Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - papierové podanie manuál

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Tlačivo nájdete v prílohe nášho manuálu (v úvode), pričom Vás prevedieme jednotlivými krokmi. Nedajte sa odstrašiť počtom strán, nie všetky strany formuláru budeme vypĺňať.

Pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti máte v roku 2021 dve možnosti. Môžete to vykonať papierovou formou - to znamená, že vyplníte tlačivo, ktoré nájdete v prílohe tohto príspevku a doručíte ho obci buď osobne cez podateľňu, alebo poštou. Druhou možnosťou, ktorá sa od roku 2017 zavádza v samosprávach, je podanie priznania elektronicky. Potrebujete k tomu len občiansky preukaz s čipom a aktívny elektronicky podpis. 

Písomné priznanie k dani z nehnuteľnosti

Tlačivo nájdete v prílohe nášho manuálu (v úvode), pričom Vás prevedieme jednotlivými krokmi. Nedajte sa odstrašiť počtom strán, nie všetky strany formuláru budeme vypĺňať. Prekvapiť Vás môže ešte označenie formuláru. Ten je totiž spojený s priznaniami na daň za psa a hracích automatov (viď. nižšie). Jednotlivé sekcie sa označujú ako oddiely (napríklad oddiel č.1 - priznanie k dani z nehnuteľnosti).

Pre každú nehnuteľnosť je nutné vyplniť samostatný oddiel, napríklad v prípade ak vlastníte v bytovom dome dva byty. V rámci priznania k dani z nehnuteľnosti vyplníte 6 stranu (4. oddiel) dvakrát.


priznanie k dani z nehnutelnosti formulár


Formulár je jednotný pre fyzické a právnické osoby. 

1. strana

Ako prvé je nutné zvoliť druh priznania, ktoré chcete podať, tak ako sme si popísali v tomto príspevku (TU). Ak ste nehnuteľnosť nadobudli v rozmedzí dátumov 2.1.2020  až 1.1.2021, podávate klasické priznanie a vyznačíte prvé políčko.

Čiastkové priznanie podávate v prípade, že sa zmenilo určenie využitia stavby, alebo došlo k zmene na výmere. Rovnako aj v situácii keď Vám zanikla daňová povinnosť.

Vyplnenie údajov o daňovníkovi, je ďalšou sekciou. Tu dochádza k chybám asi najčastejšie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate v mene osoby, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti.

To znamená, že ak vlastníte nehnuteľnosť ako fyzická osoba, tak priznanie podávate v mene svojej fyzickej osobe. Rovnako to platí pre právnické subjekty. Ak vlastníte nehnuteľnosť ako spoločnosť, priznanie podávate v mene spoločnosti.

Vyplnenie osobných údajov odporúčame vykonať podľa aktuálnych údajov na občianskom preukaze. Pozastaviť sa snáď môžete len nad sekciou “oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO (fyzická / právnická osoba)”.

Tú vypĺňate len v prípade ak ste splnomocnení na zastupovanie osoby povinnej k podaniu priznanania k dani z nehnuteľnosti. Toto splnomocnenie je nutné priložiť aj do prílohy. 

Oddiel si volíte podľa nasledovného návodu:

  • ak robíte priznanie k pozemku, ktorý nie je zastavaný stavbou, vyplníte prvý oddiel (oranžový)
  • ak robíte priznanie k rodinnému domu / stavbe, ktorú využívate na jeden účel (napr. bývanie), tak vyplníte druhý oddiel (ružový)
  • druhý oddiel (ružový) vyplníte aj v prípade ak ide o bytovú / nebytovú jednotku v rodinnom dome
  • v prípade že ide o stavbu, ktorú využívate na viac účelov (bývanie a podnikanie), volíte tretí oddiel
  • pre priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktorou je bytová alebo nebytová jednotka v bytovom dome vyplníte štvrtý oddiel (zelený)

2. strana

Pre prílohy a podpísanie priznania je priestor hneď na druhej strane tlačiva. Okrem Vášho podpisu je tu nutné uviesť počet príloh, čo je trochu neštandardné, lebo sa tu uvádzajú počty príloh pre jednotlivé oddiely, ktoré sme ešte nestihli prejsť.

3. strana

Pustíme sa rovno do II. oddielu - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, s prívlastkom “Daň z pozemku”. Ak ste teda v predmetnom období nadobudli pozemok, je táto časť určená Vám.

Všeobecne pre ďalšie oddiely bude nutné mať pred sebou všetky listy vlastníctva k Vašej nehnuteľnosti. Návod ako sa jednoducho dopátrate k výpisu listu vlastníctva za pár sekúnd, nájdete TU.

Mätúca môže byť situácia ak ste nadobudli stavbu s pozemkom. Do tejto časti sa uvádzajú len tie parcely, ktoré nie sú zastavané stavbou. Nie je to síce pravidlo, ale užitočnou nápovedou je Vám list vlastníctva, ktorý je pre nezastavané parcely vytvorený zvlášť. Uvedieme príklad.

Pán Jozef nadobudol v minulom roku bytovú jednotku v rodinnom dome (rovnaká situácia ako byt v bytovom dome). K tejto bytovej jednotke prináleží podiel na pozemku (parcele) zastavanej bytovým domom. Tú však do tohto oddielu nevypĺňa, lebo ide o parcelu zastavanú stavbou. Zároveň k bytu nadobudol aj parkovacie státie. Táto parcela je evidovaná na samostatnom liste vlastníctva a nestojí na nej stavba. Preto je potrebné aby túto parcelu uviedol v tomto oddiele.

Rovnaká situácia môže nastať v prípade predzáhradok, prístupových ciest a iných.

IČO vypĺňa len právnicky subjekt. Ak ste fyzická osoba tak ho nevypĺňate (v tomto prípade uveďte rodné číslo). Nehnuteľnosť je nutné trochu špecifikovať, na čo Vám úrady pripravili krátku legendu. V nasledujúcej otázke ohľadom druhu pozemku, Vám pomôže nachystaný list vlastníctva. Túto informáciu nájdete tu, ale pozor, je nutné použiť označovanie v legende, Druh pozemku nevypisujte do políčka.

priznanie k dani z nehnutelnosti druh pozemku


Na liste vlastníctva je to označené v časti A, majetková podstata.


list vlastníctva časť A majetková podstata parcela registra CHodnota pozemku určená znaleckým posudkom sa zväčša preskakuje, inak by ste museli tento znalecký posudok dať do prílohy (ak ho vôbec máte k dispozícii). Úradu je nutné už len uviesť majetkoprávne vysporiadanie a to znamená, že či nehnuteľnosť vlastníte sám, podielovo alebo v bezpodielovom vlastníctve manželov. V prípade podielového vlastníctva, treba uviesť počet ostatných vlastníkov, no nezabúdajte, že priznanie k dani z nehnuteľnosti, si musí spraviť každý vlastník sám. 

V prípade manželov podáva priznanie len jeden z nich (je na Vás kto to bude), treba však uviesť rodné číslo manželky / manžela. 

Tabuľku vypĺňate na základe listu vlastníctva, ten obsahuje všetky potrebné informácie, ako názov katastrálneho územia (v ľavom hornom rohu), číslo parcely, jej výmeru, druh (pričom sa používa označenie z legendy) a využitie pozemku (stačí kód využitia).

Dátum vzniku daňovej povinnosti uvádzate len v prípade ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením (dátum právoplatnosti dedičského rozhodnutia) alebo v dražbe (dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu). Zánik daňovej povinnosti je určený pre tých, ktorým zanikla povinnosť, čo sa úradu oznamuje čiastočným priznaním k dani z nehnuteľnosti. 

4. a 5. strana

Pred vyplnením štvrtej alebo piatej strany si najprv musím definovať, čo je stavba slúžiaca na jeden účel a na viaceré účely.

Oddiel pre stavbu slúžiacu na jeden účel vyplníte väčšinou v prípade rodinných domov, v ktorých sa len býva a nepodniká. Rovnako to platí aj pre kancelárske budovy, chaty, alebo pôdohospodársku produkciu, ktoré sa využívajú jednoúčelovo.

V prípade, že ste nadobudli bytovú / nebytovú jednotku v rodinnom dome, tak je tento oddiel určený aj pre Vás.

Pre vlastníkov rodinných domov platí, že ak v dome len bývate, vyplníte tento oddiel (Daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel). Ak však v rodinnom dome prevádzkujete aj dielňu alebo inú podnikateľskú aktivitu, vyplníte štvrtý oddiel (Daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely).

Vlastníci bytov a nebytových jednotiek v bytovom dome pozor, preskočíte tretí a štvrtý oddiel a pokračujte rovno do piateho oddielu (Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome).

Vypĺňanie je rovnaké v oboch prípadoch a je veľmi podobné opisu pre prvý oddiel (Daň z pozemku), preto nebudeme duplicitne rozpisovať polia popísané vyššie. Narozdiel od prvého oddielu tu pribudlo súpisné číslo stavby. Spolu aj s číslom parcely, na ktorom stavba stojí ho nájdete na liste vlastníctva (návod na vyhľadanie listu vlastníctva TU).

Ak má Váš rodinný dom viac bytových jednotiek (1 až 3), tak v tomto prípade vyjadríte svoj podiel podielom na zastavanej parcele.Tento podiel nájdete na liste vlastníctva, viď. nižšie.

list vlastníctva časť B vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti


Predmet volíte v prípade štvrtého oddielu len jeden (len 1 účel), pričom pre vlastníkov rodinných domov je to písmeno a).


priznanie k dani z nehnuteľnosti predmet dane


Prichádza náročnejšia časť. Postup bude rovnaký pre oba oddiely. V otázke 16 je nutné uviesť základ dane, ktorý korešponduje s výmerou zastavanej plochy. Zastavanú plochu si určíte z výpisu listu vlastníctva, pričom pri každej stavbe je evidovaná parcela, na ktorej stojí a jej výmera zodpovedá zastavanej ploche.


list vlastníctva zastavaná plocha

Ale POZOR, ak vlastníte stavbu viacerí (v podielovom spoluvlastníctve a nie bytový dom) uvediete výmeru len do výšky podielu. 

Príklad, Jozef s bratom vlastnia rodinný dom postavený na parcele o výmere 100m2. Základ dane v tomto prípade činí 100m2. Nakoľko však každý disponuje polovičným podielom (Jozef má na liste vlastníctva pri mene podiel ½ a jeho brat rovnako ½ ), Jozef si do priznania uvedie výmeru 50m2. 

Potom sa uvádza už len počet ďalších nadzemných podlaží, čo súvisí s právom samosprávy zarátať do základu dane aj ďalšie podlažia (najviac do výšky poplatku 0,33€ za každé ďalšie podlažie).

Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby je už údaj , ktorý na liste vlastníctva nenájdete, a budete ho musieť vyčítať zo stavebnej dokumentácie.

Výmeru podlahových plôch stavby oslobodených od dane nevypĺňate, radia sa sem stavby vo vlastníctve štátu, výskumných organizácii a podobne.

6. strana

Strana na ktorú ste čakali všetci tí, čo vlastníte bytovú alebo nebytovú jednotku v bytovom dome. Platí že pre každý byt, ktorý vlastníte vyplníte tento oddiel zvlášť a dáte ho ako prílohu priznania. 

Rovnako ako v predošlých oddieloch, začnite vyplnením rodného čísla pre fyzické osoby alebo IČO pre právnické osoby. Oproti predošlým oddielom sem pribudlo označenie čísla bytu, ktoré nájdete na liste vlastníctva.

Podľa toho či byt vlastníte vo výlučnom, podielovom alebo bezpodielovom vlastníctve sa odvíja ďalšie vypĺňanie. Rodné číslo manžela / manželky vyplníte v prípade bezpodielového vlastníctva a informáciu o počte spoluvlastníkov v prípad podielového vlastníctva. 

Novinkou je otázka č. 14, o ktorej sa v poučení pre vyplnenie nedočítate nič viac. Po telefonickom rozhovore s úradníkom sme zistili, že stačí ak sem napíšete o koľkými izbami byt disponuje a z čoho pozostáva jeho príslušenstvo. Respektíve, najlepšie bude ak použijete citáciu z kúpnej zmluva, ktorá túto informáciu musí obsahovať.

V kúpnej zmluve (v prípade dedenia, v dedičskom rozhodnutí) nájdete údaj o výmere podlahovej plochy bytu (príp. nebytovej jednotky).  Ten je nutný doplniť do otázky číslo 17, ale to len do výšky spoluvlastníckeho podielu. 

Príklad, ak Jozef vlastní byt s výmerou 89m2 vo výlučnom vlastníctve, uvedie tam túto hodnotu. V prípade, že by tento istý byt vlastnil aj s bratom na polovicu (každý s podielom ½ ), uvedie tam hodnotu 44,5m2.

Prichádza finále, to reprezentuje tabuľka nebytových priestorov v bytovom dome.


priznanie k dani z nehnuteľnosti daň z bytov a z nebytových priestorov


Sem uvádzate pivnicu alebo parkovacie státie, ak ním disponuje Váš byt. Pre tieto priestory je nutné uviesť ich účel (parkovacie státie, pivnica) a ich výmeru (ak je predmetný priestor predmetom spoločných priestorov, výmera zodpovedá podielu, nemusí to byť však pravidlom). Pre vyplnenie dátumu vzniku daňovej povinnosti platí spomenuté, že sa vypĺňa len v prípade že ste priestor nadobudli v dedičskom konaní alebo v dražbe. 

Dátum zániku daňovej povinnosti vypĺňate len v prípade, že podávate čiastkové priznanie k dani (zmena výmery alebo zánik daňovej povinnosti). 

Video návod na vyplnenie

Ak nie ste na čítanie, tak odporúčame tento video návod, ktorý pekne opisuje postup pri vyplnení tlačiva. Pri písaní tohto manuáli sa nám osvedčila aj linka podpory. Tú zastihnete na čísle +421 259 356 111, pričom si z možností vyberte tlačidlo 3. V prípade, že linka obsadená, ochotne sa Vám ozvú späť (normálne Vám zavolajú naspäť aj keď ste volali na pevnú linku, nechcelo sa nám veriť, palec hore). Už na prvom fronte by Vám mali vedieť dať odpoveď, ak sa tak nestane, presmerujú Vás na klapku podľa Vášho priezviska. Tam Vám zdvihne pracovník, ktorý reálne pracuje s tlačivami a pravdepodobne ho aj osobne spoznáte, keď pôjdete podať priznanie. Tí sa už vyznajú do posledného detailu.

V prípade že si neviete dať rady, tak sa nás neváhajte obrátiť cez live chat.
Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať