Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti 2021

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba každoročne podávať do 31.januára. Kto všetko je povinný priznanie podať, ako postupovať, či iné zaujímave informácie k tejto téme sme pre vás pripravili v nasledujúcom článku.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinná podať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2020 nadobudla nehnuteľnosť kúpnou zmluvou (t.j. katastrálny odbor rozhodol o povolení vkladu) a k 1.1.2021 je stále evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti.

Prečo kúpnou zmluvou? V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli v zmysle dedičského konania, ste ako daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

Výnimkou je aj nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe či exekučnom procese. V tomto prípade ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní od právoplatného rozhodnutia súdu (tzv. schválenie príklepu súdom).

Ak ste teda nehnuteľnosť v roku 2020 nadobudli klasickou kúpnou zmluvou, a nie dedením alebo v dražbe, a ste stále (k 1.1.2021) evidovaný ako vlastník na liste vlastníctva, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.‍

Dokedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ako daňovník ste povinný doručiť priznanie k dani z nehnuteľnosti miestnemu správcovi dane najneskôr do 31. januára 2021. Tento rok 31. január pripadol na víkend, preto sa termín posúva na najbližší pracovný deň, a to na 1.2.2021.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávate len ak ste nadobudli bytový / nebytový priestor, stavbu alebo pozemok. Povinný ste priznanie podať aj keď ste nehnuteľnosť vlastnili skôr ako v roku 2020, no na nehnuteľnosti došlo k týmto zmenám:

  1. Zmena podielov (či na spoločných priestoroch alebo nehnuteľnosti)
  2. Zmena účelu využitia stavby
  3. Zmena výmery parcely

V tomto prípade sa podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, kde sa uvádza len niektorá z vyššie uvedených zmien.

Komu doručíte priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Správcom dane pre daň nehnuteľnosti je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. “o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady” mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Nikdy nepodávate priznanie k dani z nehnuteľnosti v obci, kde máte ako vlastník evidovaný trvalý pobyt, ale kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť vo Vašom vlastníctve.

Ako spravíte a podáte priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Zistite v našom manuály TU. Môžete ho podať v papierovej podobe (poštou alebo cez podateľňu obce kde sa nehnuteľnosť nachádza), alebo ak disponujete občianskym preukazom s aktívnym elektronickým podpisom, môžete podanie vykonať aj elektronicky. Prijatie elektronického priznania na daň z nehnuteľnosti musí podporovať aj miestny správca dane. Informáciu, či daný správca dane túto možnosť podporuje, nájdete na jeho webovej stránke.

V prípade, ak posielate priznanie e-mailom, musíte ho doručiť aj v listinnej forme, a to do piatich dní od odoslania elektronickými prostriedkami, inak sa priznanie považuje za nedoručené. Správca dane priznania k dani z nehnuteľností spracuje a daňovníkom pošle rozhodnutie o vyrubení dane. Najprv sa posiela platobný výmer právnickým osobám, následne fyzickým.

Dodatočné priznania môže daňovník podať štyri roky spätne. Pri vyplňovaní dodatočného priznania sa táto skutočnosť uvedie.

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur

Nadobudli ste nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých vlastníkov?

V tomto prípade podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti každý jeden vlastník za seba. Podáva ho však len do výšky svojho podielu. Miestny správca dane na základe podielu prepočíta výšku daňového poplatku pre každého zvlášť.

Vlastníte nehnuteľnosť ako manželia?

V tomto prípade podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti iba jeden z Vás.

Na základe čoho obec určí výšku dane za nehnuteľnosť v priznaní?

Výšku ročnej dane si daňovník nepočíta sám, ako sa často mylne tvrdí. Výšku dane za nehnuteľnosť určuje miestny správca dane (mesto alebo obec), pričom zákon č. 582/2004 Z. z., hovorí o sadzbe 0,033€ za každý zastavaný štvorcový meter stavby. Samospráva môže výšku dane upraviť v zmysle zákona. Pri viacpodlažných stavbách môže samospráva všeobecne záväzným nariadením určiť príplatok za každé ďalšie podlažie až do výšky najviac 0,33€.

Takzvaný výmer dane, ktorý je zároveň výzvou na úhradu Vám bude doručený do 15. mája so splatnosťou 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

Mení sa termín podania v súvislosti s pandémiou?

Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu a obmedzené úradné hodiny sa vláda ČR rozhodla presunúť lehotu na podanie daň. priznania o 2 mesiace. To znamená, že naši susedia majú čas s daňovým priznaním až do 1.4.2021, bez toho aby im hrozila pokuta za omeškanie. U nás sa taktiež predĺžili lehoty na podanie niektorých daňových priznaní, no v tomto prípade zostáva v platnosti termín 31.1.2021.

Na záver už len doplníme informáciu, že priznanie dane k nehnuteľnosti sa podáva iba raz. Ak ste už raz priznanie podali, nie ste povinný tak urobiť opakovane. Neplatí to však v prípadoch kedy dôjde k zmenám na nehnuteľnosti, ktoré sme uviedli vyššie (vtedy potrebné podať čiastočné priznanie k dani z nehnuteľnosti).

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať