Máte právnu otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Poradňa

Ak sú zmluvy podpísané, podané na katastri a peniaze za nehnuteľnosť prevedené, tak v tejto chvíli Vás čaká už len odovzdanie nehnuteľnosti.

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte spísané v Kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas tvorby Kúpnej zmluvy. 

V prípade, že ste využili našu realitnú pomoc, bude Vás odovzdávaním nehnuteľnosti sprevádzať zástupca našej spoločnosti, ktorý sa o všetko postará.

Ako sa má pripraviť Predávajúci

 • Predávajúci sa musí držať dojednaní z Kúpnej zmluvy, čo sa týka vybavenia bytu, ktoré zostáva ako súčasť bytu, resp. ktoré malo byť vypratané. Ak je dohoda odovzdania vyprataného bytu, odporúčame Vám začať vypratávať skôr ako v deň odovzdania. Niekedy môže byť problém nájsť voľný termín u sťahovky a pokiaľ termín nedodržíte, hrozia Vám zmluvné sankcie za každý deň omeškania.
 • Ak už máte nehnuteľnosť pripravenú podľa dohodnutých podmienok, je ideálne ak si pripravíte kópiu faktúry od dodávateľa energií. Na prehlásenie je štandardne potrebné uviesť špecifický identifikátor (číslo odberného miesta, POD, EIC a pod.), ktorý nie je uvedený nikde na meračoch. Rovnako je vhodné, pokiaľ máte niektoré z meračov v spoločných priestoroch, si dopredu overiť, ktorý konkrétne je Váš. Často sa stretávame, že merače nie sú nijako označené a na faktúre číslo merača nenájdete a ak je náhodou na chodbe väčší počet bytov, identifikácia správneho merača môže byť problematická.
 • K termínu odovzdania je potrebné pripraviť všetky kľúče (čipy) k nehnuteľnosti, spoločným priestorom a prislúchajúcemu príslušenstvu (pivnice, schránky, stojisko na smeti atď.).
 • Dokumentáciu viažucu sa k bytu (kolaudačné a revízne správy, pri zariadeniach záručné listy, pri bezpečnostných zámkoch kartu atď.)

Ako sa má pripraviť Kupujúci

 • Pri dojednaní, že v byte zostávajú hnuteľné veci, je dobré si priniesť zoznam, ktorý si spoločne prejdeme.
 • Pokiaľ si dopredu pozriete ponuku dodávateľov energií, viete tým urýchliť proces prepisu. V prípade, že využívate naše služby, náš zástupca má pre Vás pripravenú dokumentáciu potrebnú k zmene odberateľa od dvoch najväčších dodávateľoch energíí, ktorú si viete vyplniť priamo pri odovzdávaní a už nemusíte chodiť ani do elektrárni ani do plynárni, podanie vybavíme za Vás. 

Odovzdávací protokol

Pri stretnutí je potrebné spísať odovzdávací protokol. Náš pracovník ho prinesie v niekoľkých kópiach, ktoré ostanú každej zmluvnej strane. Tu sa spisujú:

 • stavy všetkých meračov a čísla meračov, 
 • počty a súpis kľúčov a čipov,
 • súpis odovzdávanej dokumentácie,
 • súpis dohodnutých hnuteľných vecí ostávajúcich v nehnuteľnosti,
 • súpis prípadných poškodení, ktorých nápravu musí zabezpečiť ešte Predávajúci.

Náš pracovník za Vás zabezpečí prepis aj u dodávateľov energií, avšak návšteva konkrétnej správy bytov, u ktorej je bytový dom zazmluvnený Vás neminie. Tu nie sú pravidlá jednotné. 

Určite budete so sebou potrebovať preberací protokol. Niekedy je potrebné navštíviť správcu bytu až v momente keď je na LV uvedený už nový vlastník, niekedy stačí overená KZ a predloženie Návrhu na vklad overeného katastrom. Odporúčame ísť až po prepise vlastníctva, aby ste sa zbytočne neprehnali. Správca od Vás môže požadovať aj stavy meračov upevnených na vykurovacích telesách, avšak v súčasnosti sa už väčšina meraní vykonáva diaľkovo a nie je to potrebné.

Ak si náhodou prehlasovanie energií riešite sami, je potrebné aby Predávajúci po odhlásení u dodávateľa sietí bezodkladne informoval Kupujúceho, aby sa prihlásil. Napr. pri elektrine má povinnosť sa nahlásiť do 5 dní a pokiaľ to nestihne, môže sa stať, že Vás dodávateľ odpojí a znovupripojenie je nielen nákladné, ale môže trvať niekoľko dní až týždňov.

V prípade, že nie ste klientom osobnimakleri.sk nezúfajte. Pomôžeme Vám aspoň tým, že Vám do sekcie prílohy prikladáme náš štandardizovaný odovzdávací protokol.

Odhlásenie energií a prepis u správcu

Platby za energie v byte vždy uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzavretú zmluvu. To znamená, že osoba odberateľa nemusí byť totožná s osobou vlastníka. Kým teda nedôjde k prehláseniu odberateľa, energie platia starí vlastníci.

Správca bytového domu bude vyžadovať list vlastníctva, na ktorom už ako majiteľ bude figurovať kupujúci. Povinnosti platieb prechádzajú v zmysle zákona na nového majiteľa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okrem toho je potrebné, aby nový majiteľ nahlásil počet bývajúcich osôb a preukázal odovzdávací protokol.

Daň z príjmu

Pri predaji nehnuteľnosti Vám za istých okolností (závisí od naplnenia podmienok Zákona o dani z príjmov v ustanovení § 9.) vzniká povinnosť odviesť daň z príjmu a odvod do zdravotnej poisťovne.

Nerozhoduje pritom samotná suma, ale dĺžka vlastníctva bytu. Tú v niektorých prípadoch musíte zdaniť sumu z rozdielu medzi nadobúdajucou a predajnou cenou, v iných nie.

Tu sú presne vymedzené podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. V princípe však daň z predaja bytu nemusíte platiť v prípade, ak ho predávate po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia. Takýto príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane aj odvodu do zdravotnej poisťovne, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.

Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť k dani z nehnuteľnosti vám vzniká, ak ste sa v priebehu uplynulého roka stali vlastníkom novej nehnuteľnosti, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Slovom smrtelníka :) - ak ste nadobudli novú nehnuteľnosť, je Vašou povinnosťou sa prihlásiť u správcu dane z nehnuteľností (mesto alebo obec) a to najneskôr do 31.Januára následujúceho roku, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli.

K správcovi dane si zoberte so sebou Listy vlastníctva k nehnuteľnosti a budete potrebovať vedieť výmery podlahovej plochy. Viac TU na oficiálnej stránke. Podanie je možné aj elektronicky, ak máte elektronický občiansky preukaz, a to na portáli slovensko.sk

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Elektronické podanie
 • Vecné bremeno
 • Kolok za skrátené konanie  118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe