V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Čo znamená ÚPI a kde ju získam?

Stiahnuť

Stiahnuť

Ak zvažujete kúpu konkrétneho pozemku, jedna z prvých vecí, ktorú si budete musieť zabezpečiť je územnoplánovacia informácia (ÚPI).

Tento dokument vám okamžite poskytne informáciu, či je daný pozemok stavebným pozemkom, resp. aký je možný účel využitia pozemku podľa platného územného plánu. ÚPI obsahuje presné požiadavky, ktoré sa na budúcu zástavbu vzťahujú, ako napr.:

  • maximálne percento zastavanosti pozemku / maximálna zastavaná plocha objektu
  • maximálna výška strechy / výška plotu / oporných múrov
  • minimálny podiel plôch zelene na pozemku, a iné.

Okrem toho ÚPI slúži aj pre účely majetkovoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií (tento dokument sa predkladá banke pri žiadosti o úver), alebo pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy.

Kde požiadať o ÚPI?

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu sa podáva na obecnom / miestnom stavebnom úrade. Vo väčšine prípadov je vzor žiadosti dostupný na stránke daného úradu a podáva sa buď osobne, alebo mailom. 

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie musí obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku,  register „C“ alebo „E“, investičný zámer, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy)
  • v niektorých prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť: geometrický plán, pokiaľ nie je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností a kópiu mapy určeného operátu s vyznačením parcely, prípadne jej časti 

Žiadosť je bez poplatku.

Je dôležité zdôrazniť, že územnoplánovacia informácia nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská, vyjadrenia alebo opatrenia mesta ako stavebného úradu, či orgánu verejnej správy podľa osobitných predpisov.

Vybavenie žiadosti

Vybavenie by nemalo trvať viac ako cca 2 týždne. Doba sa môže líšiť od konkrétneho úradu. Postup úradu je taký, že pracovníčka stavebného úrad pripraví ÚPI pre dané parcely a dokument dá na podpis starostovi danej obce. Jeho podpisom získava dokument právoplatnosť a to s platnosťou 2 roky od jeho vystavenia. 

Náš tip: pokiaľ čakáte na ÚPI dlhšie, odporúčame požiadať pracovníka úradu aspoň o zaslanie znenia dokumentu. Bez podpisu starostu dokument síce nie je právoplatný, ale ako informácia pre Vás úplne dostačujúci. 

V praxi sa môžete stretnúť s rôznym prístupom k vypracovaniu UPI zo strany úradu. Príkladným vypracovaním je táto UPI poskytnutá mestskou časťou Bratislava Záhorská Bystrica.

úpi územnoplánovacia informácia potrebná pred kúpou pozemku

No môže sa Vám dostať aj takejto odpovede. Tu si len ťažko ako záujemca predstavíte stavbu, ktorú by bolo možné na pozemku postaviť. Táto ÚPI bola prvotne v procese predaja menej nápomocná. Samozrejme, ak sa obrátite na úrad s vysvetlením, radi Vám objasnia odpoveď.

úpi stručná územnoplánovacia informácia potrebná pred kúpou pozemku

Či už zvažujete predaj alebo kúpu pozemku, tento dokument je jedným z "must have" podkladov. Pri príprave prezentácie predaja pozemku u osobnimakleri.sk je tento podklad nevyhnutný a na každej obhliadke ho poskytneme záujemcom. Posúvame naše služby ešte o úroveň vyššie. Pozemky vždy predávame aj s vybraným katalógovým projektom rodinného domu, ktorý vychádza z podkladov ÚPI a dokonca ho do prezentácie aj osadíme na pozemok. Neváhajte a objednajte si našu realitnú pomoc s predajom pozemku a ušetrite tisíce na provízii.