V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Stavebné povolenie a územné rozhodnutie

Stiahnuť

Stiahnuť

Kedy treba žiadať o stavebné a územné rozhodnutie?

Stavebné povolenie je potrebné pri stavbách každého druhu, bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania, ako aj pri zmenách stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe, či inej stavebnej zmene. Toto povolenie určuje záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade. Predtým ako sa pustíte do byrokraticky náročného získavania dokladov Vám odporúčame zistiť, či nebudete potrebovať ako prvé aj územné rozhodnutie, resp. či neviete územné a stavebné konanie zlúčiť dokopy. Túto informáciu Vám taktiež poskytne príslušný stavebný úrad. Napriek tomu, že existujú isté predpoklady na možnosť zlúčenia konania, konečné rozhodnutie poskytne stavebný  úrad.

Územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby)

Ak sa chystáte stavať na pozemku, ktorý nie stavebný pozemok (v územnom pláne nie je funkcia využitia pozemku v súlade s funkciou Vašej stavby), stavebný plán nie je v súlade s územným plánom pre danú zónu, alebo sa nachádza pozemok v extraviláne obce bez spracovaného územného plánu, bude podmienkou pre vydanie stavebného povolenia právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby.  Toto vydáva príslušný stavebný úrad obce, na území ktorej má plánovaná stavba stáť. Pri vydávaní územného rozhodnutia vyhodnocuje stavebný úrad najmä na to, aký vplyv budú mať stavebné práce a stavba samotná na životné prostredie ako aj zámery územného plánovania (v zmysle územného plánu). 

Územné rozhodnutie zahŕňa:

a) Rozhodnutie o umiestnení stavby - týmto sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 

b) Rozhodnutie o využití územia - zlúči sa s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť aj stavba.

c) Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme.

d) Rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Dokumenty pre získanie územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby) sú veľmi podobné tým, ktoré treba odovzdať pre získanie stavebného povolenia:

 1. Projektovú dokumentáciu k územnému konaniu v dvoch vyhotoveniach.
 2. Stanovisko obce k plánovanému zámeru 
 3. Stanovisko pozemkového úradu.
 4. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 5. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 6. Vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (plynárne, elektrárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete).
 7. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 8. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 10. Riadne vyplnenú žiadosť na konanie o umiestnení stavby

Pokiaľ je Váš pozemok klasifikovaný ako poľnohospodárska pôda (orná pôda, záhrada, vinica), budete k územnému / stavebnému povoleniu ešte potrebovať aj súhlas obecného úradu - Pozemkový a lesný odbor, s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu

Máte dve možnosti - buď vyjmete pozmok celý, alebo len plochu pod domom a prípadne príjazd k domu. Treba myslieť hlavne na to, že pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy stanovuje pozemkový úrad poplatky v závislosti od bonity pôdy (BPEJ) za každý meter štvorcový. Pri najkvalitnejších pôdach môže ísť až o sumu 20eur/m2 (pri viniciach až 100eur/m2), preto si vopred overte bonitu Vašej pôdy a sadzby sa odňatie poľnohospodárskej pôdy. 

Ak sa rozhodnete vynímať iba časť pozemku, budete potrebovať geometrický plán vypracovaný geodetom, v ktorom sa vyčlení vynímaná časť na samostatnú parcelu. Tento plán sa odovzdáva spolu so Žiadosťou na rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy a s právoplatným Územným rozhodnutím na Pozemkový úrad.

Územné konanie sa začína do 7 dní odo dňa kedy bola žiadosť o územné rozhodnutie kompletne odovzdaná spolu so všetkými požadovanými dokladmi a vyjadreniami na stavebný úrad.

Stavebný úrad má 30 dní na rozhodnutie (+ 15 dní majú všetky strany čas na odvolanie), až potom môžete žiadať stavebnú úrad o stavebné povolenie. 

Územné rozhodnutie ( Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia)  platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil dlhšiu lehotu.

(celé znenie stavebného zákona nájdete pod názvom Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku )

Stavebné povolenie

Na každom stavebnom úrade Vám poskytnú presné informácie o tom, čo má žiadosť o vydanie stavebného povolenia obsahovať a aké prílohy je potrebné k nej priložiť, pretože podmienky pre vydanie tohto povolenia sa môžu jemne líšiť, v závislosti od stavebného úradu. Vo väčšine prípadov však budete na získanie stavebného povolenia musieť stavebnému úradu doložiť nasledovné dokumenty: 

 1. Riadne vyplnenú žiadosť na stavebné povolenie.
 2. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie.
 4. Vyjadrenia správcov sietí.
 5. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 6. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 7. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 8. Čestné prehlásenie stavebného dozoru.
 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 10. Stanovisko pozemkového úradu

Stavebné konanie, podobne ako územné konanie, sa začína do 7 dní odo dňa kedy bola žiadosť o stavebné rozhodnutie kompletne odovzdaná spolu so všetkými požadovanými dokladmi a vyjadreniami na stavebný úrad. Zo skúseností vieme povedať, že sa veľmi často stretnete s tým, že stavebný úrad túto lehotu nedodrží. V Bratislavskom kraji nie je výnimkou, že sa konanie ťahá pokojne aj vyše pol roka. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak.

Zákon stanovuje situácie, kedy netreba žiadať o stavebné povolenie, ale stavba sa úradu iba oznamuje, napr.:

 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak je tak stanovené v územnom rozhodnutí
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby 

Väčšinou ide o tieto stavebné zmeny:

- prízemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výšku 5m

- podzemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výšku 3m

- nové prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina..)

- stavba nového plotu

- zmena nenosných priečok v bytovom dome

- zasklenie balkónu

- stavba nového plotu 

V niektorých prípadoch netreba žiadať o stavebné povolenie, ani stavbu ohlasovať, najmä:

 • pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí
 • pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
 • pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2

Väčšinou ide o tieto stavebné zmeny:

 • zmena krytiny na streche
 • zmena okien a dverí
 • zmena nenosných priečok v rodinnom dome
 • zmena plotu s využitím existujúcich základov

Takto znie zákon. No pri každej stavebnej úprave sa treba informovať na stavebnom úrade, či od Vás požadujú stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, nakoľko môžu mať na zmenu stavby jednotlivé stavebné úrady odlišné požiadavky. 

Čo je to jednoduchá stavba?

Zákon nám presne definuje, čo rozumieme pod pojmom “jednoduchá stavba”. Treba si dať pozor na zámenu s pojmom “drobná stavba”, keďže sa jedná o niečo iné. Jednoduché stavby môžu byť

 • rodinné domy a bytové budovy, so zastavanou plochou maximálne 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie (aj obytné),
 • stavby určené na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím

V niektorých prípadoch môžete žiadať súčasne o územné aj stavebné rozhodnutie, napr. ak sa pozemok nachádza v intraviláne a plánujete jednoduchú stavbu (viď. vyššie). Zlúčené konanie je možné aj pri iných stavbách, ak sú podmienky jej umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že chcete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne schválený na individuálnu bytovú výstavbu. Aj v tomto prípade si treba overiť na stavebnom úrade či je možné žiadať o zlúčenie stavebného a územného rozhodnutia.

Vie to niekto spraviť za mňa?

Keďže celý proces vybavenia stavebného povolenia vie byť administratívne a najmä časovo veľmi náročný, často sa stretávame so záujmom o vybavenie povolení.

Tu sa stretnete s výrazom inžiniering. Skrýva sa pod ním právne vybavenie stavebného povolenia. V praxi to funguje tak, že dodáte všetky podklady, ktorými disponujete a splnomocníte osobu vykonávajúcu inžiniering, aby Vás zastupovala v komunikácii s úradmi a mohla podávať dokumenty vo Vašom mene. Rovnako je jej úlohou celá administratívna agenda. Objem tejto služby nie je presne definovaný a môže sa líšiť u každého poskytovateľa. 

Určite Vám radi poradia architekti alebo projektanti, ktorí pripravovali Váš projekt, pretože častokrát oni sami tieto služby ponúkajú.