V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Plomba na liste vlastníctva

Stiahnuť

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva?

Plomba na liste vlastníctva signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Existujú dva základné typy plomb: plomba, ktorá je vyznačená na základe písmena Z (záznamom) alebo plomba vyznačená na základe písmena V (vkladom).

Plomba vyznačená na základe Z

Túto plombu môžete evidovať na liste vlastníctva hlavne pri zápise záložného práva zo strany banky alebo inej inštitúcie. Má záznamový charakter a to znamená, že nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práv k nehnuteľnostiam. Výnimkou je situácia keď ide o zmenu vlastníckych pomerov pri dedičskom konaní alebo pri právnych či súdnych sporoch. Na takéto zmeny má kataster 60 kalendárnych dní.

Plomba vyznačená na základe V

Táto plomba nám napovedá, že prebieha konanie na zmenu vlastníckych práv formou vkladu. Plomba vyznačená na základe V slúži hlavne aj ako poistka pre kupujúceho, nakoľko majiteľ nemôže ďalej nakladať s nehnuteľnosťou po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy. To znamená, že sa kupujúci nemusí obávať, že by majiteľ mohol nehnuteľnosť podvodom predať ešte niekomu inému.

Na zápis nového vlastníka má kataster lehotu 30 dní. Pri skrátenom konaní za zvýšený poplatok (kolok v hodnote 266€) je lehota 15 dní. Pri elektronickom podaní s akým pracujeme v osobnimakleri.sk je tento poplatok polovičný, pričom pre našich klientov cenu znižujeme až na 100€.

Kde nájdete informáciu o plombe?

Plomba sa vyznačuje v liste vlastníctva v časti A (majetková podstata). Každá plomba sa zapisuje pod danú nehnuteľnosť, ktorej sa zmena týka a taktiež obsahuje číslo príslušného konania.

Katastrálny úrad vyznačuje plombu na základe Z alebo na základe V v deň doručenia listiny, potrebných dokumentov, alebo najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Po vyznačení plomby sa spis pridelí niektorému z „vkladárov“ na vybavenie. Vkladár je zamestnanec okresného úradu, ktorý má osobitné znalosti z oblasti práva a získal osvedčenie o spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (osvedčenie vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR).

Každá plomba obsahuje za písmenom V alebo Z aj evidenčné číslo listiny. Pri podaní návrhu na zápis alebo vklad odporúčame odfotiť potvrdenie o podaní (obsahuje evidenčné číslo v rámci plomby) alebo môžete rovnako ako my na vklad zobrať 3 kópie, ktoré si necháte opečiatkovať spracovateľom vkladu. Jednu nechávame katastru a zvyšné dve rozdelíme účastníkom.

Na základe plomby je možné sledovať stav svojho konania na stránke katastrálneho portálu www.kapor.sk, alebo sa v prípade zistenia prerušenia informovať (práve formou online portálu) na stav / dôvod prerušenia u vkladára.

Návod ako skontrolovať priebeh konania nájdete v tomto manuáli.

list vlastníctva výpis z katastra plomba

Kedy sa plomba zruší?

Plomba sa zruší ukončením konania. Buď vykonaním vkladu (V) alebo vykonaním záznamu (Z).

Kontrola listu vlastníctva

Kontrolu listu vlastníctva odporúčame robiť v pravidelných intervaloch v priebehu roku.

Vykonať kontrolu prípadných plomb na liste vlastníctva určite nezanedbajte pred spusteným samotného predaja. Mohlo by to odplašiť kupujúceho, ktorý bude už pripravený podpísať rezervačnú zmluvu.

Žiaľ, pre nedostatočnú informovanosť, dochádza práve až v tomto momente k zisteniu takýchto skutočností.

Na predaj sa môžete pripraviť s našou realitnou pomocou, v rámci ktorej náš právny tím vykonáva právnu analýzu predávanej nehnuteľnosti a prípadne nedostatky ešte pred spustením predaja vyrieši.

Odporúčame Vám aktivovať si sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktoré sa spustilo v rámci informatizácie na Slovenku novelizáciou katastrálneho zákona v októbri 2018. Pre aktivovanie musíte vykonať registráciu na portáli „Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností“. Upozorňujeme, že služba je spoplatnená poplatkom vo výške 24€ pre fyzickú osobu na rok. Podstatou služby je upozornenie na prípadnú zmenu v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte a tým zabrániť aby s ňou niekto nakladal neoprávneným spôsobom bez Vášho vedomia.

Po registrácii si budete môcť zvoliť akým spôsobom bude portál zasielať uvedené upozornenia - sms, alebo e-mailom.

Účelom je zabrániť, aby ste sa stali obeťou podvodu.  K tejto službe je možné nájsť aj iné alternatívy v podobe súkromných spoločností, ako napríklad zmenylv.sk. Tí sú cenovo výhodnejší, nakoľko cena začína na 0.50€ za jeden list vlastníctva.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako zistiť stav konania na katastri?

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Čítať teraz

Intravilán vs. extravilán

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Čítať teraz

Vrátenie správneho poplatku z katastra

S ohľadom na vyťaženosť kapacít katastrálneho odboru, podporenú aktuálnym vývojom realitného boomu, sme sa rozhodli, že Vám na základe našich skúseností pripravíme manuál ako si uplatniť náhradu za meškajúce konanie.

Čítať teraz

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”. Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať nasledovným.

Čítať teraz

Vyňatie pozemku

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.

Čítať teraz