Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zmena odberateľov na nového majiteľa nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody, elektriny či plynu. Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody, elektriny či plynu. Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

Zmena odberateľa vody

Čo treba k vyplneniu:

 1. identifikátor odberného miesta (najčastejšie zo zmluvy aktuálneho odberateľa o dodávke vody, označenie v tvare OM...)
 2. osobné údaje aktuálneho a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 3. úmrtný (ak predávate zdedenú nehnuteľnosť po zosnulom a predávajúci neprehlasovali na seba vodu)
 4. stav meradla spotrebovanej vody (hlavný uzáver aj s meradlom býva často v exteriéry rodinného domu), najlepšie fotografiu
 5. číslo meracieho zariadenia (nachádza sa na prístroji nad ukazovateľom spotreby)
 6. informáciu o želanom spôsobe platby nového odberateľa (mesačne / kvartálne)
 7. údaj o počte osôb ktoré budú žiť v domácnosti

Vyplnenie formulára (v prípade BVS)

Je dôležité aby ste nazačiatku procesu identifikovala, ktorá spoločnosť je dodávateľom vody pre Vašu nehnuteľnosť. Nasledovný postup opisujeme v prípade najväčšieho správcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, v skratke BVS.

Formulár, ktorý je vypracovaný spoločnosťou BVS je nutné zaslať na adresu BVS formou skenu, prípadne ako originál ak posielate poštou. Odporúčame s podpísaným skenom žiadosti posielať vodárňam aj podpísaný protokol, respektíve najlepšie fotku meradla spotreby vody. Neopomenuteľnou súčasťou je výpis listu vlastníctva (stačí aj s online katastrálneho portálu, o tom ako ho stiahnuť viac TU) a v prípade ak nový vlastník a teda nový odberateľ ešte nie je evidovaný na liste vlastníctve, požadujú vodárne sken kúpnej zmluvy a potvrdený návrh na vklad. Návrhom na vklad s pečiatkou podateľne príslušného katastra Okresného o prijatí návrhu na vklad si vodárne potvrdia, že plomba na liste vlastníctve naozaj súvisí s Vašou kúpnou zmluvou.

Zaslanie žiadosti v skratke

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte:

Okrem podpísanej žiadosti pošlite so žiadosťou aj:

 • list vlastníctva so zápisom nového odberateľa
 • ak konanie zmeny vlastníka ešte neprebehlo tak návrh na vklad a sken respektíve kópiu kúpnej zmluvy
 • fotku meradla spotreby, prípadne podpísaný protokol, ktorý spravíte pri odovzdaní nehnuteľnosti (jeho vzor nájdete TU)

Zmena odberateľa plynu

Pred pustením sa do vypĺňania žiadosti odporúčame si nachystať poslednú faktúru za plyn, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie pre identifikáciu odberného miesta. K zmene odberateľa plynu nie je nutné prikladať výpis listu vlastníctva so zápisom nového vlastníka a zmenu viete vykonať prakticky kedykoľvek.

Čo treba k vyplneniu:

 1. osobné údaje aktuálneho a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 2. číslo POD odberného miesta alebo zákaznícke číslo, ktoré nájdete na zmluve o odbere alebo faktúre
 3. číslo meracieho zariadenia a jeho fotografia
 4. stav meradla meradla spotreby plynu (pri bytoch sa najčastejšie nachádza v susedstve vykurovacieho zariadenia a v prípade domov je to v exteriéry)
 5. informáciu o želanom spôsobe platby nového odberateľa (mesačne / kvartálne) a vybranej tarife D1 / D2, ktorých opis nájdete na stránke svojho dodávateľa, v prípade SPP na nasledovnom odkaze TU

*v prípade nájomcu alebo iného titulu zmeny odberateľa je nutné doložiť doklad o práve užívať odberné miesto (kópia nájomnej zmluvy, písomný súhlas vlastníka)

image.png

Vyplnenie formulára a zmena v prípade SPP

Formulár vypracovaný spoločnosťou PSS zašlite formou skenu alebo ako originál ak posielate poštou na nižšie uvedené adresy. Rovnako ako v prípade vody, či elektriny, ktorú si opíšeme nižšie odporúča sa spolu so žiadosťou zaslať aj sken protokolu a fotku meracieho zariadenia.

Zaslanie žiadosti

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte:

Zmena odberateľa ZSE

Sú dva spôsoby ako zmeniť odberateľa elektriny. Prvým je prostredníctvom zákazníckej linky, pričom ide o najrýchlejší a najmenej bolestný spôsob a druhým je písomná žiadosť, ktorej podpísaný sken je nutné zaslať na adresu uvedenú nižšie.

Zmena formou písomnej žiadosti

Pri predaji nehnuteľnosti medzi dvoma fyzickými osobami je potrebné zmeniť odberateľa elektriny, pretože platby za energie uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu, a nie nevyhnutne vlastník nehnuteľnosti. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platí pôvodný majiteľ. Najčastejšie sa však v kúpnych zmluvách uvádza povinnosť predávajúceho do určitého času nahlásiť zmenu odberateľa na odbernom mieste voči dodávateľom energii.

Čo treba k vyplneniu:

Najprv sa uistite, že všetky platby boli uhradené a nemáte žiaden nedoplatok za odber elektriny, v opačnom prípade nebude možné odberateľa zmeniť. Zároveň si zapíšte stav elektromera (bez desatinného miesta), ktorý by mal byť odsúhlasený aj novým majiteľom, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Opakovane, ako v predošlých prípadoch odporúčame mať spísaný protokol.

Ďalej si pripravte:

 1. osobné údaje pôvodného a nového odberateľa (väčšinou ide o predávajúceho, nie je to však pravidlo)
 2. Vaše zákaznícke číslo (vyčítate z faktúry, ktorú Vám ZSE posiela na email)
 3. adresu a EIC odberného miesta, ktoré chcete prepísať (EIC nájdete na faktúre za dodávku a distribúciu elektriny v časti Údaje o odbernom mieste - viď. príloha)
 4. stav elektromera, najlepšie fotografia
 5. nový odberateľ si ďalej vyberá spôsob úhrady (mesačne / kvartálne) a výšku zálohových platieb, ktorú odporúčame ponechať vo výške podľa predošlého majiteľa, ak nemáte netypicky vysokú spotreby elektriny (napr. ťažbou bitcoinu)

Vyplnenie formulára

Ukončenie dohodou

Rozlišujeme celkom dva formuláre. Jeden slúži na zrušenie odberu na odbernom mieste, a používate ho len v prípade ak nový odberateľ mení dodávateľa elektriny, to znamená že nebude pokračovať u Vášho aktuálneho. Tento formulár - ukončenie odberu dohodou nájdete tu: www.zse.sk/ukoncenie-dodavky-elektriny-dohodou-pomoc

V prípade keď ukončujete odber na odbernom mieste dohodou, je nutné počkať na uvoľnenie odberného miesta aby sa nový odberateľ mohol nahlásiť s novým dodávateľom. Potvrdenie Vám prípade v odpovedi na žiadosť do ZSE formou emailu, kde Vám potvrdia uvoľnenie kapacity odberného miesta pre nového odberateľa. Následne môžete tento email poslať novému vlastníkovi a ten sa na základe toho a pokynov prihlási na odber u nového dodávateľa, ktorý si odberné miesto vezme do svojej správy.

Ukončenie prepisom na odbernom mieste

V tomto prípade je prepis pomerne rýchly a aj pri písomnej žiadosti dostanete odpoveď do 3 až 5 pracovných dní. Formulár ak nový vlastník pokračuje u rovnákeho dodávateľa ako ste mali nahlásený odber (v tomto prípade ZSE) nájdete tu: www.zse.sk/documents/431/Ziadost_o_zmenu_odberatela_na_OM_prepis_HH_EE_AF.pdf

Podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručte

 • e‑mailom (z e‑mailovej adresy, ktorú máte v ZSE nahlásenú) na adresu:

kontakt@zse.sk

 • poštou na adresu: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1
 • osobne do ktoréhokoľvek ZSE Centra

Zmena cez zákaznícku linku

Je možná aj telefonické prehlásenie odberateľa na odbernom mieste. Vrelo ho odporúčame ak nový odberateľ zostáva u rovnakého dodávateľa elektrickej energie (pre tento prípad ZSE), nakoľko sa to dá zvládnuť do 5 minút a priamo pri odovzdaní.

Postup je nasledovný:

 • zavolajte prosím na zákaznícku linku ZSE - 0850 111 555
 • v hlasovom automate stlačíte po odsúhlasení GDPR postupne voľby 1 (elektrina), 1 (domácnosť) a 4 (zmena odberateľa)
 • uvediete že ste predali / kúpili rodinný dom a chcete nahlásiť nového odberateľa
 • identifikujete sa podľa zákazníckeho čísla alebo EIC odberného miesta (nájdete na faktúre)
 • pre uvedenie stavu na elektromere uvediete, že ho nahlasujete na základe dohody s novým vlastníkom a jeho hodnota je XYkWh, ZSE si to porovná s posledným odpočtom a malo by to orientačne sedieť
 • následne podáte k telefónu nového odberateľa, ktorý im nadiktuje osobné údaje pre vypracovanie novej zmluvy o odbere


Pozor, nový odberateľ má na prihlásenie 3 dni, inak sa žiadosť stane neplatnou a opätovný pokus o zmenu odberateľa budete musieť robiť písomne. Zákaznícka linka je od 8 do 19:00 hodiny. V prípade ak voláte zo zahraničia je kontakt nasledovný: +421232101933

Aké ďalšie kroky je nutné vykonať pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájdete v našom príspevku Odovzdanie nehnuteľnosti. Zhrnutie jednotlivých spôsobov zmeny odberateľa má ZSE pekne s postup popísané aj na svojej stránke www.zse.sk/prepis-elektriny-pomoc

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať