V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Stiahnuť

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Budeme vychádzať zo znenia Zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Po tom, ako bol katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu podaný návrh na vklad príslušného práva (záložné právo, príp. vlastnícke právo) do katastra nehnuteľností, katastrálny odbor preskúma celé podanie. To znamená že overí, či bolo podané oprávnenou osobou, resp. jej zástupcom, či je podanie bez vád a kompletné (či boli predložené všetky potrebné prílohy a či sú aj tieto bez vád). 

Pokiaľ katastrálny odbor zistí, že neboli splnené podmienky, v zmysle ustanovení Katastrálneho zákona konanie buď preruší alebo zastaví.

Prerušené konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa pre určitú prekážku preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke, pričom konanie o zápise práv sa prerušuje až do času, kým predbežná otázka nebude zodpovedaná. Jedná sa o otázku, ktorej zodpovedanie úzko súvisí s činnosťou katastrálneho odboru v danej veci 

b) nebol zaplatený správny poplatok - týka sa hlavne prípadov, kedy bolo podanie urobené poštou, alebo elektronicky, pretože pokiaľ je podanie urobené účastníkom osobne, správny poplatok sa hradí na mieste

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh. Pokiaľ účastník konania túto lehotu nedodrží a podanie na základe výzvy neopraví alebo nedoplní, katastrálny odbor konanie zastaví. Správny poplatok sa v tomto prípade účastníkovi nevracia.

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní. Právny predpis ráta s tým, že počas konania môže nastať situácia, kedy bude potrebné konanie prerušiť aj z iných dôvodov ako upravuje, a preto priznal účastníkom konania právo navrhnúť prerušenie konania. Prerušenie však musia zhodne navrhnúť všetci účastníci a najviac na 60 dní.

e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou. Nakoľko v čase vydania neodkladného opatrenia, resp. predbežného opatrenia nie je zjavné, aký výsledok bude mať hlavné konanie ( s ktorým vydané opatrenie súvisí), katastrálny odbor konanie preruší. Následne rozhodne na základe výsledku hlavného konania – buď návrh na vklad povolí alebo konanie zastaví.

f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu. Môže nastať napr. v prípade ak je účastník obvinený / stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku.

Zastavené konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania,

b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov,

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,

g) vo veci koná iná príslušná správa katastra.

Oproti rozhodnutiu o prerušení konania sa rozhodnutím o zastavení konania konečným spôsobom ukončuje konanie vo veci návrhu na vklad. Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa vyznačí v spise.

Zamietnuté konanie o návrhu na vklad

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Naša kancelária úzko spolupracuje s katastrálnym úradom, preto sa neváhajte na nás obrátiť v prípade nejasností s Vašim konaním. Radi Vám s predajom Vašej nehnuteľnosti pomôžeme aj prostredníctvom našej realitnej služby #bezprovízie.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako zistiť stav konania na katastri?

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Čítať teraz

Intravilán vs. extravilán

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Čítať teraz

Plomba na liste vlastníctva

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva? Plomba má preventívny účinok, nakoľko signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Čítať teraz

Vrátenie správneho poplatku z katastra

S ohľadom na vyťaženosť kapacít katastrálneho odboru, podporenú aktuálnym vývojom realitného boomu, sme sa rozhodli, že Vám na základe našich skúseností pripravíme manuál ako si uplatniť náhradu za meškajúce konanie.

Čítať teraz

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”. Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať nasledovným.

Čítať teraz

Vyňatie pozemku

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.

Čítať teraz