V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Plomba na liste vlastníctva

Stiahnuť

Stiahnuť

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva?

Plomba na liste vlastníctva signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Existujú dva základné typy plomb: plomba, ktorá je vyznačená na základe písmena Z (záznamom) alebo plomba vyznačená na základe písmena V (vkladom).

Plomba vyznačená na základe Z

Túto plombu môžete evidovať na liste vlastníctva hlavne pri zápise záložného práva zo strany banky alebo inej inštitúcie. Má záznamový charakter a to znamená, že nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam. Výnimkou je situácia keď ide o zmenu vlastníckych pomerov pri dedičskom konaní alebo pri právnych či súdnych sporoch. Na takéto zmeny má kataster 60 kalendárnych dní.

Plomba vyznačená na základe V

Táto plomba nám napovedá, že prebieha konanie na zmenu vlastníckych práv formou vkladu. Plomba vyznačená na základe V slúži hlavne aj ako poistka pre kupujúceho, nakoľko majiteľ nemôže ďalej nakladať s nehnuteľnosťou po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy. To znamená, že sa kupujúci nemusí obávať, že by majiteľ mohol nehnuteľnosť podvodom predať ešte niekomu inému.

Na zápis nového vlastníka má kataster lehotu 30 dní. Pri skrátenom konaní za zvýšený poplatok (kolok v hodnote 266€) je lehota 15 dní. Pri elektronickom podaní s akým pracujeme v osobnimakleri.sk je tento poplatok polovičný, pričom pre našich klientov cenu znižujeme až na 100€.

Kde nájdete informáciu o plombe?

Plomba sa vyznačuje v liste vlastníctva v časti A (majetková podstata). Každá plomba sa zapisuje pod danú nehnuteľnosť, ktorej sa zmena týka a taktiež obsahuje číslo príslušného konania.

Katastrálny úrad vyznačuje plombu na základe Z alebo na základe V v deň doručenia listiny, potrebných dokumentov, alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Po vyznačení plomby sa spis pridelí niektorému z „vkladárov“ na vybavenie. Vkladár je zamestnanec okresného úradu, ktorý má osobitné znalosti z oblasti práva a získal osvedčenie o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (osvedčenie vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).

Každá plomba obsahuje za písmenom V alebo Z aj evidenčné číslo listiny. Pri podaní návrhu na zápis alebo vklad odporúčame odfotiť potvrdenie o podaní (obsahuje evidenčné číslo v rámci plomby) alebo môžete rovnako ako my na vklad zobrať 3 kópie, ktoré si necháte opečiatkovať spracovateľom vkladu. Jednu nechávame katastru a zvyšné dve rozdelíme účastníkom.

Na základe plomby je možné sledovať stav svojho konania na stránke katastrálneho portálu www.kapor.sk, alebo sa v prípade zistenia prerušenia informovať (práve formou online portálu) na stav / dôvod prerušenia u vkladára.

Návod ako skontrolovať priebeh konania nájdete v tomto manuáli.

list vlastníctva výpis z katastra plomba

Kedy sa plomba zruší?

Plomba sa zruší ukončením konania. Buď vykonaním vkladu (V) alebo vykonaním záznamu (Z).

Kontrola listu vlastníctva

Kontrolu listu vlastníctva odporúčame robiť v pravidelných intervaloch v priebehu roku.

Vykonať kontrolu prípadných plomb na liste vlastníctva určite nezanedbajte pred spusteným samotného predaja. Mohlo by to odplašiť kupujúceho, ktorý bude už pripravený podpísať rezervačnú zmluvu.

Žiaľ, pre nedostatočnú informovanosť, dochádza práve až v tomto momente k zisteniu takýchto skutočností.

Na predaj sa môžete pripraviť s našou realitnou pomocou, v rámci ktorej náš právny tím vykonáva právnu analýzu predávanej nehnuteľnosti a prípadne nedostatky ešte pred spustením predaja vyrieši.

Odporúčame Vám aktivovať si sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktoré sa spustilo v rámci informatizácie na Slovenku novelizáciou katastrálneho zákona v októbri 2018. Pre aktivovanie musíte vykonať registráciu na portáli „Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností“. Upozorňujeme, že služba je spoplatnená poplatkom vo výške 24€ pre fyzickú osobu na rok. Podstatou služby je upozornenie na prípadnú zmenu v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte a tým zabrániť aby s ňou niekto nakladal neoprávneným spôsobom bez Vášho vedomia.

Po registrácii si budete môcť zvoliť akým spôsobom bude portál zasielať uvedené upozornenia - sms, alebo e-mailom.

Účelom je zabrániť, aby ste sa stali obeťou podvodu.  K tejto službe je možné nájsť aj iné alternatívy v podobe súkromných spoločností, ako napríklad zmenylv.sk. Tí sú cenovo výhodnejší, nakoľko cena začína na 0.50€ za jeden list vlastníctva.