V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€
Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kolaudačné rozhodnutie

Stiahnuť

Zákon ustanovuje, že dokončenú stavbu alebo dokončenú časť stavby, ktorá je v štádiu spôsobilom na samostatné užívanie (prípadne prevádzkovanie), možno užívať alebo prevádzkovať iba na základe súhlasu stavebného úradu. V opačnom prípade sa prípadným nahlásením susedom "neprajníkom" vystavujete riziku pokuty. Týmto súhlasom je právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané stavebným úradom a vyzerá napríklad takto:

Group 5.jpg

Dôležitá je pečiatka príslušného stavebného úradu o právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V kúpnych zmluvách vždy citujeme dátum vydania kolaudačného rozhodnutia a jeho kód (v ľavom hornom rohu), ale nesmieme nikdy zabudnúť na dátum kedy kolaudačného rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Sú to často dva odlišné termíny, pričom rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 15. deň odo dňa doručenia rozhodnutia poslednému účastníkovi kolaudačného konania, ak nie je podané odvolanie.

Súhlas stavebného úradu však môže mať rôzne podoby a nie nevyhnutne vždy hovoríme o kolaudačnom rozhodnutí. Môže ísť aj o:

  • časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie v zmysle paragrafu 83 stavebného zákona *
  • pri stavbách ktoré nie sú určené na bývanie sa hovorí aj o skúšobnej prevádzke, na základe jej vyhodnotenia je možné následne na návrh stavebníka vydať kolaudačné rozhodnutie, podrobne opísane v paragrafe 84 stavebného zákona.
  • Kolaudačné rozhodnutie - rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

*Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím povinných náležitostí stavby, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Avšak pozor, do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na riadnu kolaudáciu stavby.

Prvé dva prípady sú podrobne opísané v paragrafe 83 a 84 stavebného zákona TU, v praxi nestretávame a len málokedy ide o stavby určené na bývanie. Preto sa v ďalších riadkoch pozrieme na kolaudačné rozhodnutie pre jednoduché stavby, rodinné domy.

Pre aké stavby je nutná kolaudácia

V našom kontexte sa kolaudačné rozhodnutie vyžaduje pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie.

Jednoduché stavby sú aj:

  • bytové budovy (rodinné domy), ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
  • stavby na individuálnu rekreáciu,
  • patria sem aj oporné múry

Práve pri poslednom bode sa na chvíľu pozastavíme. Síce nie tak často, ale pri predajoch sa stretávame s tzv. čiernymi stavbami, ktoré nám veľmi komplikujú predaj ak kupujúci financuje časť kúpnej ceny prostredníctvom hypotéky. Na to aby Vám schválili hypotéku je nutné vypracovať súdno-znalecký posudok pre určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a súdny znalec, ktorý povinne vykoná osobnú obhliadku nehnuteľnosti musí na čierne stavby (stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia) poukázať a upozorniť banku. Robí tak v záverečnej časti posudku a v drvivej väčšine prípadov Vám takúto nehnuteľnosť banka neschváli.  

Preto si pred kúpou alebo predajom dobre skontrolujte dokumentáciu k nehnuteľnostiam.

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa:

  1. stavebného povolenia alebo
  2. na základe ohlásenia stavebnému úradu,

pričom Stavebník ich je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojíte jednoduchý situačný výkres, pri jednoduchých stavbách musí žiadosť disponovať náležitosťami vrátane projektovej dokumentácie. Obsah projektovej dokumentácie sme podrobne opísali v manuály Projektová dokumentácia ku stavbe.

Ak teda kupujete alebo predávate neskolaudovaný rodinný dom, otázka ohľadom kolaudácie Vás neminie a odporúčame mať dobre premyslenú stratégiu predaja / kúpy, aby to všetko dobre vyšlo. Radi Vám s tým poradíme, neváhajte sa nás obrátiť telefonicky, alebo cez CHAT okienko.

O tom, ako kolaudačné rozhodnutie vybaviť, píšeme v ďalšom článku Vybavenie kolaudačného rozhodnutia.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Aký je rozdiel medzi bytom a apartmánom a aké sú ich výhody a nevýhody?

Ak hľadáte pre seba nové bývanie a pozeráte ponuku aj medzi novostavbami, určite ste sa stretli s pojmami “byt” a “apartmán”. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme základné rozdiely medzi nimi, ich výhody a nevýhody a na čo si dávať pozor.

Čítať teraz

Chcete predať svoj domov? Aj takéto ťažkosti vás môžu postretnúť na ceste za úspechom

Predávanie domu nie je až tak jednoduchý proces, ako by ste si mohli myslieť predtým, než ste sa doň vôbec pustili. Je doň totiž zapletených oveľa viac aspektov ako sa Vám zo začiatku mohlo zdať a v mnohých z nich zohrávajú emócie obrovskú rolu.

Čítať teraz

Koncesionárske poplatky a SIPO platby

Ak ste sa po kúpe nehnuteľnosti stali ako fyzická osoba novým odberateľom elektriny, automaticky Vám vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky RTVS. Prečítajte si o tom viac.

Čítať teraz

Kontrola katastrálnej mapy pred kúpou nehnuteľnosti

Rovnako ako list vlastníctva (LV) Vám pred kúpou nehnuteľnosti odporúčame skontrolovať aj katastrálnu mapu (KM). Tú si najčastejšie pozeráme, aby sme si preverili prístupovú cestu k nehnuteľnosti. Tá je dôležitá či už pre banku v prípade financovania kúpy hypotékou, ako aj pre stavebný úrad, ktorý môže zamietnuť vydanie stavebného povolenia.

Čítať teraz

Kúpa nehnuteľnosti v Rakúsku - stále sa oplatí?

Bývať v blízkosti Bratislavy, ale zároveň využívať výhody života v Rakúsku - to je lákavá ponuka pre mnohých Slovákov. Nejde iba o lepšie cesty, absenciu zápch, kvalitnejšie potraviny, alebo lepšie zdravotné služby, na ktoré ľudia s trvalým pobytom majú nárok.

Čítať teraz

Kúpa neskolaudovanej stavby a jej kolaudácia

Zvažujete alebo ste sa odhodlali na kúpu neskolaudovanej stavby? Povieme Vám na čo si dať pozor a aké úkony Vás čakajú.

Čítať teraz

Kúpa pozemku - na čo si dávať pozor?

Ak hľadáte pozemok vhodný na výstavbu, ako prvé by ste sa mali skontrolovať územnoplánovaciu informáciu UPI pre predmetné parcely, nakoľko tá je pre Vás smerodajná (o vydanie UPI môže požiadať na príslušnom stavebnom úrade ktokoľvek). 

Čítať teraz

Projektová dokumentácia a stavebné povolenie

Projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania, pričom sa podáva na stavebný úrad ako príloha k žiadosti o stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Viac o tejto téme si prečítate v nasledujúcom texte.

Čítať teraz

Rozdiel medzi matrikou a notársky overeným podpisom

V prípade, že potrebujete overiť podpis na listine, napr. na kúpnej zmluve, máte dve možnosti: buď vyhľadať najbližšieho notára, alebo navštíviť matriku (mestský / obecný úrad). V nasledujúcom texte Vám pokúsime priblížiť, ktorý úrad sa Vám viac oplatí.

Čítať teraz

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Komplexný prehľad na tému kolaudačného rozhodnutia - kedy sa podáva návrh na vydanie rozhodnutia, kto ho podáva, aké sú potrebné prílohy, či aké poplatky sú s tým spojené - to všetko sa dočítate v nasledujúcom článku.

Čítať teraz

Zápis rozostavanej stavby

Drvivá väčšina prípadov, kedy pre klientov riešime zápis rozostavanej stavby, je v súvislosti s čerpaním hypotekárneho úveru v banke. Okrem informácii, kedy a prečo sa zapisuje rozostavaná stavba vám v manuáli ponúkame aj vzor žiadosti a zoznam povinných príloh.

Čítať teraz

Žiadosť o súpisné a orientačné číslo

Obec môže stavbe okrem súpisného čísla určiť aj orientačné číslo, ktoré funguje ako doplnok, ktorý bližšie identifikuje stavbu, alebo jej časť (napríklad vchod). Najčastejšie ide o prípady ak má stavba viacero vchodov. V praxi sa s týmto stretávame pri rodinných domoch s 2 a viac bytovými jednotkami, kedy každá bytová jednotka disponuje vlastným vstupom a je nutné ich odlíšiť. Viac v nasledujúcom texte.

Čítať teraz