V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Novela katastrálneho zákona

Stiahnuť

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny v týchto oblastiach:

LEHOTY

 • lehota na výmaz záložného práva sa skracuje zo 60 dní na 5 dní odo dňa začatia konania (Bratislavský kataster z kapacitných dôvodov nestíha, preto sa máme v praxi v 5. deň pripomenúť telefonátom na kataster)
 • lehota na vykonanie záznamu v prípade, ak je návrh podaný cez elektronický formulár, je skrátená zo 60 dní na 30 dní (návrhy na zápis preto našim klientom podávame už aj elektronicky), netreba si to však mýliť s návrhom na vklad
 • Viac o rozdiele medzi zápisom a vkladom tu: https://www.osobnimakleri.sk/manualy/plomba-na-liste-vlastnictva 

NÁVRH NA VKLAD

 • musí byť podrobnejší ohľadom údajov navrhovateľa, ale aj pokiaľ ide o nehnuteľnosť a veľkosť spoluvlastníckeho podielu v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb
 • uvedenie predmetu návrhu
 • taktiež sa zmenilo, že v rámci jedného návrhu môže byť už len jedna zmluva, nie akýkoľvek počet, ako doposiaľ
 • ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Pokiaľ bol geometrický plán overený po 1. novembri 2018, stačí uviesť len úradné číslo overenia
 • ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, v návrhu musí byť uvedený aj údaj o mieste a dátume zverejnenia zmluvy
 • žiadosť o elektronické zaslanie rozhodnutia musí byť uvedená už v návrhu na vklad a v tom prípade sa už listovou formou zasielať rozhodnutie nebude
 • rovnako sa v návrhu na vklad sa uvádza už aj žiadosť o urýchlené konanie. Už nestačí pri podaní doložiť len správny poplatok vo výške 266€, ale je nutné túto žiadosť uviesť v návrhu.

PRÍLOHY K NÁVRHU NA VKLAD

 • všetky prílohy musia byť označené 
 • je potrebné, aby boli všetky prílohy predložené pri elektronickom podaní v elektronickej forme, podľa autorizovaného predpisu
 • rovnako je potrebné, aby v listinnej podobe podania návrhu boli predložené origináli, alebo úradne osvedčené kópie (všetky prílohy štandardne digitalizujeme v rámci elektronického podania)
 • Pozor, ak sa návrh podá elektronicky a bude Vám chýbať napríklad príloha o potvrdený od správcu o nedoplatkoch, odporúčame ju doplniť rovnako formou elektronického podania, inak bude potrebné doplatiť správny poplatok do plnej výšky. Viac o povinných prílohách na vklad TU.

OPRAVA CHÝB V ZMLUVE

 • ruší sa inštitút “opravnej doložky” ako forma opravovania nedostatkov v zmluve
 • ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby, účastníci konania ju môžu opraviť už len dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami. Vyhnite sa chybám a ďalším nákladom s dodatkom využitím našej Právnej pomocí s 100% garanciou povolenia vkladu, respektíve zápisu

STRÁŽCA LISTU VLASTNÍCTVA

 • kataster predstavil strážcu listu vlastníctva, ktorý sleduje zmeny na katastri
 • občania môžu využívať online program na sledovanie zmien na liste vlastníctva, ktorý sa viaže na aktualizáciu súboru všetkých popisných informácií 

PREDMET EVIDENCIE

 • po novom sa do katastra zapisujú len tie inžinierske a drobné stavby, ktoré majú obvodové múry a sú uzavreté strešnou konštrukciou
 • zavádza sa evidencia cien všetkých nehnuteľností, avšak údaje o cene sa nezverejňujú. Poskytnuté budú len na požiadanie vlastníkovi nehnuteľnosti alebo súdom, prokuratúre, daňovým úradom či polícií.

SÚPIS NEHNUTEĽNOSTÍ

 • zmena zavádza nový typ dokumentu - súpis všetkých nehnuteľností
 • tento súpis má obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe
 • súpis je spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba, ktorú nato splnomocnil osobitný predpis


Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako zistiť stav konania na katastri?

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Čítať teraz

Intravilán vs. extravilán

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Čítať teraz

Plomba na liste vlastníctva

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva? Plomba má preventívny účinok, nakoľko signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Čítať teraz

Vrátenie správneho poplatku z katastra

S ohľadom na vyťaženosť kapacít katastrálneho odboru, podporenú aktuálnym vývojom realitného boomu, sme sa rozhodli, že Vám na základe našich skúseností pripravíme manuál ako si uplatniť náhradu za meškajúce konanie.

Čítať teraz

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”. Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať nasledovným.

Čítať teraz

Vyňatie pozemku

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.

Čítať teraz