Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Často sa využíva aj terminológia odňatie, avšak v zákone aj na úradných dokumentoch sa stretnete prevažne s pojmom vyňatie, ide však o to isté.

Prečo je potrebné vynímať pôdu?

Štát chráni poľnohospodársku a lesnú pôdu zákonom, ako prírodný zdroj, ktorého je obmedzené množstvo a nie je nahraditeľný. Nakoľko ale rozvoj mnohých obcí sa nezaobíde bez zaberania poľnohospodárskej pôdy , obce v územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tento konflikt sa rieši pri schvaľovaní územného plánu obce, kde dotknutý orgán je aj obvodný pozemkový úrad, ktorý by mal v konaní chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu môže obec v územnom pláne určiť za stavebný pozemok len ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území obce. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

Kde žiadam o vyňatie?

Pokiaľ chcete využívať pozemok na iný účel, alebo na pozemku stavať, môžete tak urobiť len na základe rozhodnutia o odňatí z pôdneho fondu, ktoré vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Ak ste napr. kúpili pozemok, ktorý je vedený na LV ako vinica a chceli by ste na pozemku stavať, budete potrebovať práve vyjadrenie pozemkového a lesného odboru. Toto vyjadrenie k vyňatiu následne priložíte k žiadosti o stavebné povolenie.

Čo všetko budem potrebovať ak chcem vyňať pozemok?

Rozsah potrebnej dokumentácie sa líši podľa toho, či daný pozemok je súčasťou zastavaného územia obce (intravilán), alebo mimo zastavaného územia obce (extravilán). Pri intraviláne sa žiada iba o stanovisko k vyňatiu pôdy, pri extraviláne o trvalé odňatie. Navyše pri intraviláne sa ešte rozlišuje, či ide o plochu do 500m2 alebo nad 500m2.

Pokiaľ odnímate celý pozemok, nie je potrebný geometrický plán. Ak chcete odnímať len časť pozemku pod budúcou stavbou, bude potrebný aj geometrický plán, ktorý Vám vyhotoví geodet. Všetky potrebné prílohy k žiadosti nájdete na http://www.minv.sk/?tlaciva-a-formulare-pozemkoveho-a-lesneho-odboru v žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (alebo v prílohe tohoto manuálu).

Poplatky s tým spojené

  • Správny poplatok 33,- Eur, spojený s podaním žiadosti na pozemkovom a lesnom odbore.
  • V prípade potreby geometrického plánu náklad cca 250,- Eur (záleží od rozsahu)
  • odvod za rozsah odňatia (ten záleží od BPEJ)

Čo je BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky)?

V niektorých prípadoch záberu pôdy Vám vzniká povinnosť zaplatiť odvod. Ten platíte v prípade, že bonita (BPEJ) Vami odnímanej pôdy patrí do 1. až 4. skupiny  (celková stupnica má 10 skupín kedy 1 je najkvalitnejšia a 10 najmenej kvalitná) prípadne sa jedná o chránený druh pôdy ako napr. vinice. 

Skupinu môžete vidieť vo vyhotovenom geometrickom pláne, zažiadať o ňu pre konkrétnu parcelu na katastry (obdobný postup ako keď idete žiadať o list vlastníctva ) alebo si ju viete pozrieť aj na webe, avšak upozorňujeme, že tu už je potrebná vyššia znalosť problematiky. 

(http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1b9830b956ac411e9789aac54effa744)

Od odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa oslobodzujú pozemky na výstavbu rodinných domov a to:

  • do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom
  • do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom,

Príslušenstvom sa rozumejú komunikácie a chodníky. Ak túto výmeru prekročíte, zaplatíte odvod za vyňatie plochy z rozdielu medzi požadovanou a oslobodenou z platenia odvodu.

Poplatok za odňatie kvalitnej bonity pôdy sú nasledovné:

 1. skupina 15 €/m2

 2. skupina 12 €/m2

 3. skupina 9 €/m2

 4. skupina 6 €/m2

 a vinica 100 €/m2

Potvrdenie o BPEJ vydáva v BA Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, Ružová Dolina č. 27,821 09 Bratislava alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava. Žiadosť môžete podať aj elektronicky. Úrad Vám tak do 30 dní vydá potvrdenie o BPEJ odnímanej pôdy.

Vzor: Druh pozemku nájdete na LV v časti A


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz