Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Odovzdanie nehnuteľnosti a odovzdávací protokol VZOR

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Ak sú zmluvy podpísané, podané na katastri a peniaze za nehnuteľnosť prevedené, tak v tejto chvíli Vás čaká už len odovzdanie nehnuteľnosti. Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve.

Ak sú zmluvy podpísané, podané na katastri a peniaze za nehnuteľnosť prevedené, tak v tejto chvíli Vás čaká už len odovzdanie nehnuteľnosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas tvorby Kúpnej zmluvy. 

V prípade, že ste využili našu realitnú pomoc, bude Vás odovzdávaním nehnuteľnosti sprevádzať zástupca našej spoločnosti, ktorý sa o všetko postará.

Ako sa má pripraviť Predávajúci

 • Predávajúci sa musí držať dojednaní z Kúpnej zmluvy, čo sa týka vybavenia bytu, ktoré zostáva ako súčasť bytu, resp. ktoré malo byť vypratané. Ak je dohoda odovzdania vyprataného bytu, odporúčame Vám začať vypratávať skôr ako v deň odovzdania. Niekedy môže byť problém nájsť voľný termín u sťahovky a pokiaľ termín nedodržíte, hrozia Vám zmluvné sankcie za každý deň omeškania.
 • Ak už máte nehnuteľnosť pripravenú podľa dohodnutých podmienok, je ideálne ak si pripravíte kópiu faktúry od dodávateľa energií. Na prehlásenie je štandardne potrebné uviesť špecifický identifikátor (číslo odberného miesta, POD, EIC a pod.), ktorý nie je uvedený nikde na meračoch. Rovnako je vhodné, pokiaľ máte niektoré z meračov v spoločných priestoroch, si dopredu overiť, ktorý konkrétne je Váš. Občas sa stretávame s tým, že merače nie sú nijako označené a ak je náhodou na chodbe väčší počet bytov, identifikácia správneho merača môže byť problematická. Ak nájdete na merači čiarový kód s číslom, môžete si overiť či toto číslo sedí s číslom na Vašej faktúre v časti Dodávka a distribúcia elektriny - viď. nižšie.
 • K termínu odovzdania je potrebné pripraviť všetky kľúče (čipy) k nehnuteľnosti, spoločným priestorom a prislúchajúcemu príslušenstvu (pivnice, schránky, stojisko na smeti atď.).
 • Dokumentáciu viažucu sa k bytu (kolaudačné a revízne správy, pri zariadeniach záručné listy, pri bezpečnostných zámkoch kartu atď.)


Ako sa má pripraviť Kupujúci

 • Pri dojednaní, že v byte zostávajú hnuteľné veci, je dobré si priniesť zoznam, ktorý si spoločne prejdeme.
 • Pokiaľ si dopredu pozriete ponuku dodávateľov energií, viete tým urýchliť proces prepisu. V prípade, že využívate naše služby, náš zástupca má pre Vás pripravenú dokumentáciu potrebnú k zmene odberateľa od dvoch najväčších dodávateľoch energií, ktorú si viete vyplniť priamo pri odovzdávaní a už nemusíte chodiť ani do elektrárni ani do plynárni, podanie vybavíme za Vás. 

Odovzdávací protokol

Pri stretnutí je potrebné spísať odovzdávací protokol. Náš pracovník ho prinesie v niekoľkých kópiách, ktoré ostanú každej zmluvnej strane. Tu sa spisujú:

 • stavy všetkých meračov a čísla meračov, 
 • počty a súpis kľúčov a čipov,
 • súpis odovzdávanej dokumentácie,
 • súpis dohodnutých hnuteľných vecí ostávajúcich v nehnuteľnosti,
 • súpis prípadných poškodení, ktorých nápravu musí zabezpečiť ešte Predávajúci.

Náš pracovník za Vás zabezpečí prepis aj u dodávateľov energií, avšak návšteva konkrétnej správy bytov, u ktorej je bytový dom zazmluvnený Vás neminie. Tu nie sú pravidlá jednotné. 

Určite budete so sebou potrebovať preberací protokol. Niekedy je potrebné navštíviť správcu bytu až v momente keď je na LV uvedený už nový vlastník, niekedy stačí overená KZ a predloženie Návrhu na vklad overeného katastrom. Odporúčame ísť až po prepise vlastníctva, aby ste sa zbytočne neprehnali. Správca od Vás môže požadovať aj stavy meračov upevnených na vykurovacích telesách, avšak v súčasnosti sa už väčšina meraní vykonáva diaľkovo a nie je to potrebné.

Ak si náhodou prehlasovanie energií riešite sami, je potrebné aby Predávajúci po odhlásení u dodávateľa sietí bezodkladne informoval Kupujúceho, aby sa prihlásil. Napr. pri elektrine má povinnosť sa nahlásiť do 5 dní a pokiaľ to nestihne, môže sa stať, že Vás dodávateľ odpojí a znovupripojenie je nielen nákladné, ale môže trvať niekoľko dní až týždňov.

V prípade, že nie ste klientom osobnimakleri.sk nezúfajte. Pomôžeme Vám aspoň tým, že Vám do sekcie prílohy prikladáme náš štandardizovaný odovzdávací protokol.

Odhlásenie energií a prepis u správcu

Platby za energie v byte vždy uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu. To znamená, že osoba odberateľa nemusí byť totožná s osobou vlastníka. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platia starí vlastníci.

Správca bytového domu bude vyžadovať list vlastníctva, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci. Povinnosti platieb prechádzajú v zmysle zákona na nového majiteľa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okrem toho je potrebné, aby nový majiteľ nahlásil počet bývajúcich osôb a preukázal odovzdávací protokol.

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Táto povinnosť vzniká k 1. dňu nasledujúceho mesiaca (čiže ak ste sa stali odberateľom 15.8., platiť musíte od 1.9.).

Vo vašej platbe za elektrinu tento poplatok nie je automaticky zarátaný, na zaplatenie úhrady sa preto musíte sami prihlásiť, a to do 30 dní odkedy ste sa stali odberateľom elektriny.

Viac o téme Koncesionárske poplatky a SIPO sme napísali v manuály TU.

Daň z príjmu

Pri predaji nehnuteľnosti Vám za istých okolností (závisí od naplnenia podmienok Zákona o dani z príjmov v ustanovení § 9.) vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu a odvod do zdravotnej poisťovne.

Nerozhoduje pritom samotná suma, ale dĺžka vlastníctva bytu. Tú v niektorých prípadoch musíte zdaniť sumu z rozdielu medzi nadobúdajucou a predajnou cenou, v iných nie.

Tu sú presne vymedzené podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. V princípe však daň z predaja bytu nemusíte platiť v prípade, ak ho predávate po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane aj odvodu do zdravotnej poisťovne, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.

Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť k dani z nehnuteľnosti vám vzniká, ak ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom novej nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Slovom smrteľníka :) - ak ste nadobudli novú nehnuteľnosť, je Vašou povinnosťou sa prihlásiť u správcu dane z nehnuteľností (mesto alebo obec) a to najneskôr do 31.Januára nasledujúceho roku, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli.

K správcovi dane si zoberte so sebou Listy vlastníctva k nehnuteľnosti a budete potrebovať vedieť výmery podlahovej plochy. Viac TU na oficiálnej stránke. Podanie je možné aj elektronicky, ak máte elektronický občiansky preukaz, a to na portáli slovensko.sk

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať