Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zmena odberateľa vody pri predaji nehnuteľnosti

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti (BVS). Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti (BVS). Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene. 

Kedy treba nahlásiť zmenu odberateľa BVS? Vždy v prípade zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu alebo verejný vodovod. Táto zmena sa nahlasuje bezodkladne po uvedenej zmene, buď písomne alebo osobne v zákazníckych centrách BVS (kontakty a zákaznícke hodiny nájdete tu).

Ak sa rozhodnete pre písomne ohlásenie zmeny, bude potrebné vyplniť tlačivo “Hlásenie zmeny odberateľa vody na odbernom mieste” a zaslať ho BVS poštou, emailom alebo faxom. Pre vyplnenie formuláru si pripravte informácie o odbernom mieste a o odhlasujúcej a prihlasujúcej osobe, pričom je vyžadovaný podpis oboch strán (odhlasujúceho a prihlasujúceho). 

Okrem zmeny odberateľa je predchodca aj nástupca povinný oznámiť aj dátum a stav na vodomere, ku ktorému zmena nastala.

Pre prihlásenie nového odberateľa je nevyhnutné predložiť doklad preukazujúci majetkovú podstatu (LV, kúpna zmluva, nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra), OP, alebo iný identifikačný doklad. V prípade právnických osôb je potrebný výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list, IČO, DIČ, číslo účtu.

Novému odberateľovi bude vyhotovená zmluva v 2 vyhotoveniach, obe bude potrebné podpísať a poslať poštou na korešpondenčnú adresu BVS. Následne dostanete 1 vyhotovenie zmluvy podpísanej oboma stranami naspäť.

V prípade, že ako nový vlastník nemáte žiaden s uvedeným dokladov preukazujúcich majetkovú podstatu (čo by sa Vám však určite nemalo stať), nie je možné vykonať zmenu odberateľa, ale len zmenu adresy zasielania faktúr.

Aké ďalšie kroky je nutné vykonať pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájdete v našom príspevku Odovzdanie nehnuteľnosti.


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať