Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti 2022 + služba vypracovania priznania

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Objednajte si vypracovanie priznania a ušetri si čas. Doručíme ho rýchlo ešte v rámci termínu alebo ak si na to trúfate, použite náš manuál v ktorom Vás prevedieme jednotlivými krokmi.

Pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte v roku 2022 dve možnosti. Môžete to vykonať papierovou formou - to znamená, že vyplníte tlačivo, ktoré nájdete v prílohe tohto príspevku a doručíte ho obci buď osobne cez podateľňu, alebo poštou. Druhou možnosťou, ktorá sa od roku 2017 zavádza v samosprávach je podanie priznania elektronicky. Potrebujete k tomu len občiansky preukaz s čipom a aktívny elektronický podpis. 

Ak ste teda nehnuteľnosť v roku 2021 nadobudli klasickou kúpnou zmluvou, alebo prípadne darovaním a nie formou dedenia, alebo z dražby a stále ste (k 1.1.2021) evidovaný ako vlastník na liste vlastníctva, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe či exekučnom procese. V tomto prípade ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní od právoplatného rozhodnutia súdu (tzv. schválenie príklepu súdom).

Často sa nás pýtate, či priznanie na daň z nehnuteľnosti podávate aj ako predávajúci, to znamená že Vás správca dane evidoval ako vlastníka a túto nehnuteľnosť ste v roku 2021 predali. Áno, aj v tomto prípade podávate priznanie na daň z nehnuteľnosti, akurát s tým rozdielom, že v prvom oddiely vyznačíte zrušenie registrácie na daň z nehnuteľnosti (ide kvázi o odhlásenie sa).

Písomné priznanie k dani z nehnuteľnosti

Tlačivo nájdete v prílohe nášho manuálu v jeho záverečnej časti, pričom Vás prevedieme jednotlivými krokmi. Na úvod je dôležité definovať pojem oddiel, takto sa nazývajú jednotlivé sekcie tlačiva (napríklad oddiel č.1 - údaje daňovníka).


priznanie k dani z nehnutelnosti formulár


Formulár je jednotný pre fyzické a právnické osoby, pričom oficiálne tlačivo, ktoré nájdete aj na tejto stránke: https://esluzby.bratislava.sk/page/dane-a-poplatky sme prerobili na samostatné tlačivá pre byt, pozemok, dom + pozemok, byt v polyfunkčnej budove, aby ste sa nedali pomýliť ostatnými stranami (pôvodné tlačivo obsahuje aj priznanie na daň za psa a podobne - celkom 13 strán).

I. oddiel - údaje daňovníka a podpis

Ako prvé je nutné zvoliť druh priznania, ktoré chcete podať, tak ako sme to opísali v tomto príspevku (TU). Ak ste nehnuteľnosť nadobudli v rozmedzí dátumov 2.1.2021  až 1.1.2022, podávate klasické priznanie a vyznačíte prvé políčko (priznanie).

Čiastkové priznanie podávate v prípade, že sa zmenilo určenie využitia stavby, alebo došlo k zmene na výmere. Rovnako aj v situácii keď Vám zanikla daňová povinnosť.

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti odfajknete ak ste nehnuteľnosť v tomto období predali. To znamená, že povinnosť podať daňové priznanie má aj ten, kto nehnuteľnosť v roku 2021 predal (t. z. že k 1.1.2022 nie je vedený na liste vlastníctva ako vlastník).

Vyplnenie údajov o daňovníkovi je ďalšou sekciou. Tu dochádza ku chybám asi najčastejšie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate v mene osoby, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti.

To znamená, že ak vlastníte nehnuteľnosť ako fyzická osoba, tak priznanie podávate v mene svojej fyzickej osoby. Rovnako to platí pre právnické subjekty. Ak vlastníte nehnuteľnosť ako spoločnosť, priznanie podávate v mene spoločnosti.

Vyplnenie osobných údajov odporúčame vykonať podľa aktuálnych údajov na občianskom preukaze. Pozastaviť sa snáď môžete len nad sekciou “oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO (fyzická / právnická osoba)”.

Tú vypĺňate len v prípade ak ste splnomocnení na zastupovanie osoby povinnej k podaniu priznania k dani z nehnuteľnosti. Toto splnomocnenie je nutné priložiť aj do prílohy. 

Často sa nás pýtate ako máte vyplniť priznanie, ak ste viacerí spoluvlastníci alebo manželia, respektíve kto ho má podať. Pre upresnenie, ak:

  • ste viacerí spoluvlastníci, buď podá priznanie každý jeden z Vás za seba do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, a miestny správca dane na základe podielu prepočíta výšku daňového poplatku pre každého zvlášť,
  • alebo ak ste viacerí spoluvlastníci, odporúčame si zvoliť jedného z Vás, čo priznanie podá, a na vypočítanú daň sa poskladáte, takto si ušetríte kopec práce a času,
  • vlastníte nehnuteľnosť ako manželia, tak priznanie na daň z nehnuteľnosti podáva vždy iba jeden z Vás, pričom v bode 08 (rodné číslo manžela / manželky) uvedie rodné číslo manžela / manželky.

Na druhej strane I. oddielu je priestor pre vyznačenie počtu príloh a podpísanie priznania. Okrem Vášho podpisu je teda nutné uviesť počet príloh za jednotlivé oddiely, napríklad ak podávate štandardné priznanie na daň z nehnuteľnosti pre byt, tak pre oddiel IV dopíšete číslo 1 ako jednu priloženú prílohu.

II. oddiel - pozemok

Pustime sa rovno do II. oddielu - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, s prívlastkom “Daň z pozemku”. Ak ste teda v predmetnom období nadobudli pozemok, je táto časť určená Vám. Platí to pre všetkých čo nadobudli samostatný rodinný dom s pozemkom. V tomto prípade vždy vypĺňate oddiel II. a III. priznania.

Všeobecne pre ďalšie oddiely bude nutné mať pred sebou všetky listy vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti. Návod ako sa jednoducho dopátrate k výpisu listu vlastníctva za pár sekúnd, nájdete TU.

Mätúca môže byť situácia ak ste nadobudli stavbu s pozemkom. Do tejto časti sa uvádzajú len tie parcely, ktoré nie sú zastavané stavbou. Nie je to síce pravidlo, ale užitočnou nápoveďou je Vám list vlastníctva, ktorý je pre nezastavané parcely vytvorený zvlášť. Uvedieme príklad.

Pán Jozef nadobudol v minulom roku bytovú jednotku v rodinnom dome (rovnaká situácia ako byt v bytovom dome). K tejto bytovej jednotke prináleží podiel na pozemku (parcele) zastavanej bytovým domom. Tú však do tohto oddielu nevypĺňa, lebo ide o parcelu zastavanú stavbou. Zároveň k bytu nadobudol aj parkovacie státie. Táto parcela je evidovaná na samostatnom liste vlastníctva a nestojí na nej stavba. Preto je potrebné aby túto parcelu uviedol v tomto oddiele.

Rovnaká situácia môže nastať v prípade predzáhradky, prístupových ciest a iných.

IČO vypĺňa len právnicky subjekt. Ak ste fyzická osoba tak ho nevypĺňate (v tomto prípade uveďte rodné číslo). Nehnuteľnosť je nutné trochu špecifikovať, na čo Vám úrady pripravili krátku legendu. V nasledujúcej otázke ohľadom druhu pozemku, Vám pomôže nachystaný list vlastníctva. Túto informáciu nájdete tu, ale pozor, je nutné použiť označovanie v legende, Druh pozemku nevypisujte do políčka.

priznanie k dani z nehnutelnosti druh pozemku


Na liste vlastníctva je to označené v časti A, majetková podstata.


list vlastníctva časť A majetková podstata parcela registra CHodnota pozemku určená znaleckým posudkom sa preskakuje, inak by ste museli tento znalecký posudok dať do prílohy (ak ho vôbec máte k dispozícii). Úradu je nutné už len uviesť majetko-právne vysporiadanie a to znamená, že či nehnuteľnosť vlastníte sám, podielovo alebo v bezpodielovom vlastníctve manželov. V prípade podielového vlastníctva treba uviesť počet ostatných vlastníkov.

V prípade manželov podáva priznanie len jeden z nich (je na Vás kto to bude), treba však uviesť rodné číslo manželky / manžela. 

Tabuľku vypĺňate na základe listu vlastníctva, ten obsahuje všetky potrebné informácie, ako názov katastrálneho územia (v ľavom hornom rohu), číslo parcely, jej výmeru, druh (pričom sa používa označenie z legendy) a využitie pozemku (stačí kód využitia).

Dátum vzniku daňovej povinnosti uvádzate len v prípade ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením (dátum právoplatnosti dedičského rozhodnutia) alebo v dražbe (dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu). Zánik daňovej povinnosti je určený pre tých, ktorým zanikla povinnosť, čo sa úradu oznamuje čiastočným priznaním k dani z nehnuteľnosti. 

III. oddiel - samostatný dom alebo byt v rodinnom dome

Oddiel pre stavbu slúžiacu na jeden účel vyplníte väčšinou v prípade rodinných domov v ktorých sa len býva a nepodniká. Rovnako to platí aj pre kancelárske budovy, chaty, alebo pôdohospodársku produkciu, ktoré sa využívajú jednoúčelovo. Je vždy sprevádzaná aj oddielom II. v ktorom vyplníte pozemky - to je záhrada, ktorú ste s domom nadobudli a prípadne ďalšie parcely.

V prípade, že ste nadobudli bytovú / nebytovú jednotku v rodinnom dome, tak si dajte pozor, vo väčšine prípadov vypĺňate tento oddiel a nie oddiel IV. - priznanie na daň z bytov, nakoľko ten je určený pre byty v bytovom dome (stavba kt. má viac ako 3 bytové jednotky).

Vypĺňanie je rovnaké ako v predošlom prípade, preto nebudeme duplicitne rozpisovať polia popísané vyššie. Základom je mať pred sebou výpis príslušného listu vlastníctva. Na rozdiel od II. oddielu tu pribudlo súpisné číslo stavby. Spolu aj s číslom parcely na ktorom stavba stojí ho nájdete na liste vlastníctva (návod na vyhľadanie listu vlastníctva TU).

Ak má Váš rodinný dom viac bytových jednotiek (1 až 3), tak v tomto prípade vyjadríte svoj podiel podielom na zastavanej parcele. Tento podiel nájdete na liste vlastníctva, viď. nižšie. Rovnako nezabudnite uviesť označenie čísla bytu do poznámky, na ktorú je priestor v spodnej časti dokumentu.

list vlastníctva časť B vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnostipriznanie k dani z nehnuteľnosti predmet dane


V otázke 16 je nutné uviesť základ dane, ktorý korešponduje s výmerou zastavanej plochy. Zastavanú plochu si určíte z výpisu listu vlastníctva, pričom pri každej stavbe je evidovaná parcela na ktorej stojí a jej výmera zodpovedá zastavanej ploche.


list vlastníctva zastavaná plocha

Príklad, Jozef s bratom vlastnia rodinný dom postavený na parcele o výmere 100m2. Základ dane v tomto prípade činí 100m2. Nakoľko však každý disponuje polovičným podielom a rozhodli sa, že každý podá priznanie sám (Jozef má na liste vlastníctva pri mene podiel ½ a jeho brat rovnako ½ ), Jozef si do priznania uvedie výmeru 50m2. 

Potom sa uvádza už len počet ďalších nadzemných podlaží, čo súvisí s právom samosprávy zarátať do základu dane aj ďalšie podlažia (najviac do výšky poplatku 0,33€ za každé ďalšie podlažie).

Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby je už údaj , ktorý na liste vlastníctva nenájdete, a budete ho musieť vyčítať zo stavebnej dokumentácie.

Výmeru podlahových plôch stavby oslobodených od dane nevypĺňate, radia sa sem stavby vo vlastníctve štátu, výskumných organizácii a podobne.

IV. oddiel - byt alebo apartmán

Strana na ktorú ste čakali všetci tí, čo vlastníte bytovú alebo nebytovú jednotku v bytovom dome. Platí že pre každý byt, ktorý vlastníte vyplníte tento oddiel zvlášť a dáte ho ako prílohu priznania (ak ste predali alebo nadobudli v roku 2021 dva byty, vytlačte si tento oddiel 2x a vyplňte každé zvlášť). 

Rovnako ako v predošlých oddieloch, začnite vyplnením rodného čísla pre fyzické osoby alebo IČO pre právnické osoby. Oproti predošlým oddielom sem pribudlo označenie čísla bytu, ktoré nájdete na liste vlastníctva.

Podľa toho či byt vlastníte vo výlučnom, podielovom alebo bezpodielovom vlastníctve sa odvíja ďalšie vypĺňanie. Rodné číslo manžela / manželky vyplníte v prípade bezpodielového vlastníctva (podáva len jeden, manželka / manžel) a informáciu o počte spoluvlastníkov v prípad podielového vlastníctva (ak ste sa rozhodli že si podáte priznanie každý sám). 

Novinkou je otázka č. 14, o ktorej sa v poučení pre vyplnenie nedočítate nič viac. Po telefonickom rozhovore s úradníkom sme zistili, že stačí ak sem napíšete s koľkými izbami byt disponuje a z čoho pozostáva jeho príslušenstvo. Respektíve najlepšie bude, ak použijete citáciu z kúpnej zmluvy (opis bytu, ktorý musí byť v kúpnej zmluve obsiahnutý zo zákona, inak by Vám kataster prerušil konanie).

V kúpnej zmluve (v prípade dedenia, v dedičskom rozhodnutí) nájdete údaj o výmere podlahovej plochy bytu (príp. nebytovej jednotky). Ten je nutný doplniť do otázky číslo 17. 

Prichádza finále, to reprezentuje tabuľka nebytových priestorov v bytovom dome.


priznanie k dani z nehnuteľnosti daň z bytov a z nebytových priestorov


Sem uvádzate pivnicu alebo parkovacie státie, ak ju vlastníte a ak je tento nebytový priestor riadne evidovaný na liste vlastníctva (to znamená že má pridelené číslo). Pivnice prislúchajúce k bytu, ktoré nie sú samostatne evidované na liste vlastníctva, sem neuvádzajte pretože sú zarátané v podlahovej ploche bytu. Pre tieto priestory je nutné uviesť ich účel (parkovacie státie, pivnica) a ich výmeru (ak je predmetný priestor predmetom spoločných priestorov, výmera zodpovedá podielu, nemusí to byť však pravidlom). Pre vyplnenie dátumu vzniku daňovej povinnosti platí spomenuté, že sa vypĺňa len v prípade že ste priestor nadobudli v dedičskom konaní alebo v dražbe. 

Dátum zániku daňovej povinnosti vypĺňate len v prípade, že podávate čiastkové priznanie k dani (zmena výmery alebo zánik daňovej povinnosti). 

Video návod na vyplnenie

Ak nie ste na čítanie, tak odporúčame tento video návod, ktorý pekne opisuje postup pri vyplnení tlačiva. Pri písaní tohto manuálu sa nám osvedčila aj linka podpory. Tú zastihnete na čísle +421 259 356 111, pričom si z možností vyberte tlačidlo 3. V prípade, že je linka obsadená, ochotne sa Vám ozvú späť (normálne Vám zavolajú naspäť aj keď ste volali na pevnú linku, nechcelo sa nám veriť, palec hore). Už na prvom fronte by Vám mali vedieť dať odpoveď, ak sa tak nestane, presmerujú Vás na klapku podľa Vášho priezviska. Tam Vám zdvihne pracovník, ktorý reálne pracuje s tlačivami a pravdepodobne ho aj osobne spoznáte, keď pôjdete podať priznanie. Tí sa už vyznajú do posledného detailu.

V prípade že si neviete dať rady, prípadne na to nemáte čas, využite našu službu vyplnenia priznania pre nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať