Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.

Na základe akého dokumentu / listiny sa zapisuje skolaudovaná stavba na katastri?

Mnoho klientov po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zamieri rovno na kataster. Je to však chyba, lebo kataster vám na základe kolaudačného rozhodnutia stavbu nezapíše. Na to aby vám ju zapísali potrebujete žiadosť, ktorá má mať nasledovné prílohy.

  1. Oznámenie o pridelení súpisného čísla (vydá obec na základe kolaudačného rozhodnutia)

V prípade ak zápisu skolaudovanej stavby nepredchádzal zápis rozostavanej stavby, tak aj tieto prílohy:

  1. Overený geometrický plán, ktorým sa zamerala stavba,
  2. Znalecký posudok na výpočet spoluvlastníckych podielov (len v prípade ak ide o rodinný dom s dvoma alebo troma bytovými jednotkami, respektíve nebytovými jednotkami),
  3. Listiny preukazujúca právny vzťah k stavbe, ak je vlastníkom osoba iná ako tá, na ktorú bolo vydané oznámenie o určení súpisného čísla,

O tom ako požiadať o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla (+ vzor žiadosti) sme pre vás už písali.

Na čo si dať pozor

Často sa nám v praxi stáva, že na oznámení sa v sekcii o parcele, na ktorej má stať stavba, nachádza ešte starý údaj, ktorý nekorešponduje s novým geometrickým plánom a zameraním stavby. Kataster následne v konaní zistí nezrovnalosť medzi vašou žiadosťou, priloženým geometrickým plánom a oznámením o určení súpisného čísla a je nutné riešiť opravu so stavebným úradom. Preto sa pri podávaní žiadosti o kolaudáciu a pridelenie súpisného čísla vždy presvedčte o tom, že zastavaná parcela korešponduje s evidenciou stavebného úradu.

Rovnako to platí aj pre žiadateľa -  tým by mala byť osoba, ktorej bolo udelené stavebné povolenie na predmetnú stavbu ak nedošlo k postúpeniu práv a povinnosti stavebníka. Ak došlo v priebehu procesu pred kolaudáciou a vydaním súpisného čísla k zmene stavebníka, odporúčame vykonať čo najskôr oznámenie na príslušnom obecnom úrade  stavebnom oddelení, aby sa Vám nestalo, že dostane oznámenie o pridelení súpisného čísla kde bude figurovať ešte pôvodný žiadateľ.

Kataster pri zápise vlastníka stavby vychádza z údaju, ktorý je uvedený na oznámení o pridelení súpisného čísla, ak prílohou žiadosti nie je listina, ktorá by vyjadrovala vlastnícky vzťah k stavbe pre inú osobu (býva najčastejšie aj žiadateľom).

Zapisujete rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami?

Pozor si dajte aj v prípade ak zapisujete rodinný dom s dvomi a viac bytovými jednotkami. Okrem toho, že v tomto prípade je nutné priložiť znalecký posudok pre určenie, respektíve výpočet podielov priestorov na spoločných častiach a príslušenstve rodinného domu, tak je dôležite aj označenie vchodov a jednotlivých jednotiek.

Ak zápisu skolaudovanej stavby nepredchádzal zápis rozostavanej stavby (v tomto prípade si označenie bytových jednotiek určí kataster sám, resp. na základe znaleckého posudku, ktorý je povinnou prílohu), tak kataster pri označení vchodov bude vychádzať z oznámenia o určení súpisného čísla, ktorý tento pre každú bytovú jednotku obsahuje. Prípadne môžete podať žiadosť (alebo zahrnúť v tejto) označenie vchodov spôsobom akým si želáte.

V prípade ak zápisu skolaudovanej stavby predchádzal zápis rozostavanej stavby s viac bytovými jednotkami, tak sa často stáva, že ak stavebný úrad nemal rovnakú informáciu o označení jednotiek ako znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na základe ktorého sa jednotky už zapísali ako rozostavané,  dôjde k nesúladu označenia na oznámení so skutkovým stavom na liste vlastníctva. V tomto prípade platí nepísané pravidlo, že kataster už rešpektuje pôvodný právny stav a nevychádza z oznámenia o určení súpisného čísla. Tak sa neľakajte keď po zápise súpisného čísla bude označenie jednotiek iné ako na listine.

Ak si želáte aby kataster vykonal zápis v zmysle oznámenia o určení súpisného čísla, máte možnosť podať žiadosť, v ktorej ho o to požiadate.

Ak ste v našom manuáli nenašli odpoveď na vaše otázky, ozvite sa nám. Radi vám poradíme.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz