Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Kontrola katastrálnej mapy pred kúpou nehnuteľnosti

Prílohy k príspevku

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Tú si najčastejšie pozeráme, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti. Tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže zamietnuť vydanie stavebného povolenia.

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Najjednoduchšie to viete spraviť na oficiálnom portály mapka.gku.sk , kde nájdete všetky informácie z katastrálnej mapy a aj mnoho ďalších vecí. V prípade potreby má stránka aj veľmi podrobne spracovaného pomocníka.

Na katastrálnej mape nájdete zaznačené všetky pozemky a stavby v danom katastrálnom území, ktoré ste si predtým pozreli na LV. Pre tieto účely využívame tému "kataster nehnuteľností" označenú ružovou farbou.

Na čo si dať pozor

Najčastejšie pozeráme katastrálnu mapu, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti, nakoľko tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže napr. aj zamietnuť vydanie stavebného povolenia, v prípade absencie alebo nevyhovujúceho stavu cesty.

Kúpa bytu

KM pri kúpe bytu kontrolujeme len pre overenie prístupovej cesty k parcele, na ktorej stavba stojí (čísla máme uvedené na LV bytu). Pravidlom je, že parcela susediaca s parcelou stavby by mala mať vlastníka (ak nie sú spoluvlastníkmi majitelia bytov), ktorým je buď obec, mesto, Slovenská republika, resp. niektorá zo štátnych inštitúcii. Pokiaľ je majiteľom iná osoba, je potrebné aby na danej parcele bolo pre vlastníkov bytov (resp. pre vlastníkov parcely pod domom) zapísané právo prechodu a prejazdu. Pokiaľ nie je splnené ani jedno z predošlého, tak môže najmä pri financovaní kúpy nehnuteľnosti hypotékou nastať problém a banka nemusí schváliť hypotéku na takúto nehnuteľnosť. Ak je to Váš prípad, určite to dopredu konzultujte so svojim finančným poradcom, resp. bankou.

Kúpa domu

Platí to isté čo pri bytoch, plus niekoľko vecí naviac:

Pri prístupovej ceste, ak je ošetrená len právom prechodu a prejazdu v označenom rozsahu, si treba skontrolovať na KM časť parcely (väčšinou vyznačená modrou čiarou), ktorú môžete využívať na prístup. Treba myslieť na to, že vstup/vjazd na pozemok by ste mali mať v týchto miestach, nakoľko ste oprávnený pozemok využívať len v tejto časti.

Je potrebné skontrolovať, či nie sú v mape zakreslené na parcele iné stavby, ktoré nie sú evidované na LV. Takýto nesúlad by mohol byť rovnako problémom pri znaleckom posudku a schvaľovaní hypotéky.

Kúpa pozemku

Platí to isté čo pri domoch, plus niekoľko vecí naviac:

Okrem vyššie uvedených vecí je dôležité v KM skontrolovať či prístupová cesta spĺňa náležitosti prístupovej komunikácie pre stavbu, ktorú zamýšľate stavať. S týmto problémom sa stretávame len málokedy, ale môže sa stať, že k pozemku síce vedie prístupová cesta, ale nespĺňa parametre potrebné pre výstavbu napr. rodinného domu. Ak by bola cesta užšia ako 2m, stavebný úrad Vám ju neuzná ako komunikáciu vyhovujúcu pre rodinný dom. Naopak, pre výstavbu rekreačnej chaty by to nemusel byť problém. Preto si radšej dopredu overte, aké parametre by mala prístupový cesta spĺňať pre vami zamýšľanú stavbu.

Zápis rozostavanej stavby

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Kúpa neskolaudovanej stavby a jej kolaudácia