Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

V máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714.

V máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714 (odkaz TU).  

Najzásadnejšia zmena sa týkala práve paragrafu 9 bod 1 zákona o krátkodobom nájme bytov. Ten znie: “Neplatnosť skončenia krátkodobého nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z krátkodobého nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté.

V praxi z toho ťažia najmä prenajímatelia, ktorý v prípade rizika súdneho sporu nebudú mať blokovanú nehnuteľnosť nájomcom. Výpoveď nájomnej zmluvy nie je ovplyvnená prebiehajúcim súdnym konaním a je účinná posledným dňom výpovednej lehoty.

Čoho sa týkali ďalšie zmeny?

Definovalo sa maximálne obdobie, na ktoré je možné nájomnú zmluv uzavrieť. To je teraz možné najviac na 6 rokov. Zákon však definuje aj formuláciu tohto obdobia. Zmluvu o krátkodobom nájme totiž nie je možné uzavrieť na viac ako 2 roky. Preto zákon umožňuje jej predĺženie o ďalšie dva roky, celkom dvakrát (2 roky x 3 = 6 rokov).  

Zaviedol sa aj pojem peňažná zábezpeka, známa aj ako depozit. Slúži na zabezpečenie prípadných neskorších pohľadávok prenajímateľa vzniknutých z neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia, či škody na majetku. Výška zábezpeky je na dohode zmluvných strán, ale nesmie prekročiť 3-násobok mesačného nájomného s úhradami. Napríklad, ak Vám nájomca platí nájom 600€ a plnenie 150€, zábezpeka by nemala byť vyššia ako 2250€ ((600+150)*3=2250€).

Ďalšia zmena, z ktorej opäť benefitujú prenajímatelia, sa týkala úpravy výpovednej lehoty. Prvý rozdiel sa týka momentu, kedy začína plynúť výpovedná lehota. V prípade krátkodobého nájmu je to už v deň po doručení písomnej výpovede, zatiaľ čo v prípade “starej” zákonnej úpravy to bolo mesiac po mesiaci kedy bola výpoveď doručená. 

Rovnako v prípade krátkodobého nájmu sa definovala spodná hranica výpovednej lehoty na 15 dní (v prípade pôvodného znenia v občianskom zákonníku bola minimálna výpovedná lehota 3 mesiace).

A v neposlednom rade to bola povinnosť registrácie prenajímateľa u správcu dane. V prípade, že ste prenajali nehnuteľnosť a ešte nemáte od správcu dane pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo), ste povinný podať žiadosť o registráciu do 30 dní od uzavretia nájomnej zmluvy. Viac o registrácii príjmu z prenájmu TU. Zákon o krátkodobom nájme oprávňuje nájomcu o vyžiadanie si predloženia vykonania registrácie.

Ktorú formu preferovať?

Klientom, ktorí si u nás objednajú právnu službu pre prenájom nehnuteľnosti, sa snažíme vo väčšine prípadov doporučiť verziu podľa zákona o krátkodobom prenájme. A to práve pre benefity uvedené vyššie.

Samozrejme, že v prípade požiadavky účastníkov vypracujeme zmluvu aj podľa občianskeho zákonníka.

Viem aktualizovať aktuálne uzavretú nájomnú zmluvu na krátkodobý prenájom?

Nájomný vzťah je možné aktualizovať. Máte dve možnosti, buď vypoviete pôvodnú zmluvu a vzápätí uzavriete s nájomcom novú s dátumom začiatku nájmu, ktorý korešponduje s výpovednou lehotou. Alebo uzavriete s nájomcom dodatok, čo je síce komplikovanejší zmluvný vzťah, ale nedostávate sa do rizika nepristúpenia k podpisu novej zmluvy a rovnako nemusíte komplikovane riešiť vrátenie zloženého depozitu a jeho opätovné zaslanie v zmysle novej zmluvy o krátkodobom prenájme. V oboch prípadoch Vám radi pomôžeme.

Registrácia pri príjme plynúceho z prenájmu

Povinnosť registrácie vzniká každému, kto prenajal nehnuteľnosť a to do 30 dní od uzavretia nájomnej zmluvy. Postup a podmienky v prípade podania daňového priznania a platenia dane sú spísané v tomto príspevku. Určite tam nájdete všetky odpovede.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom prenájmu nehnuteľnosti sa na nás môžete obrátiť. Radi Vám poradíme.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Zriadenie sídla firmy vo vašej nehnuteľnosti

Každý podnikateľský subjekt na Slovensku musí mať oficiálne sídlo. Pri prenájme bytov, nebytových priestorov a iných nehnuteľností sa stretávame aj s požiadavkou o zriadenie sídla právnickej osoby v predmete nájmu.
Čítať teraz

Oznamovacia povinnosť vlastníkov bytov pri prenájme

Zmena počtu osôb v domácnosti má vplyv na výpočet úhrady za niektoré služby spojené s bývaním. Zároveň je potrebné mať prehľad o osobách užívajúcich byt alebo nebytový priestor pri prenájmoch.
Čítať teraz

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Čo predstavuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, aké výdavky si môžete uplatniť pri výpočte dane a ako vypočítať daň z prenájmu nehnuteľnosti, vám priblížime v našej poradni.
Čítať teraz

Krátkodobý alebo dlhodobý prenájom, aký je rozdiel?

V máji 2014 prišiel do účinnosti zákon o Krátkodobom nájme bytu, ktorý priniesol dlho očakávané zmeny, ktoré si prial nejeden prenajímateľ. Predstaviť si ho treba ako nadstavbu zákona o nájme nehnuteľnosti, ktorý je aktuálne upravený v občianskom zákonníku ako zákon č.40/1964 v rozsahu paragrafov 685 až 714.
Čítať teraz

Trvalý / prechodný pobyt v nájomnom byte

Veľa nájomcov by si rado prihlásilo trvalý alebo prechodný pobyt na miesto, kde sa dlhodobo zdržiavajú - na adresu svojho prenajatého bytu / domu. No nie vždy sa stretnú s pochopením u majiteľov nehnuteľností, pretože tí sa obávajú, že prihlásením pobytu získava nájomca aj práva s bytom disponovať, alebo že to ovplyvní vlastnícke vzťahy.
Čítať teraz