Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Stiahnuť

Stiahnuť

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny v týchto oblastiach:

LEHOTY

 • lehota na výmaz záložného práva sa skracuje zo 60 dní na 5 dní odo dňa začatia konania (Bratislavský kataster z kapacitných dôvodov nestíha, preto sa máme v praxi v 5. deň pripomenúť telefonátom na kataster)
 • lehota na vykonanie záznamu v prípade, ak je návrh podaný cez elektronický formulár, je skrátená zo 60 dní na 30 dní (návrhy na zápis preto našim klientom podávame už aj elektronicky), netreba si to však mýliť s návrhom na vklad
 • Viac o rozdiele medzi zápisom a vkladom tu: https://www.osobnimakleri.sk/manualy/plomba-na-liste-vlastnictva 

NÁVRH NA VKLAD

 • musí byť podrobnejší ohľadom údajov navrhovateľa, ale aj pokiaľ ide o nehnuteľnosť a veľkosť spoluvlastníckeho podielu v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb
 • uvedenie predmetu návrhu
 • taktiež sa zmenilo, že v rámci jedného návrhu môže byť už len jedna zmluva, nie akýkoľvek počet, ako doposiaľ
 • ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Pokiaľ bol geometrický plán overený po 1. novembri 2018, stačí uviesť len úradné číslo overenia
 • ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, v návrhu musí byť uvedený aj údaj o mieste a dátume zverejnenia zmluvy
 • žiadosť o elektronické zaslanie rozhodnutia musí byť uvedená už v návrhu na vklad a v tom prípade sa už listovou formou zasielať rozhodnutie nebude
 • rovnako sa v návrhu na vklad sa uvádza už aj žiadosť o urýchlené konanie. Už nestačí pri podaní doložiť len správny poplatok vo výške 266€, ale je nutné túto žiadosť uviesť v návrhu.

PRÍLOHY K NÁVRHU NA VKLAD

 • všetky prílohy musia byť označené 
 • je potrebné, aby boli všetky prílohy predložené pri elektronickom podaní v elektronickej forme, podľa autorizovaného predpisu
 • rovnako je potrebné, aby v listinnej podobe podania návrhu boli predložené origináli, alebo úradne osvedčené kópie (všetky prílohy štandardne digitalizujeme v rámci elektronického podania)
 • Pozor, ak sa návrh podá elektronicky a bude Vám chýbať napríklad príloha o potvrdený od správcu o nedoplatkoch, odporúčame ju doplniť rovnako formou elektronického podania, inak bude potrebné doplatiť správny poplatok do plnej výšky. Viac o povinných prílohách na vklad TU.

OPRAVA CHÝB V ZMLUVE

 • ruší sa inštitút “opravnej doložky” ako forma opravovania nedostatkov v zmluve
 • ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby, účastníci konania ju môžu opraviť už len dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami. Vyhnite sa chybám a ďalším nákladom s dodatkom využitím našej Právnej pomocí s 100% garanciou povolenia vkladu, respektíve zápisu

STRÁŽCA LISTU VLASTNÍCTVA

 • kataster predstavil strážcu listu vlastníctva, ktorý sleduje zmeny na katastri
 • občania môžu využívať online program na sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktorý sa viaže na aktualizáciu súboru všetkých popisných informácií 

PREDMET EVIDENCIE

 • po novom sa do katastra zapisujú len tie inžinierske a drobné stavby, ktoré majú obvodové múry a sú uzavreté strešnou konštrukciou
 • zavádza sa evidencia cien všetkých nehnuteľností, avšak údaje o cene sa nezverejňujú. Poskytnuté budú len na požiadanie vlastníkovi nehnuteľnosti alebo súdom, prokuratúre, daňovým úradom či polícií.

SÚPIS NEHNUTEĽNOSTÍ

 • zmena zavádza nový typ dokumentu - súpis všetkých nehnuteľností
 • tento súpis má obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe
 • súpis je spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorú nato splnomocnil osobitný predpis


Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Novela katastrálneho zákona

Čítanie z listu vlastníctva

Vrátenie správneho poplatku z katastra

Ako zistiť stav konania na katastri?