V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Intravilán vs. extravilán

Stiahnuť

Stiahnuť

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Ako sa dozviem či je môj pozemok v intraviláne alebo extraviláne?

Toto je pomerne jednoduché. Musíte si pozrieť list vlastníctva (LV) k danému pozemku a podľa čísla v stĺpci "umiestnenie pozemku" zistíte kde sa pozemok nachádza. Pokiaľ je tam číslo 1, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, čiže v intraviláne. Pokiaľ je tam číslo 2, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne.

list vlastníctva nehnuteľnosť v intraviláne a v extraviláne

List vlastníctva si jednoducho dohľadáte na webovej lokalite www.mapka.gku.sk zadaním adresy do vyhľadávania. Podrobnejší manuál nájdete aj v našom ďalšom príspevku, ktorý sa venuje vyhľadávaniu listu vlastníctva TU.

Pri zadaní názvu obce na stránke mapka.gku.sk do vyhľadávania, Vám táto aplikácia krásne vykreslí hranice intravilánu obce, pre prípad že nemáte čas vyhľadávať list vlastníctva, ide o šikovného pomocníka (viď. príklad nižšie).

Zelená hranica vyznačuje intravilán obce a oddeľuje ju od extravilánu

 

Možnosť stavať v extraviláne

V zásade fakt, že pozemok sa nachádza v extraviláne, nerozhoduje o tom, či na danom pozemku môžete stavať. Rozhoduje územný plán obce a pozemok v extraviláne kľudne môže byť určený na výstavbu.  

Ak je spracovaný územný plán obce a daný pozemok nie je určený na výstavbu požadovaného druhu, je potrebné požiadať o zmenu územného plánu. 

Pokiaľ pre daný pozemok nie je spracovaný územný plán obce, je potrebné sa riadiť v zmysle platného stavebného zákona a zároveň pozemok vyňať z pôdneho fondu. 

S týmto je spojená aj problematika vynímania pozemku z pôdneho fondu. Za vyňatie pozemku si môže úrad vypýtať nemalý poplatok na základe BPEJ (bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky), ale tu nebudeme zachádzať do detailov, nakoľko je to pomerne rozsiahla téma. Vyňatiu pozemku sa venujeme v samostatnom článku.

Drobenie pozemku

Treba si dávať pozor ak máte záujem o kúpu väčšieho pozemku v extraviláne a následne ho chcete drobiť na menšie parcely. Sú tu zákonné obmedzenia a treba sa poradiť s odborníkom. Avšak v zásade platí, že:

Ak zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu ( alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve) vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2 , ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2 , ak ide o lesný pozemok (§ 23 bod 1). Bližšie informácie nájdete v zákone č. 180/1995 Z. z.

Príklad: Ak kúpite parcelu s výmerou 4 000 m2 a chcete ju následne rozdeliť na dva pozemky, je to možné, avšak oba novovzniknuté pozemky musia mať 2 000 m2. Ani jeden z pozemkov nemôže byť menší ako 2 000 m2. Ak kupujete pozemok s výmerou 3999m 2 a menšou, nie je ho možné deliť na menšie diely.

Obmedzenia pri kúpe pozemku v extraviláne

V roku 2014 nastala na Slovensku zmena legislatívy, ktorá priniesla viacero obmedzujúcich pravidiel spojených s nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy. Nakoľko ústavný súd SR rozhodol o spornosti týchto obmedzení, je od 11.02.2019 možný nákup poľnohospodárskej pôdy vo veľmi zjednodušenom režime. V súčasnosti sa prevod poľnohospodárskej pôdy riadi štandardným postupom ako ktorékoľvek iné pozemky. Nakoľko sa pripravuje ďalšia zmena legislatívy, je veľmi pravdepodobné, že v dohľadnej dobe sa stav opäť zmení a s tým prídu nové obmedzenia. Preto ak zvažujete kúpu poľnohospodárskej pôdy, po legislatívnej stránke veci je teraz ten najlepší čas.