Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Parcela registra C a E - aký je medzi nimi rozdiel?

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

V súčasnosti sú všetky pozemky vedené v katastrálnych mapách a sú rozdelené na dve kategórie: parcely registra C (v zmluvách niekedy označované ako CKN) a parcely registra E (EKN parcely). Aby sme vedeli vysvetliť rozdiel medzi parcelami registra E a C, budeme sa musieť trochu vrátiť do histórie.

V súčasnosti sú všetky pozemky vedené v katastrálnych mapách a sú rozdelené na dve kategórie: parcely registra C (v zmluvách niekedy označované ako CKN) a parcely registra E (EKN parcely). Aby sme vedeli vysvetliť rozdiel medzi parcelami registra E a C, budeme sa musieť trochu vrátiť do histórie.

Ešte za čias Rakúsko-Uhorska, ale aj po roku 1918 boli parcely evidované v pozemkových knihách. Výmera bola v tom čase určovaná nepresnými grafickými metódami. Neskôr, hlavne pri kolektivizácii po roku 1948 boli pozemky zlúčené do veľkých lánov v JRD (jednotné roľnícke družstvo), vlastnícke práva ale ostali zachované. Z týchto starších evidencií sa zväčša zachovali údaje o parcele ako parcelné číslo (ak nebolo v rámci ROEPu* prečíslované ), výmera či druh pozemku. 

*Register Obnovenej Evidencie Pozemkov- súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli evidovaní v katastri

Postupne sa začal proces technicko - hospodárskeho mapovania, čím vznikli dnešné katastrálne mapy a aj pozemky registra C. 

Údaje o parcelách registra „E“ (laicky nazývané aj "parcely starého stavu") sú evidované na mape určeneho operátu. Základné údaje (výmera parcely, druh a spôsob využitia pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce) nájdete na stránke mapka.gku.sk. Charakteristické pre “éčkové parcely” je, že hranice v teréne nie sú viditeľné, nie sú vytýčené geodetom a zväčša sa nachádzajú v extraviláne. Parcelu registra E je možné zmeniť na parcelu registra C geometrickým plánom, ktorého súčasťou je aj vytýčenie lomových bodov hranice pozemku v teréne. Druh pozemku pri parcelách registra „E“ nie je záväzný údaj, keďže dnes, už po viac ako 70 rokoch, sú pozemky používané na iný účel a platí druh pozemku pre príslušnú parcelu registra „C“. 

Naopak, parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape. Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Rizika spojené s kúpou parcely registra E

Register „E“ môže mať dopad na presnú výmeru pozemku a to v niektorých prípadoch signifikantnú. Komplikácie môžu nastať aj pri jeho transformácii na parcelu reg. „C“ , ktorá je nutná ak budete chcieť na kúpu pozemku využiť financovanie cez hypotéku. Banky totiž nezoberú do ručenia pozemky reg. „E“. Rovnako je problematické vypracovať znalecký posudok na parcely registra “E”.

parcela registra E vyznačená na liste vlastníctva
LV pre parcelu registra E
parcela registra C vyznačená na liste vlastníctva
LV pre parcelu registra C


Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať