Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Budeme vychádzať zo znenia Zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Po tom, ako bol katastrálnemu odboru príslušného okresného úradu podaný návrh na vklad príslušného práva (záložné právo, príp. vlastnícke právo) do katastra nehnuteľností, katastrálny odbor preskúma celé podanie. To znamená že overí, či bolo podané oprávnenou osobou, resp. jej zástupcom, či je podanie bez vád a kompletné (či boli predložené všetky potrebné prílohy a či sú aj tieto bez vád). 

Pokiaľ katastrálny odbor zistí, že neboli splnené podmienky, v zmysle ustanovení Katastrálneho zákona konanie buď preruší alebo zastaví.

Prerušené konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa pre určitú prekážku preruší, ak

a) sa začalo konanie o predbežnej otázke, pričom konanie o zápise práv sa prerušuje až do času, kým predbežná otázka nebude zodpovedaná. Jedná sa o otázku, ktorej zodpovedanie úzko súvisí s činnosťou katastrálneho odboru v danej veci 

b) nebol zaplatený správny poplatok - týka sa hlavne prípadov, kedy bolo podanie urobené poštou, alebo elektronicky, pretože pokiaľ je podanie urobené účastníkom osobne, správny poplatok sa hradí na mieste

c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh. Pokiaľ účastník konania túto lehotu nedodrží a podanie na základe výzvy neopraví alebo nedoplní, katastrálny odbor konanie zastaví. Správny poplatok sa v tomto prípade účastníkovi nevracia.

d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní. Právny predpis ráta s tým, že počas konania môže nastať situácia, kedy bude potrebné konanie prerušiť aj z iných dôvodov ako upravuje, a preto priznal účastníkom konania právo navrhnúť prerušenie konania. Prerušenie však musia zhodne navrhnúť všetci účastníci a najviac na 60 dní.

e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou. Nakoľko v čase vydania neodkladného opatrenia, resp. predbežného opatrenia nie je zjavné, aký výsledok bude mať hlavné konanie ( s ktorým vydané opatrenie súvisí), katastrálny odbor konanie preruší. Následne rozhodne na základe výsledku hlavného konania – buď návrh na vklad povolí alebo konanie zastaví.

f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu. Môže nastať napr. v prípade ak je účastník obvinený / stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku.

Zastavené konanie o návrhu na vklad

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

a) návrh nepodal účastník konania,

b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov,

d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,

e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,

g) vo veci koná iná príslušná správa katastra.

Oproti rozhodnutiu o prerušení konania sa rozhodnutím o zastavení konania konečným spôsobom ukončuje konanie vo veci návrhu na vklad. Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa vyznačí v spise.

Zamietnuté konanie o návrhu na vklad

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Naša kancelária úzko spolupracuje s katastrálnym úradom, preto sa neváhajte na nás obrátiť v prípade nejasností s Vašim konaním. Radi Vám s predajom Vašej nehnuteľnosti pomôžeme aj prostredníctvom našej realitnej služby #bezprovízie.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz