V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Oznamovacia povinnosť vlastníkov bytov pri prenájme

Stiahnuť

Stiahnuť

Základným právnym predpisom, z ktorého sa odvíjajú práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

V tomto zákone je ďalej napríklad aj ukotvené záložné právo ostatných vlastníkov pre prípadné pohľadávky (§15), ktoré často klientom pri prevodoch vysvetľujeme. Ale späť k téme.

Podľa § 11 ods. 9 tohto zákona, je "vlastník bytu povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. “ Zmena počtu osôb v domácnosti má vplyv na výpočet úhrady za niektoré služby spojené s bývaním. Zároveň je potrebné mať prehľad o osobách užívajúcich byt alebo nebytový priestor pri prenájmoch.

Ak ste prenajali byt cudzincovi, je potrebné preukázať, že sa našom území zdržuje so súhlasom príslušných orgánov.

Oznamovacia povinnosť vzniká aj v prípade, že nájomca nemá v prenajatom byte prihlásený trvalý, alebo prechodný pobyt (vyžaduje od Vás nájomca súhlas pre trvalý pobyt? Viac TU). Ohlasovaciu povinnosť je nutné splniť písomnou formou, kde bude uvedené meno, tel. číslo, e-mailová adresa užívateľa bytu a jeho rodinných príslušníkov bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti a doručit ho správcovskej spoločnosti, prípadne spoločenstvu vlastníkov.

Ak vlastník byt iba prenajíma a neužíva ho, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu aj svoju aktuálnu adresu, prípadne každú jej zmenu. A to z dôvodu doručovania písomností, ako je vyúčtovanie nákladov, oznámenie o konaní schôdze a podobne. 

Správcu treba informovať aj o tom, ako sa vlastník bude zúčastňovať zhromaždení alebo schôdze vlastníkov bytov, či osobne, alebo splnomocní nájomcu. Hlasovacie právo za byt totiž prináleží vlastníkovi bytu a nie nájomcovi. Nezabudnite, splnomocnenie musí byť notársky overené.

Na druhej strane, vlastník bytu musí oboznámiť aj nájomcu so všetkými prijatými pravidlami a zásadami bývania v dome a upozorniť ho, že tieto pravidlá musí bezpodmienečne dodržiavať. 

Akékoľvek porušenia zásad bývania v dome rieši správca s nájomcom, ale aj vlastníkom, ktorý mu musí poskytnúť údaje o tom, ako sa s ním má skontaktovať v prípade potreby. Zodpovednosť za porušovanie zásad bývania nesie jednoznačne vlastník bytu.