Daň z nehnuteľnosti po dedení alebo dražbe

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza a obec si sama určuje výšku dane, zníženie alebo oslobodenie od dane, ako aj možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Pripravili sme pre Vás podrobný manuál, ako správne podať daňové priznanie k dani za nehnuteľnosť. Taktiež sme Vás na túto povinnosť upozornili v našom blogu, aby ste nezabudli podať priznanie v termíne do 31.januára, inak vám hrozí pokuta. Teraz si povieme či musí platiť daň z nehnuteľnosti daňovník aj pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, alebo dražbou.

Z §18 ods. 2 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady (ďalej len „Zákon“) vyplýva, že k daňovníkom povinným podať daňové priznanie patria aj dediči. V takomto prípade sa však s daňovým priznaním nečaká do konca januára nasledujúceho roka. Podať sa musí do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Táto možnosť je v súlade s §99e ods. 5 Zákona a je ju potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Podobným prípadom ako dedenie je aj získanie nehnuteľnosti dražbou. Aj vtedy sa daňové priznanie podáva v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 

Na záver už len doplníme, že daň z nehnuteľností sa platí vopred. Čiže daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2020 je daň z nehnuteľností za rok 2020, a nie za uplynulý rok.

Mohlo by Vás ešte zaujímať:

Darovacia zmluva a daňová povinnosť

Darovacie zmluvy využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby a týmto spôsobom sa vyhnúť prípadným dedičským sporom.

Čítať teraz

Daň z predaja nehnuteľnosti a zdravotné odvody

Pokiaľ prebehol predaj na základe uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy, podlieha príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti zdaneniu. Zároveň ale existujú podmienky, kedy ste ako daňovník oslobodený od platenia dane z príjmu.

Čítať teraz

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - papierové podanie

Tlačivo nájdete v prílohe nášho manuálu (v úvode), pričom Vás prevedieme jednotlivými krokmi. Nedajte sa odstrašiť počtom strán, nie všetky strany formuláru budeme vypĺňať.

Čítať teraz
Chcem predať #bezprovizie

Dohodnite si nezáväznú obhliadku a my Vám do 24 hodín spracujeme inzerát

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.