Máte právnu otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Poradňa

Vyňatie pozemku

Príloha:

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Často sa využíva aj terminológia odňatie, avšak v zákone aj na úradných dokumentoch sa stretnete prevažne s pojmom vyňatie, ide však o to isté.

Prečo je potrebné vynímať pôdu?

Štát chráni poľnohospodársku a lesnú pôdu zákonom, ako prírodný zdroj, ktorého je obmedzené množstvo a nie je nahraditeľný. Nakoľko ale rozvoj mnohých obcí sa nezaobíde bez zaberania poľnohospodárskej pôdy , obce v územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tento konflikt sa rieši pri schvaľovaní územného plánu obce, kde dotknutý orgán je aj obvodný pozemkový úrad, ktorý by mal v konaní chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu môže obec v územnom pláne určiť za stavebný pozemok len ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území obce. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

Kde žiadam o vyňatie?

Pokiaľ chcete využívať pozemok na iný účel, alebo na pozemku stavať, môžete tak urobiť len na základe rozhodnutia o odňatí z pôdneho fondu, ktoré vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Čo všetko budem potrebovať ak chcem vyňať pozemok?

Rozsah potrebnej dokumentácie sa líši podľa toho, či daný pozemok je súčasťou zastavaného územia obce (intravilán), alebo mimo zastavaného územia obce (extravilán). Pri intraviláne sa ešte rozlišuje, či ide o plochu do 500m2 alebo nad 500m2.

Pokiaľ odnímate celý pozemok, nie je potrebný geometrický plán. Ak chcete odnímať len časť pozemku pod budúcou stavbou, bude potrebný aj geometrický plán, ktorý Vám vyhotoví geodet. Všetky potrebné prílohy k žiadosti nájdete na http://www.minv.sk/?tlaciva-a-formulare-pozemkoveho-a-lesneho-odboru v žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Poplatky s tým spojené

 • Správny poplatok 33,- Eur, spojený s podaním žiadosti na pozemkovom a lesnom odbore.
 • V prípade potreby geometrického plánu náklad cca 250,- Eur (záleží od rozsahu)
 • odvod za rozsah odňatia (ten záleží od BPEJ)

Čo je BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky)?

V niektorých prípadoch záberu pôdy Vám vzniká povinnosť zaplatiť odvod. Ten platíte v prípade, že bonita (BPEJ) Vami odnímanej pôdy patrí do 1. až 4. skupiny  (celková stupnica má 10 skupín kedy 1 je najkvalitnejšia a 10 najmenej kvalitná) prípadne sa jedná o chránený druh pôdy ako napr. vinice. 

Skupinu môžete vidieť vo vyhotovenom geometrickom pláne, zažiadať o ňu pre konkrétnu parcelu na katastry (obdobný postup ako keď idete žiadať o list vlastníctva a vydajú vám ju na počkanie) alebo si ju viete pozrieť aj na webe, avšak upozorňujeme, že tu už je potrebná vyššia znalosť problematiky. 

(http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1b9830b956ac411e9789aac54effa744)

Od odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa oslobodzujú pozemky na výstavbu rodinných domov a to:

 • do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom
 • do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom,

Príslušenstvom sa rozumejú komunikácie a chodníky. Ak túto výmeru prekročíte, zaplatíte odvod za vyňatie plochy z rozdielu medzi požadovanou a oslobodenou z platenia odvodu.

Poplatok za odňatie kvalitnej bonity pôdy sú nasledovné:

 1. skupina 15 €/m2

 2. skupina 12 €/m2

 3. skupina 9 €/m2

 4. skupina 6 €/m2

 a vinica 100 €/m2


Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Elektronické podanie
 • Vecné bremeno
 • Kolok za skrátené konanie  118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe