Odovzdanie nehnuteľnosti

Vzor odovzdávacieho protokolu

Stiahnuť

Ak sú zmluvy podpísané, podané na katastri a peniaze za nehnuteľnosť prevedené, tak v tejto chvíli Vás čaká už len odovzdanie nehnuteľnosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas tvorby Kúpnej zmluvy. 

V prípade, že ste využili našu realitnú pomoc, bude Vás odovzdávaním nehnuteľnosti sprevádzať zástupca našej spoločnosti, ktorý sa o všetko postará.

Ako sa má pripraviť Predávajúci

 • Predávajúci sa musí držať dojednaní z Kúpnej zmluvy, čo sa týka vybavenia bytu, ktoré zostáva ako súčasť bytu, resp. ktoré malo byť vypratané. Ak je dohoda odovzdania vyprataného bytu, odporúčame Vám začať vypratávať skôr ako v deň odovzdania. Niekedy môže byť problém nájsť voľný termín u sťahovky a pokiaľ termín nedodržíte, hrozia Vám zmluvné sankcie za každý deň omeškania.
 • Ak už máte nehnuteľnosť pripravenú podľa dohodnutých podmienok, je ideálne ak si pripravíte kópiu faktúry od dodávateľa energií. Na prehlásenie je štandardne potrebné uviesť špecifický identifikátor (číslo odberného miesta, POD, EIC a pod.), ktorý nie je uvedený nikde na meračoch. Rovnako je vhodné, pokiaľ máte niektoré z meračov v spoločných priestoroch, si dopredu overiť, ktorý konkrétne je Váš. Často sa stretávame, že merače nie sú nijako označené a na faktúre číslo merača nenájdete a ak je náhodou na chodbe väčší počet bytov, identifikácia správneho merača môže byť problematická.
 • K termínu odovzdania je potrebné pripraviť všetky kľúče (čipy) k nehnuteľnosti, spoločným priestorom a prislúchajúcemu príslušenstvu (pivnice, schránky, stojisko na smeti atď.).
 • Dokumentáciu viažucu sa k bytu (kolaudačné a revízne správy, pri zariadeniach záručné listy, pri bezpečnostných zámkoch kartu atď.)

Ako sa má pripraviť Kupujúci

 • Pri dojednaní, že v byte zostávajú hnuteľné veci, je dobré si priniesť zoznam, ktorý si spoločne prejdeme.
 • Pokiaľ si dopredu pozriete ponuku dodávateľov energií, viete tým urýchliť proces prepisu. V prípade, že využívate naše služby, náš zástupca má pre Vás pripravenú dokumentáciu potrebnú k zmene odberateľa od dvoch najväčších dodávateľoch energíí, ktorú si viete vyplniť priamo pri odovzdávaní a už nemusíte chodiť ani do elektrárni ani do plynárni, podanie vybavíme za Vás. 

Odovzdávací protokol

Pri stretnutí je potrebné spísať odovzdávací protokol. Náš pracovník ho prinesie v niekoľkých kópiach, ktoré ostanú každej zmluvnej strane. Tu sa spisujú:

 • stavy všetkých meračov a čísla meračov, 
 • počty a súpis kľúčov a čipov,
 • súpis odovzdávanej dokumentácie,
 • súpis dohodnutých hnuteľných vecí ostávajúcich v nehnuteľnosti,
 • súpis prípadných poškodení, ktorých nápravu musí zabezpečiť ešte Predávajúci.

Náš pracovník za Vás zabezpečí prepis aj u dodávateľov energií, avšak návšteva konkrétnej správy bytov, u ktorej je bytový dom zazmluvnený Vás neminie. Tu nie sú pravidlá jednotné. 

Určite budete so sebou potrebovať preberací protokol. Niekedy je potrebné navštíviť správcu bytu až v momente keď je na LV uvedený už nový vlastník, niekedy stačí overená KZ a predloženie Návrhu na vklad overeného katastrom. Odporúčame ísť až po prepise vlastníctva, aby ste sa zbytočne neprehnali. Správca od Vás môže požadovať aj stavy meračov upevnených na vykurovacích telesách, avšak v súčasnosti sa už väčšina meraní vykonáva diaľkovo a nie je to potrebné.

Ak si náhodou prehlasovanie energií riešite sami, je potrebné aby Predávajúci po odhlásení u dodávateľa sietí bezodkladne informoval Kupujúceho, aby sa prihlásil. Napr. pri elektrine má povinnosť sa nahlásiť do 5 dní a pokiaľ to nestihne, môže sa stať, že Vás dodávateľ odpojí a znovupripojenie je nielen nákladné, ale môže trvať niekoľko dní až týždňov.

V prípade, že nie ste klientom osobnimakleri.sk nezúfajte. Pomôžeme Vám aspoň tým, že Vám do sekcie prílohy prikladáme náš štandardizovaný odovzdávací protokol.

Odhlásenie energií a prepis u správcu

Platby za energie v byte vždy uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu. To znamená, že osoba odberateľa nemusí byť totožná s osobou vlastníka. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platia starí vlastníci.

Správca bytového domu bude vyžadovať list vlastníctva, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci. Povinnosti platieb prechádzajú v zmysle zákona na nového majiteľa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okrem toho je potrebné, aby nový majiteľ nahlásil počet bývajúcich osôb a preukázal odovzdávací protokol.

Daň z príjmu

Pri predaji nehnuteľnosti Vám za istých okolností (závisí od naplnenia podmienok Zákona o dani z príjmov v ustanovení § 9.) vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu a odvod do zdravotnej poisťovne.

Nerozhoduje pritom samotná suma, ale dĺžka vlastníctva bytu. Tú v niektorých prípadoch musíte zdaniť sumu z rozdielu medzi nadobúdajucou a predajnou cenou, v iných nie.

Tu sú presne vymedzené podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. V princípe však daň z predaja bytu nemusíte platiť v prípade, ak ho predávate po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane aj odvodu do zdravotnej poisťovne, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.

Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť k dani z nehnuteľnosti vám vzniká, ak ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom novej nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Slovom smrtelníka :) - ak ste nadobudli novú nehnuteľnosť, je Vašou povinnosťou sa prihlásiť u správcu dane z nehnuteľností (mesto alebo obec) a to najneskôr do 31.Januára následujúceho roku, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli.

K správcovi dane si zoberte so sebou Listy vlastníctva k nehnuteľnosti a budete potrebovať vedieť výmery podlahovej plochy. Viac TU na oficiálnej stránke. Podanie je možné aj elektronicky, ak máte elektronický občiansky preukaz, a to na portáli slovensko.sk

Nenašli ste čo ste hľadali?

Prepis odberateľa elektriny pri predaji nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti medzi dvoma fyzickými osobami je potrebné zmeniť odberateľa elektriny, pretože platby za energie uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu, a nie nevyhnutne vlastník nehnuteľnosti.

Čítať teraz

Zmena odberateľa vody pri predaji nehnuteľnosti

S predajom nehnuteľnosti sú spojené ďalšie úkony, na ktoré pôvodný majiteľ možno nie vždy myslí. Medzi ne patrí aj zmena odberateľa vody Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti (BVS). Radi Vám poradíme ako postupovať pri tejto zmene.

Čítať teraz
Chcem predať #bezprovizie

Dohodnite si nezáväznú obhliadku a my Vám do 24 hodín spracujeme inzerát

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.