Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Predtým ako sa pustíte do byrokraticky náročného získavania dokladov pre stavebné povolenie vám odporúčame zistiť, či nebudete potrebovať ako prvé aj územné rozhodnutie, resp. či neviete územné a stavebné konanie zlúčiť dokopy.

Kedy treba žiadať o stavebné a územné rozhodnutie?

Stavebné povolenie je potrebné pri stavbách každého druhu, bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj pri zmenách stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe, či inej stavebnej zmene. Toto povolenie určuje záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade. Predtým ako sa pustíte do byrokraticky náročného získavania dokladov Vám odporúčame zistiť, či nebudete potrebovať ako prvé aj územné rozhodnutie, resp. či neviete územné a stavebné konanie zlúčiť dokopy. Túto informáciu Vám taktiež poskytne príslušný stavebný úrad. Napriek tomu, že existujú isté predpoklady na možnosť zlúčenia konania, konečné rozhodnutie poskytne stavebný  úrad.

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad obce, na území ktorej má plánovaná stavba stáť. Pri vydávaní územného rozhodnutia vyhodnocuje stavebný úrad najmä na to, aký vplyv budú mať stavebné práce a stavba samotná na životné prostredie ako aj zámery územného plánovania (v zmysle územného plánu).

Najčastejšie prípady kedy si od Vás stavebný úrad vyžiada najprv územné rozhodnutie je napríklad situácia ak sa pozemok, resp. parcela, na ktorej má byť umiestnená stavba, nachádza v extraviláne obce alebo územný plán obce nedostatočne špecifikuje výstavbu v predmetnej lokalite.

Územný plán je vždy k nahliadnutiu na obecnom úrade, prípadne ho v mnohých prípadoch má obec na svojej stránke prístupný aj v online podobe. Ak obec nedisponuje územným plánom, je potrebne na obecnom úrade podať žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (vzor tlačiva a postup nájdete TU).

Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny.

Postupy stavebných úradov sa líšia od obce po obec, preto odporúčame pred každým krokom postup konzultovať s príslušným stavebným úradom.  

Ďalšie typy územných rozhodnutí

Rozhodnutie o využití územia - zlúči sa s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba. Primárne však ide o rozhodnutie, ktorým sa upravuje využitie územia v prípade ak sa chystáte budovať verejné parky, ihriská a v ostatných prípadoch keď sa podstatne mení vzhľad krajiny iným spôsobom.

Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme - Ustanovuje hranice chránenej časti krajiny, zakazuje alebo obmedzuje činnosti z dôvodu ochrany verejného záujmu a určuje činnosti, ktoré nemožno na území vykonávať, a činnosti, ktoré je možné vykonávať iba pri splnení určených podmienok. Podmienkami rozhodnutia sa určuje najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby stromov a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov a pod.

Rozhodnutie o stavebnej uzávere - je možné vydať najviac na 5 rokov, pričom zamedzuje akúkoľvek stavebnú činnosť na danom území okrem udržiavacích prác.

Pre tento príspevok sa však budeme zaoberať práv územným rozhodnutím o umiestnený stavby.

Žiadosť a prílohy pre získanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  

Dokumenty pre získanie územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby) sú veľmi podobné tým, ktoré treba odovzdať pre získanie stavebného povolenia a preto často stavebný úrad tieto konania za istých okolností zlúči v jedno, tak ako sme písali v úvode.

 1. Osobne údaje navrhovateľa / žiadateľa
 2. Súhlas vlastníka ak ten nie je súčasne navrhovateľom
 3. Originál výpisu listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 4. Stručnú charakteristiku doterajšieho využitia územia a zámeru
 5. Projektovú dokumentáciu k územnému konaniu v dvoch vyhotoveniach, pričom tá by mala obsahovať situáciu umiestnenia stavby na pozemku (situačný nákres, sprievodnú správu, dopravné napojenie stavby, napojenie na verejné rozvody / inžinierske siete, odstupy od susedných pozemkov a objektov, pôdorys stavby, rez a pohľady)  
 6. Stanovisko obce k plánovanému zámeru (K návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné použiť aj už vydanú územnoplánovaciu informáciu, viac o jej získaní TU)
 7. Stanovisko príslušného pozemkového / lesného úradu - ak plánujete stavebnú činnosť vykonávať na poľnohospodárskej pôde (viac nižšie)
 8. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 9. Vyjadrenie všetkých správcov inžinierskych sieti (plynárne, elektrárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete) aj keď sa na niektoré z nich neplánujete napájať (pri sieťach, na ktoré sa budete napájať, je potrebné disponovať určením bodu a podmienok pripojenia prevádzkovateľov sietí).
 10. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 11. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 12. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 13. Riadne vyplnenú žiadosť na konanie o umiestnení stavby

Pokiaľ je Váš pozemok klasifikovaný ako poľnohospodárska pôda (orná pôda, záhrada, vinica), budete k územnému / stavebnému povoleniu ešte potrebovať aj súhlas obecného úradu - Pozemkový a lesný odbor, s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu

Máte dve možnosti - buď vyjmete pozmok celý, alebo len plochu pod domom a prípadne príjazd k domu. Treba myslieť hlavne na to, že pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy stanovuje pozemkový úrad poplatky v závislosti od bonity pôdy (BPEJ) za každý meter štvorcový. Pri najkvalitnejších pôdach môže ísť až o sumu 20eur/m2 (pri viniciach až 100eur/m2), preto si vopred overte bonitu Vašej pôdy a sadzby sa odňatie poľnohospodárskej pôdy. 

Ak sa rozhodnete vynímať iba časť pozemku, budete potrebovať geometrický plán vypracovaný geodetom, v ktorom sa vyčlení vynímaná časť na samostatnú parcelu. Tento plán sa odovzdáva spolu so Žiadosťou na rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy a s právoplatným Územným rozhodnutím na Pozemkový úrad.

Čo sa bude diať po podaní žiadosti?

Územné konanie sa začína do 7 dní odo dňa kedy bola žiadosť o územné rozhodnutie kompletne odovzdaná spolu so všetkými požadovanými dokladmi a vyjadreniami na stavebný úrad.

Stavebný úrad má 30 dní na rozhodnutie (+ 15 dní majú všetky strany čas na odvolanie), až potom môžete žiadať stavebnú úrad o stavebné povolenie. 

Územné rozhodnutie ( Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia)  platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil dlhšiu lehotu.

(celé znenie stavebného zákona nájdete pod názvom Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku )

Stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím

V niektorých prípadoch môžete žiadať súčasne o územné aj stavebné rozhodnutie, napr. ak sa pozemok nachádza v intraviláne a plánujete jednoduchú stavbu (viď. vyššie). Zlúčené konanie je možné aj pri iných stavbách, ak sú podmienky jej umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že chcete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne schválený na individuálnu bytovú výstavbu. Vo všetkých prípadoch odporúčame overenie postupu na stavebnom úrade a  či je možné žiadať o zlúčenie stavebného a územného rozhodnutia.

Zaujíma Vás ako sa postupuje pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie? Postup a naše odporúčania nájdete TU.

Ako mi je doručené územné rozhodnutie o umiestnený stavby?

Územné rozhodnutie sa jeho účastníkom oznamuje doručením v listinnej forme. Pri rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame v žiadostiach uvádzať aj emailový kontakt a zaslania kópie rozhodnutia aj formou skenu do Vašej emailovej schránky.

Správne poplatky súvisiace so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia

Pri podaní návrhu na vydanie rozhodnutia je navrhovateľ povinný zaplatiť správny poplatok v hodnote 40 eur (fyzická osoba) alebo 100 eur (právnická osoba) podľa položky 59 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Vie to niekto spraviť za mňa?

Keďže celý proces vybavenia stavebného povolenia vie byť administratívne a najmä časovo veľmi náročný, často sa stretávame so záujmom o vybavenie povolení.

Tu sa stretnete s výrazom inžiniering. Skrýva sa pod ním právne vybavenie stavebného povolenia. V praxi to funguje tak, že dodáte všetky podklady, ktorými disponujete a splnomocníte osobu vykonávajúcu inžiniering, aby Vás zastupovala v komunikácii s úradmi a mohla podávať dokumenty vo Vašom mene. Rovnako je jej úlohou celá administratívna agenda. Objem tejto služby nie je presne definovaný a môže sa líšiť u každého poskytovateľa.

Určite Vám radi poradia architekti alebo projektanti, ktorí pripravovali Váš projekt, pretože častokrát oni sami tieto služby ponúkajú.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Preverenie záujemcu o kúpu Vašej nehnuteľnosti

Počas obhliadky so záujemcov o Vašu nehnuteľnosť je dobré zistiť pár základných informácii o kupujúcom, vďaka ktorým budete vedieť odhadnúť trvanie predaja či predvídať potenciálne komplikácie. Nejde o žiadnu investigatívu, len o preverenie základných údajov, ktoré by mal predávajúci o svojich záujemcoch vedieť.
Čítať teraz

Najčastejšie chyby pri predaji nehnuteľnosti

Každý predávajúci chce predať svoj dom alebo byt za najvyššiu možnú cenu. Preto aby sa Vám podarilo naplniť tento cieľ, je potrebné vedieť akým chybám sa treba vyhýbať.
Čítať teraz

Virtuálna prehliadka nehnuteľnosti

S virtuálnou prehliadkou si môžete byť istí, že na prehliadku prídu iba vážni záujemcovia. Môžu sa totiž virtuálne po nehnuteľnosti prejsť na svojom počítači alebo mobile a tak si vytvoriť oveľa lepšiu predstavu o priestore než by ju mali z fotiek.
Čítať teraz

Fotenie nehnuteľností

Všetci dobre vieme, že fotky sú jedným z najdôležitejších aspektov pri rozhodovaní či na prehliadku ísť alebo nie. Zlé fotografie môžu odradiť záujemcov a znížiť tak záujem o Vašu nehnuteľnosť. A preto by ste fotografie vašej nehnuteľnosti nemali podceňovať.
Čítať teraz

Ako pripraviť Váš byt alebo dom na fotenie a 3D obhliadku?

Krátky postup ako sa pripraviť Váš byt alebo dom na fotenie ak sme na ceste k Vám s naším profesionálnym fotografom a 3D kamerou. Vašu nehnuteľnosť zvirtualizujeme a nafotíme.
Čítať teraz