Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Daň z nehnuteľnosti po dedení alebo dražbe

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Musí platiť daň z nehnuteľnosti daňovník aj pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, alebo dražbou? Odpoveď nájdete v našom článku.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza a obec si sama určuje výšku dane, zníženie alebo oslobodenie od dane, ako aj možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Pripravili sme pre Vás podrobný manuál, ako správne podať daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť. Taktiež sme Vás na túto povinnosť upozornili v našom blogu, aby ste nezabudli podať priznanie v termíne do 31.januára, inak vám hrozí pokuta. Teraz si povieme či musí platiť daň z nehnuteľnosti daňovník aj pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, alebo dražbou.

Z §18 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady (ďalej len „Zákon“) vyplýva, že k daňovníkom povinným podať daňové priznanie patria aj dediči. V takomto prípade sa však s daňovým priznaním nečaká do konca januára nasledujúceho roka. Podať sa musí do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Táto možnosť je v súlade s §99e ods. 5 Zákona a je ju potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Podobným prípadom ako dedenie je aj získanie nehnuteľnosti dražbou. Aj vtedy sa daňové priznanie podáva v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

Na záver už len doplníme, že daň z nehnuteľností sa platí vopred. Čiže daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2020 je daň z nehnuteľností za rok 2020, a nie za uplynulý rok.

Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať