V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vyňatie pozemku

Stiahnuť

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Často sa využíva aj terminológia odňatie, avšak v zákone aj na úradných dokumentoch sa stretnete prevažne s pojmom vyňatie, ide však o to isté.

Prečo je potrebné vynímať pôdu?

Štát chráni poľnohospodársku a lesnú pôdu zákonom, ako prírodný zdroj, ktorého je obmedzené množstvo a nie je nahraditeľný. Nakoľko ale rozvoj mnohých obcí sa nezaobíde bez zaberania poľnohospodárskej pôdy , obce v územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tento konflikt sa rieši pri schvaľovaní územného plánu obce, kde dotknutý orgán je aj obvodný pozemkový úrad, ktorý by mal v konaní chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy. Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu môže obec v územnom pláne určiť za stavebný pozemok len ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území obce. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a následne po vyňatí z pôdneho fondu aj stavebné povolenie.

Kde žiadam o vyňatie?

Pokiaľ chcete využívať pozemok na iný účel, alebo na pozemku stavať, môžete tak urobiť len na základe rozhodnutia o odňatí z pôdneho fondu, ktoré vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Čo všetko budem potrebovať ak chcem vyňať pozemok?

Rozsah potrebnej dokumentácie sa líši podľa toho, či daný pozemok je súčasťou zastavaného územia obce (intravilán), alebo mimo zastavaného územia obce (extravilán). Pri intraviláne sa ešte rozlišuje, či ide o plochu do 500m2 alebo nad 500m2.

Pokiaľ odnímate celý pozemok, nie je potrebný geometrický plán. Ak chcete odnímať len časť pozemku pod budúcou stavbou, bude potrebný aj geometrický plán, ktorý Vám vyhotoví geodet. Všetky potrebné prílohy k žiadosti nájdete na http://www.minv.sk/?tlaciva-a-formulare-pozemkoveho-a-lesneho-odboru v žiadosti o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Poplatky s tým spojené

  • Správny poplatok 33,- Eur, spojený s podaním žiadosti na pozemkovom a lesnom odbore.
  • V prípade potreby geometrického plánu náklad cca 250,- Eur (záleží od rozsahu)
  • odvod za rozsah odňatia (ten záleží od BPEJ)

Čo je BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky)?

V niektorých prípadoch záberu pôdy Vám vzniká povinnosť zaplatiť odvod. Ten platíte v prípade, že bonita (BPEJ) Vami odnímanej pôdy patrí do 1. až 4. skupiny  (celková stupnica má 10 skupín kedy 1 je najkvalitnejšia a 10 najmenej kvalitná) prípadne sa jedná o chránený druh pôdy ako napr. vinice. 

Skupinu môžete vidieť vo vyhotovenom geometrickom pláne, zažiadať o ňu pre konkrétnu parcelu na katastry (obdobný postup ako keď idete žiadať o list vlastníctva a vydajú vám ju na počkanie) alebo si ju viete pozrieť aj na webe, avšak upozorňujeme, že tu už je potrebná vyššia znalosť problematiky. 

(http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1b9830b956ac411e9789aac54effa744)

Od odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa oslobodzujú pozemky na výstavbu rodinných domov a to:

  • do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom
  • do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom,

Príslušenstvom sa rozumejú komunikácie a chodníky. Ak túto výmeru prekročíte, zaplatíte odvod za vyňatie plochy z rozdielu medzi požadovanou a oslobodenou z platenia odvodu.

Poplatok za odňatie kvalitnej bonity pôdy sú nasledovné:

 1. skupina 15 €/m2

 2. skupina 12 €/m2

 3. skupina 9 €/m2

 4. skupina 6 €/m2

 a vinica 100 €/m2


Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako zistiť stav konania na katastri?

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Čítať teraz

Intravilán vs. extravilán

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Čítať teraz

Plomba na liste vlastníctva

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva? Plomba má preventívny účinok, nakoľko signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Čítať teraz

Vrátenie správneho poplatku z katastra

S ohľadom na vyťaženosť kapacít katastrálneho odboru, podporenú aktuálnym vývojom realitného boomu, sme sa rozhodli, že Vám na základe našich skúseností pripravíme manuál ako si uplatniť náhradu za meškajúce konanie.

Čítať teraz

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”. Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať nasledovným.

Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.

Čítať teraz