Poradňa

Daňová povinnosť z prenájmu nehnuteľností

Dominik Petrovič
pridané
February 2020
Príloha:
Daňová povinnosť z prenájmu nehnuteľností

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur. Preto sa do základu dane dáva len príjem z prenájmu nehnuteľností, ktorý presahuje sumu 500 eur. Daňové priznanie nepodávate, ak ste mali minulý rok taký príjem, z ktorého po odpočítaní 500 eur dostávate sumu nižšiu ako 1 968,68 eur.

Príklad:

Jozef bol vlani zamestnaný na polovičný pracovný úväzok a okrem toho mal aj príjem z prenájmu. V zamestnaní zarobil 5 700 eur a z prenájmu mal príjem 1 700 eur.

Najskôr si zníži zárobok z prenájmu o sumu 500 eur (1 700 - 500). Po jej odpočítaní príjem z prenájmu predstavuje 1 200 eur. Keďže spolu zo zamestnania a prenájmu zarobil 6 900 eur (5 700 + 1 200), čo je viac ako 1 968,68 eura, jeho povinnosť je podať daňové priznanie. 

Nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník zaradí do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako o obchodnom majetku alebo bude viesť evidenciu, môže si uplatniť v preukázateľných výdavkoch výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr.:

  • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
  • výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
  • výdavky na jej opravy a udržiavanie,
  • iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (energie, poistenie, daň,...) 
Nehnuteľnosť nezaradená do obchodného majetku

Pri prenájme sa nemôžu účtovať paušálne výdavky ale len skutočné. Medzi skutočné výdavky patria len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (energia, ostatné služby). Do daňového priznania si teda nemôžete zahrnúť výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti alebo príspevky do fondu opráv nehnuteľnosti.

Príklad:

Marek vlani zarobil na prenájme bytu 7 500 eur. Výdavky boli 4 500 eur. Do daňového priznania zapíše sumu 7 000 eur (7 500 – 500). Výdavky z prenájmu nehnuteľnosti si môže po prepočítaní uplatniť len vo výške 4 199, 99 eura [(7 000 : 7 500) x 4 500].

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V prípade, že prenajímaná nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu si daňovníci (manželia) môžu rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre nich výhodnejší. V tom istom pomere si musia rozdeliť aj výdavky. Navyše, obidvaja si môžu svoju časť zárobku znížiť o sumu 500 eur.

Príklad:

Manželia dôchodcovia zarobili vlani na prenájme z prenájmu domu 8 600 eur. Manželia si tento príjem rozdelia. Na manželku pripadne 2 400 eur a na manžela 6 200 eur. Keď si manželka zníži príjem o 500 eur, jej zárobok sa dostane pod hranicu 1 968,68 eura. To znamená, že ona nemusí podávať daňové priznanie. Ak by si príjem rozdelili na polovicu, t.j.   4 300 eur každému, obaja si odpočítajú po 500 eur, výsledná suma bude 3 800 eur                 (4 300 - 500) a to znamená, že daňové priznanie si musia podať obaja manželia.

Podielové spoluvlastníctvo osôb

Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dodu spoluvlastníctva k veci a spoločné výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel. Na rozdiel od bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde si osoby môžu určiť pomer, v akom si budú rozdeľovať príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, pri podielovom spoluvlastníctve osôb sa pomer delenia príjmov a výdavkov delí podľa spoluvlastníckych podielov. Pokiaľ by chceli zmeniť pomer delenia príjmov a výdavkov k nehnuteľnosti, museli by zmeniť aj spoluvlastnícke podiely zapísané v katastri nehnuteľností.

Oslobodenie od dane do výšky 500 eur si pri prenájme nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve osôb môžu uplatniť všetci spoluvlastníci.

Príklad:

Michal s Borisom si dali zapísať do katastra nehnuteľností, že Michalovi bude vždy vyplatených 55% z celkového príjmu a Borisovi zvyšných 45%. Vlani zarobili 11 000 eur na prenájme nehnuteľnosti. Po odpočítaní 2x 500 eur z príjmu (každý má nárok na oslobodenie od dane vo výške 500 eur) je výsledná suma 10 000 eur (11 000 - 1 000).  Michalovi vzhľadom na jeho výšku podielu prináleží 5 500 eur (55% z 10 000) a Borisovi prináleží 4 500 eur ( 45% z 10 000). Tieto sumy nejdú svojvoľne zmeniť, iba ak pomer zmenia na katastri nehnuteľností. 

Daňová strata

Od 1. januára 2012 daňovník nemôže pri príjmoch z prenájmu vykázať daňovú stratu. Daňovník pri príjmoch z prenájmu uvedených v daňovom priznaní môže uplatniť daňové výdavky maximálne do výšky týchto príjmov.


Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Otvoriť messenger

Ušetri na provízii a vyskúšaj náš predajný systém

Realitná služba od 499€. Obhliadky vykonávajú realitní odborníci. Prehľad o obhliadkach a spätnú väzbu máte k dispozícii cez aplikáciu.

Viac informácii

Balík nájom BASIC

99
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík nájom KOMPLET

129
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Odovzdanie nehnuteľnosti
Digitálny odovzdávací protokol
Zriadenie poistenia hnuteľného majetku
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

Balík predaj BASIC

399
s DPH
Kompletná zmluvná dokumentácia
Pripomienkovanie a právne poradenstvo
Dohodnutie a vyjednanie podmienok
Tlač a doručenie zmlúv
Asistencia pri podpisoch
Zasadacia miestnosť
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.

Balík predaj KOMPLET

499
s DPH
Všetko čo v BASIC + tieto služby
Overenie podpisov u notára
Vybavenie podania na katastri
Úhrada poplatkov na katastri
Odovzdanie nehnuteľnosti
Zmena odberateľov
Mám záujem
Je možné započítať po úspešnom prevode zo zloženého depozitu.
Máte otázky?
Obráťte sa nášho online agenta na messangery alebo na telefónnom čísle, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.

% vo Februári

prehľad aktuálnych úrokových sadzieb

Spýtajte sa
Ponuky sú počítané pre objem hypotéky 80.000€ a fixácii na 3 roky. Obráťte sa nášho online agenta na messangery, sme online od 8:00 do 18:00 každý pracovný deň. Prípadne nám na live chate nechajte správu.
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.5

%

úroková sadzba

239

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.6

%

úroková sadzba

243

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.69

%

úroková sadzba

246

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.79

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.8

%

úroková sadzba

250

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.89

%

úroková sadzba

253

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

0.95

%

úroková sadzba

255

mesačná splátka
Tento mesiac NAJVÝHODNEJŠIA

1.09

%

úroková sadzba

261

mesačná splátka