba v tom, že na sídlo spoločnosti bude chodiť aj úradná pošta, čím sa uľahčí komunikácia s úradmi, ale spoločnosť nebude môcť s Vašou nehnuteľnosťou nijakým spôsobom disponovať. Treba rátať aj s tým, že v prípade právnických osôb je sídlo viditeľné vo verejne dostupných registroch.

Zriadenie sídla právnickej osoby

Pre zriadenie sídla právnickej osoby je potrebný písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti. Do konca roka 2020 stačí súhlas bez úradného overenia. Ak máte OP s čipom, môžete podať žiadosť o zriadenie sídla aj elektronicky. 

Riziká spojené so súhlasom so zriadením sídla spoločnosti

Riziko, ktoré môže majiteľovi v tejto súvislosti vzniknúť je, ak sa začne voči prihlásenej právnickej osobe exekučné konanie, resp. sa stane insolventnou. Exekučný pracovník bude mať tým pádom právo prísť na sídlo spoločnosti a správať sa k veciam v byte ako k majetku osoby, voči ktorej je konanie vedené. Ale aj tomuto riziku sa dá veľmi ľahko predísť. Stačí ak do nájomnej zmluvy spíšete všetky hnuteľné veci, ktoré sú na byte vo vašom vlastníctve. Ak prenajímate holobyt/holopriestor toto riziko úplne odpadá. Zároveň je vylúčené, aby exekútor výlučne z titulu sídla spoločnosti siahol na majetok prenajímateľa.

Treba mysieť aj na to, že sídlo firmy je verejne prístupná informácia, preto bude treba rátať s návštevami, nie len možných klientov, ale aj úradov. Napr. daňový úrad alebo sociálna poisťovňa môžu vykonávať ohlásené, ale aj neohlásené kontroly za rozličným účelom. Ak sa však na nehnuteľnosti nezdržiavate, nemusíte tento fakt považovať za problém.

Môže nastať komplikácia pri rušení sídla spoločnosti?

Ak nájomca ukončí nájom, resp. presúva si sídlo spoločnosti, túto skutočnosť oznámi na príslušnom súde, kde zadá nové sídlo a súd jeho sídlo zmení v príslušnom registri. Vy ako majiteľ nemusíte robiť nič.

Ak by nastala situácia, že spoločnosť si nechá u Vás zriadené sídlo bez Vášho súhlasu, máte možnosť o tom informovať príslušný súd, že ako majiteľ nehnuteľnosti ďalej nesúhlasite so sídlom spoločnosti. Súd následne vyzve spoločnosť, aby upovedomila súd o novom sídle a splnila si povinnosť ohlásiť nové sídlo spoločnosti. Ak by tak spoločnosť nespravila, hrozí jej, že súd začne konanie o zrušení spoločnosti.


Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Oznamovacia povinnosť vlastníkov bytov pri prenájme

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte