V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Stiahnuť

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Pre ďalšiu definíciu obsahu projektovej dokumentácie musíme rozlišovať medzi nasledovnými druhmi bytovej budovy:

Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a patria k nim:

a) bytové domy - t.j.budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie

b) rodinné domy - t.j. budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Kedy je potrebné stavebné povolenie?

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Stavebný zákon v paragrafe 54 vymedzuje stavby a stavebné úpravy pri ktorých je postačujúce ohlásenie stavebnému úradu:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

V prípade ak ste nadobudli pozemok a chystáte sa na výstavbu, ste povinný ako stavebník podať žiadosť o stavebné povolenie, spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou (projektová dokumentácia) vypracovanou oprávnenou osobou, stavebnému úradu.

V žiadosti Stavebník uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Okrem toho musí Stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo. Najčastejšie však ide o list vlastníctva kde Stavebník je aj vlastníkom pozemku, na ktorom sa plánuje stavať.

Ak však ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu (napríklad nájomnú zmluvu, zmluvu o vstavbe a iné..) s vlastníkom stavby.

Kedy podať žiadosť o stavebné povolenie?

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva príslušnému stavebnému úradu obce, v katastrálnom území ktorej sa budúca zastavaná parcela nachádza. Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Preto odporúčame žiadosť podať až po skompletizovaní jej príloh za predpokladu, že Vám projekt stavby navrhli v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Stavebník teda v rámci žiadosti musí predložiť:

a) dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou (projektová dokumentácia vypracovaná projektantom),

b) požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa predchádzajúceho odstavcu a teda doklad o právnom vzťahu k mieste výstavby,

c) územné rozhodnutie, respektíve doklad o tom že sa nevyžaduje

d) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne tak je potrebné prehlásenie stavby vedúceho že bude zabezpečovať odborné vedenie a uskutočňovanie stavby

e) súhlas na vyňatie pozemku z pôdneho fondu, ak sa ten nachádza v extraviláne

f) stanovisko dotknutých orgánov: štátnej ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva, hasičského a záchranného  zboru

g) stanovisko prevádzkovateľov sieti - vodárenskej spoločnosti (napr. BVS), distribútora elektriny (napr. Západoslovenská distribučná a.s.,), stanovisko distribútora plynu (ak je stavba napojená na plyn, napr. SPP-distribúcia a.s.,) a overenie existencie sietí (napr. Slovak Telekom)

h) súhlas na napojenie vjazdu z miestnej komunikácie a

i) súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia (vydáva obec a žiadosť sa podáva súčasne so žiadosťou o stavebné povolenie)

j) správny poplatok, respektíve doklad o jeho úhrade

*projektant je podľa paragrafu 46 stavebného zákona osoba, ktorá vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie a jej realizovateľnosti. Okrem iného musí disponovať aj oprávnením, inak je povinný k vypracovaniu projektu prizvať aj iných (oprávnených) projektantov.

Stavebný úrad môže konanie (žiadosť o stavebné povolenie) zastaviť v prípade ak:

a) vezmete žiadosť o stavebné povolenie späť,

b začali uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo vôbec právoplatnosť,

Zákon teda jasne vymedzuje obdobie a okolnosti, za ktorých môžete podať žiadosť o stavebné povolenie. Musíte mať nachystanú a opečiatkovanú projektovú dokumentáciu vypracovanú opraveným projektantom a zároveň Vaša žiadosť, na základe ktorej Vám stavebný úrad vydá rozhodnutie (musíte počkať aj na jeho právoplatnosť) musí predchádzať akejkoľvek stavebnej činnosti.  

Group 4.jpg

Čo obsahuje projektová dokumentácia na stavebné povolenie:

  1. Sprievodná správa - stručne popisuje každú z nasledovných častí projektu,
  2. Architektúra - konštrukčný návrh stavby s osadením na pozemok v zmysle územného rozhodnutia,
  3. Projektové hodnotenie - určuje energetickú triedu stavby,
  4. Statický posudok - posudzuje statiku jednotlivých stavebných konštrukcií,
  5. Elektroinštalácia - v tejto časti je riešený návrh elektrickej prípojky, bleskozvod, uzemnenie, rozvádzač a svetelné rozvody na jednotlivých podlažiach
  6. Vykurovanie - popísaná je tu kotolňa a spôsob kúrenia v celom objekte. Ak je v projektovej dokumentácii elektrické kúrenie, tak je vykurovanie opísane už v predošlej prílohe dokumentácie
  7. Požiarna ochrana - rieši sa tu požiarna odolnosť všetkých materiálov vrátane opisu požiarnych odstupov a úsekov
  8. Zdravotná technika - domové rozvody vody a kanalizácie vrátane prípojok

Okrem projektovej dokumentácie na stavebné povolenie rozlišujeme ešte realizačnú dokumentáciu, ktorá má niektoré časti podrobnejšie rozpísané.

Podal som žiadosť, čo teraz?

Spustí sa proces stavebného konania. Jeho účelom je posúdenie súladu stavby s vydaným územným rozhodnutím a dopad stavby a výstavby na okolie.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,4a)

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Výstupom stavebného konania je stavebné povolenie, ktoré stavebný úrad v prípade úplnosti a súladu podkladov s platným územným rozhodnutím vydá do 30 dní od oznámenia začatia stavebného konania. Vo výnimočných prípadoch môže trvať stavebné konanie až 60 dní.

Čo je stavebné povolenie?

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania (ako boli podané).

Touto formou - určenými podmienkami stavebný úrad zabezpečí najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia (vydáva sa v písomnej forme) zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi a prípadne aj vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom. Druhú overenú kópiu zašle obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať. Jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Preto sa k žiadosti prikladajú 2 až 3 kópie projektovej dokumentácie.

Platnosť stavebného povolenia

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Pred začiatkom výstavby stavebník podáva oznámenie o začatí výstavby, pričom to môže podať v rámci 2 rokov od vydania stavebného povolenia. Aj keď s výstavbou neplánujete začať okamžite, odporúčame Vám Oznámenie o začatí stavby v priebehu tohto 2 ročného obdobia podať, nakoľko sa následne ľahšie vybavuje predĺženie "lehoty na výstavbu" ako samotná platnosť stavebného povolenia.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Aký je rozdiel medzi bytom a apartmánom a aké sú ich výhody a nevýhody?

Ak hľadáte pre seba nové bývanie a pozeráte ponuku aj medzi novostavbami, určite ste sa stretli s pojmami “byt” a “apartmán”. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme základné rozdiely medzi nimi, ich výhody a nevýhody a na čo si dávať pozor.

Čítať teraz

Chcete predať svoj domov? Aj takéto ťažkosti vás môžu postretnúť na ceste za úspechom

Predávanie domu nie je až tak jednoduchý proces, ako by ste si mohli myslieť predtým, než ste sa doň vôbec pustili. Je doň totiž zapletených oveľa viac aspektov ako sa Vám zo začiatku mohlo zdať a v mnohých z nich zohrávajú emócie obrovskú rolu.

Čítať teraz

Kolaudačné rozhodnutie

Či už kupujete alebo predávate neskolaudovaný rodinný dom, otázka ohľadom kolaudácie Vás neminie a odporúčame mať dobre premyslenú stratégiu predaja / kúpy, aby to všetko dobre vyšlo. Radi Vám s tým poradíme, aj prostredníctvom nasledujúceho manuálu.

Čítať teraz

Koncesionárske poplatky a SIPO platby

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Prečítajte si o tom viac.

Čítať teraz

Kontrola katastrálnej mapy pred kúpou nehnuteľnosti

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Tú si najčastejšie pozeráme, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti. Tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže zamietnuť vydanie stavebného povolenia.

Čítať teraz

Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku - stále sa oplatí?

Bývať v blízkosti Bratislavy, ale zároveň využívať výhody života v Rakúsku - to je lákavá ponuka pre mnohých Slovákov. Nejde iba o lepšie cesty, absenciu zápch, kvalitnejšie potraviny, alebo lepšie zdravotné služby, na ktoré ľudia s trvalým pobytom majú nárok.

Čítať teraz

Kúpa neskolaudovanej stavby a jej kolaudácia

Zvažujete alebo ste sa odhodlali na kúpu neskolaudovanej stavby? Povieme Vám na čo si dať pozor a aké úkony Vás čakajú.

Čítať teraz

Kúpa pozemku - na čo si dávať pozor?

Ak hľadáte pozemok vhodný na výstavbu, ako prvé by ste sa mali skontrolovať územnoplánovaciu informáciu UPI pre predmetné parcely, nakoľko tá je pre Vás smerodajná (o vydanie UPI môže požiadať na príslušnom stavebnom úrade ktokoľvek). 

Čítať teraz

Rozdiel medzi matrikou a notársky overeným podpisom

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

Čítať teraz

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Komplexný prehľad na tému kolaudačného rozhodnutia - kedy sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia, kto ho podáva, aké sú potrebné prílohy, či aké poplatky sú s tým spojené - to všetko sa dočítate v nasledujúcom článku.

Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.

Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.

Čítať teraz