Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.

Túto tému upravuje vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Jej presné znenie snájdete TU. Konkrétne ide o paragraf 4 až 8 a a Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

My sme pre vás pripravili praktické zhrnutie, ktoré vám postačí.

Zákon určuje, že každá novopostavená stavba, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, musí mať určené súpisné číslo. Preto skôr, ako zamierite s čerstvým kolaudačným rozhodnutím na kataster, musíte absolvovať ešte túto jednu procedúru.

Aký je rozdiel medzi súpisným a orientačným číslom?

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť.

V prípade, ak na určitej stavbe vidíte umiestnené dve čísla oddelené lomkou (napr. 6412/1A) je súpisným číslom to, ktoré je prvé v poradí (v našom príklade číslo 6412) a orientačným číslom to, ktoré nasleduje za lomkou (v našom príklade číslo 1A). Označenie vchodu je možné špecifikovať pri žiadosti o zápis rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami ako opisujeme tu: Zápis skolaudovanej stavby.

Vo výsledku sú bytové jednotky s rozdielnym vchodom vyznačené aj na liste vlastníctva a to nasledovne:

Group 1.png

Rodinnému domu v tomto prípade bolo obcou pridelené súpisné číslo 6412, pričom bytová jednotka číslo 1 dostala na základe žiadosti orientačné číslo 1 a bytová jednotka číslo 2 zas 1A. Súpisné číslo je však pre obe totožné, pretože stavba môže mať pridelené najviac jedno súpisné číslo.

Na čo potrebujem súpisné číslo?

Rozhodnutie obce o určení súpisného čísla a orientačného čísla je nevyhnutnou prílohou návrhu na zápis stavby do katastra nehnuteľností. Je preto nevyhnutné, aby každej novopostavenej stavbe (ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností) boli tieto čísla určené, inak stavbu nemožno zapísať do katastra nehnuteľností.

Ak ste sa teda dopracovali ku právoplatnému kolaudačnému rozhodnutiu pomocou nášho manuálu Vydanie kolaudačného rozhodnutia a držíte ho v rukách, ostáva Vám len pripraviť si žiadosť a zamieriť s ňou do podateľne obecného úradu.

Okrem iného ide od roku 2015 aj o zákonnú povinnosť, podľa ktorej osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia.

Vlastník stavby je povinný mať viditeľne označenú budovu so súpisným a orientačným číslom, ak je určené. V prípade bytových domov prechádza táto povinnosť na spoločenstvo vlastníkov, alebo správcovskú spoločnosť.

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť sa podáva na miestnom obecnom úrade na oddelení evidencie obyvateľstva, a nie na stavebnom úrade, kam často mnohí mylne zamieria. Podať ju je možné elektronicky, alebo písomne a to osobne cez podateľňu, alebo aj poštou na podateľňu.

Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Súpisné číslo sa určuje každej budove za účelom jednoznačnej identifikácie, každá budova má pridelené unikátne číslo.  

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla nájdete na stránke obce, vo všeobecnosti však obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) predmet žiadosti,

c) kód druhu stavby,

d) prílohy, ktorými sú:

Prílohy žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla

 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (výpis listu vlastníctva, ten si dopátrate pomocou nášho manuálu TU) a ak nie ste vlastníkom tak napríklad nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.,
 • spomínané kolaudačné rozhodnutie,
 • geodetom zameraný adresný bod stavby, s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky,
 • v prípade pomenovania novej ulice si stavebníci zabezpečia pred určením názvu ulice ,,Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice“,
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,
 • splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať.

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

Čo je adresný bod?

Geodetom zameraný adresný bod stavby obsahuje presne zameranie s uvedením zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu do budovy ktorá má určené orientačné číslo, respektíve hlavného vstupu do budovy ktorá má pridelené len súpisné číslo.

Pri stavbách s viacerými vchodmi, rodinné dvojdomy, bytové domy, musí byť adresným bodom zameraný každý vchod samostatne.

Následne sa tento údaj registruje v Registri adries, ktorý poskytuje verejnosti priestorové údaje o:

 • polohe hlavného vstupu do budovy, ktorá ma pridelené orientačné číslo
 • polohe vstupu do budovy, ak má vstup pridelené súpisné číslo

Adresný bod teda môžeme jednoducho definovať ako priestorový údaj vyjadrený formou zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky každého vstupu.

Čo je geografická os ulice?

Druhým pojmom, ktorý by ste mali poznať, je geografická os ulice. Geografická os ulice je taktiež priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice, alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Odstránenie stavby

V prípade, ak odstraňujete stavbu, alebo ste ju už odstránili, odporúčame podať návrh na zrušenie pridelenia súpisného čísla. Potrebovať k nemu budete:

 • Právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania (kolaudačné rozhodnutie), je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku.

Správny poplatok

Za vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla sa účtuje správny poplatok vo výške 2€.

*Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v ohlasovni miestneho úradu, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Tabuľky so súpisným a orientačným číslom

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. A naopak, v prípade tabuľky s orientačným číslom, obstaráva na vlastné náklady stavebník. Ten v oboch prípadoch zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Pre získanie tabuľky odporúčame niekoľko dodávateľov ako napríklad: https://pismenka-dekoracie.sk/kategoria-produktu/supisne-cisla-na-dom/

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Zodpovednosť za skryté vady na nehnuteľnosti

Akú garanciu má kupujúci pri kúpe bytu alebo domu, že nehnuteľnosť ktorú kupuje nemá žiadne skryté vady o ktorých ho predávajúci neinformoval a ktoré sa dodatočne prejavia na nehnuteľnosti? Odpoveď nájdete v tomto príspevku.
Čítať teraz

Vyčíslenie zostatku hypotekárneho úveru a súhlas s jeho predčasným splatením

Ako funguje a načo si dať pozor pri vyplácaní pôvodného úveru predávajúceho, ktorý je krytý záložným právom na predmete kúpy, a následný výmaz tohto záložného práva.
Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.
Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.
Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.
Čítať teraz