Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Späťvzatie návrhu na vklad

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.

Najčastejšie dôvody pre späťvzatie návrhu na vklad do katastra, s ktorými sa stretávame v praxi aj my:

  • klienti podali návrh na vklad v opačnom poradí (napríklad podali kúpnu zmluvu na kataster skôr ako záložnú → kataster v tomto prípade rozhodne najprv o návrhu  na zmenu vlastníka v zmysle kúpnej zmluvy a zapíše nového vlastníka, lenže následne nebude môcť rozhodnúť o návrhu na vklad záložného práva, nakoľko sa zmenil vlastník nehnuteľnosti a teda záložca z titulu záložnej zmluvy);
  • kupujúci si nesplnil podmienku úhrady kúpnej ceny v zmysle kúpnej zmluvy, pričom návrh na jej zápis sa už poslal na kataster. Ak kataster v tejto veci ešte nerozhodol a konanie ešte prebieha (ako pozrieť stav konania TU), je najlepším spôsobom podať na kataster návrh na spaťvzatie konania (v prípade ak kataster vo veci kúpnej zmluvy už rozhodol, ostáva Vám jediná možnosť a to odstúpenie od zmluvy, ktoré je nutné doručiť na kataster);
  • konanie potrebujete urýchliť. Ak ste čerstvo podali návrh na vklad kúpnej zmluvy v štandardnom konaní (kataster má na vydanie rozhodnutia 30 kalendárnych dní) a rozhodnete sa pre zrýchlené konanie, je možné vykonať späťvzatie pôvodného návrhu a nahradiť ho novým návrhom v skrátenej lehote (kataster má na vydanie rozhodnutia 15 kalendárnych dní)

Tých situácii by sme vedeli menovať niekoľko, dôležité je však, že vykonať späťvzatie je možné len za účasti a súhlasu všetkých účastníkov návrhu na vklad, ktorého sa má späťvzatím zastaviť. Návrh na späťvzatie je nutné podať písomne*, pričom odporúčame podpisy účastníkov aj úradne overiť.

*ak ste návrh na vklad / zápis vykonali elektronicky, tak aj návrh na späťvzatie tohto vkladu je nutné vykonať rovnakou formou a to elektronicky (ak ho podáte cez podateľňu, nebude sa na listinu v konaní prihliadať)

Vzor listiny na vykonanie späťvzatia návrhu na vklad / zápis, nájdete v prílohe tohto príspevku, pričom pre jeho správne vyplnenie odporúčame mať pri sebe návrh na vklad potvrdený prijímacou pečiatkou katastra. Už v hlavičke dokumentu sa budete odvolávať na evidenčné číslo konania - plomba (viac o plombe a ako zistiť stav konania TU), ktoré nájdete na tejto pečiatke, respektíve si ho môžete vyčítať  z listu vlastníctva (ako si nájsť výpis listu vlastníctva TU). Rovnako z pôvodného návrhu na vklad vyčítate a prepíšete údaje všetkých účastníkov.

Ako postupovať pri späťvzatí návrhu na vklad?

Tak ako sme spomenuli vyššie, späťvzatie je nutné vykonať písomne a doručiť ho Okresnému úradu, katastrálnemu odboru v písomnej podobe a to cez podateľňu alebo elektronicky.

  1. stiahnite si v prílohe tohto príspevku vzor dokumentu
  2. vyplňte údaje všetkých účastníkov
  3. identifikujete konanie, ktorého sa má späťvzatie týkať na základe plomby z listu vlastníctva (viac vyššie)
  4. doplňte číslo bankového spojenia a účastníka, v prospech ktorého má kataster vrátiť alikvotnú čiastku zaplateného správneho poplatku
  5. dokument musia podpísať všetci účastníci, pričom odporúčame ich podpisy aj úradne overiť
  6. listinu podajte Okresnému úradu, katastrálnemu odboru formou elektronického podania alebo osobne cez podateľňu príslušného katastra

O zastavení, respektíve prerušení Vám bude doručené rozhodnutie (viac o rozhodnutí katastra TU).

Vrátia vám správny poplatok?

Kataster v tomto prípade posúdi akú výšku správneho poplatku, vzhľadom na stav a pokročilosť konania, je ochotný vrátiť účastníkovi späť. Správny poplatok vám kataster vráti len na základe žiadosti, preto náš vzor späťvzatia konania nižšie žiadosť o vrátenie alikvotnej čiastky správneho poplatku obsahuje.

Je nutné uviesť jedného z účastníkov a jeho bankové spojenie (IBAN)  v prospech ktorého účtu sa má čiastka vrátiť.

Môže návrh na vklad zrušiť len jeden z účastníkov?

V prípade ak bol Okresnému úradu, katastrálnemu odboru doručený návrh na späťvzatie vkladu podpísaný len jedným z účastníkov zmluvy, katastrálny odbor prebiehajúce konanie preruší a vyzve aj ostatných účastníkov právneho úkonu – zmluvy (navrhovateľov), aby sa vyjadrili k späťvzatiu návrhu.

Ak ostatní účastníci konania nesúhlasia so späťvzatím návrhu na vklad, vklad kataster povolí, avšak za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky na povolenie vkladu.

Podľa § 30 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania. Účastníkom právneho úkonu (návrhu na vklad / zápis), na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti môže byť aj len jeden z nich (v prípade kúpnej zmluvy, napríklad predávajúci), pričom zo zákonných ustanovení nevyplýva povinnosť podať návrh na vklad všetkými účastníkmi právneho úkonu, resp. účastníkmi konania (teda aj kupujúcim na strane druhej).

Práve z tohto titulu v praxi zaväzujeme k podaniu návrhu na vklad oboch účastníkov (predávajúceho aj kupujúceho), aby potom nedošlo k zvýhodneniu ktoréhokoľvek účastníka, ktorý by mal možnosť vykonať späťvzatie návrhu na vklad.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz