Máte otázku?

Napíšte nám ju sem a my Vám ZADARMO odpovieme

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Čítanie z listu vlastníctva

Stiahnuť

V nasledujúcom texte si povieme čo je list vlastníctva, aký má obsah, formu a hlavne kedy ho budete potrebovať. 

List vlastníctva (ďalej len LV) je základný dokument pre preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti. Obsahuje základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach, iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné.

Použitie LV

Najčastejšie potrebujeme LV pri kontakte s úradmi (prihlásenie trvalého pobytu, stavebné povolenia, podanie dane z nehnuteľnosti atď.). Pri predaji nehnuteľnosti, resp. jej kúpe ho budete potrebovať či už pre potreby notára, banky alebo znalca.

Tu rozlišujeme, či je potrebné mať LV určené na právne úkony, alebo postačuje LV nepoužiteľné na právne úkony. Rozdiel je v tom, že pri LV na právne úkony máte pečiatku úradu/pošty, čím sa potvrdzuje jeho pravosť a aktuálnosť. Správny poplatok za LV na právne úkony je 8 eur.

LV použitelné na právne úkony je možné získať len na okresnom úrade - katastrálnom odbore alebo na pošte SR (nedá sa vyhotoviť na počkanie). Môže o neho požiadať ktokoľvek. POZOR: Ak je na LV vyznačená plomba, môže ho úrad/pošta vydať len majiteľovi nehnuteľnosti uvedenom na LV. Ak nie ste majiteľom, je potrebné predložiť splnomocnenie na jeho vytiahnutie od majiteľa.

LV, ktoré si vytlačíte z katasterportal.sk alebo ho získate cez mapka.gku.sk má len informatívny charakter. Na mnohých úradoch, kde je potrebné ukázať LV, stačí aj LV z portálu (vie si ho pozrieť aj sám úradník), avšak vždy je dobré si túto informáciu vopred overiť. 

Forma LV

Poznáme úplný výpis z listu vlastníctva a čiastočný výpis z listu vlastníctva. Na jednom LV môže byť uvedené väčšie množstvo parciel, stavieb a aj majiteľov. Pri úplnom výpise z LV nájdete na listine úplne všetky údaje, ktoré prislúchajú všetkým nehnuteľnostiam uvedeným pod daným číslom LV pre dané katastrálne územie.

V prípade, že ste majiteľom bytu, najčastejšie sa stretnete s čiastočným výpisom z listu vlastníctva, nakoľko je pre Vás veľmi neprehľadné mať listinu kde je uvedených XY majiteľov všetkých bytov v dome a všetky záznamy k nim. Preto si vystačíte s čiastočným výpisom z LV. 

Čiastočný výpis z LV môžete vytvoriť hneď na základe niekoľkých podkategórií, a to podľa:

  • vlastníka
  • parcely
  • stavby
  • bytu/nebytového priestoru

Čo sa ešte môžete dozvedieť z výpisu?

Na výpise sa uvádza miesto trvalého bydliska vlastníka (spravidla je to trvalé bydlisko, ktoré mal vlastník v deň kúpy nehnuteľnosti a už nemusí byť aktuálne) a samozrejme spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak ide napríklad o výlučného vlastníka bytu, alebo byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastnícky podiel sa vyznačuje na výpise v pomere 1/1. Ak je byt v spoluvlastníctve dvoch osôb, na výpise je toto spoluvlastníctvo vyznačené v ½ ( alebo iný dohodnutý podiel), v prípade viacerých vlastníkov (napríklad súrodenci) príslušným podielom.

Obsah LV

Obsahovo je list vlastníctva štrukturovaný na hlavičku a 3 časti:

Časť Hlavička - nachádza sa hneď v úvode a začína oficiálnym názvom “výpis z katastra nehnuteľnosti” 

a. Na ľavej strane nájdete okres, obec a katastrálne územie.
b. Na pravej strane nájdete dátum a čas vyhotovenia, spolu s vyznačenou platnosťou údajov k danému dátumu.
c. Následuje informácia o tom, či sa jedná o LV použiteľný/nepoužiteľný na právne úkony. 
d. Informácia o tom, či sa jedná o čiastočný výpis z LV alebo o úplný výpis z LV.

list vlastníctva hlavička
LV - Hlavička

Časť A - označuje sa aj ako Majetková podstata. Obsahuje zoznam nehnuteľností, ktoré daný list vlastníctva obsahuje. Delíme ich na:

a. Parcely

i. Tu nájdeme označenie registra, v ktorom sú parcely vedené (môžu to byť parcely registra “C” alebo “E”).
ii. Zoznam parciel s ich základnými údajmi ako výmera, druh pozemku, spôsob využitia atď. (vysvetlivky k jednotlivým číslam nájdete v legende uvedenej vždy pod zoznamom parciel).
iii. Pri danej parcele sa niekedy stáva, že právny vzťah k daným parcelám resp. stavbám na nich stojacich, je na inom liste vlastníctva. Ak by to tak bolo, táto informácia bude uvedená pri danej parcele s odkazom na príslušne čislo LV.

b. Stavby

i. Tu nájdete zoznam stavieb s ich popisným číslom, druhom, popisom stavby a číslom parcely, na ktorých stavba stojí. Rovnako pod tabuľkou nájdete legendu s vysvetlívkami.

list vlastníctva časť A majetková podstata
LV - časť A


Časť B - označená ako Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti, pričom každý účastník je označený poradovým číslom (na toto poradové číslo potom odkazujú nadväzné súvislosti v časti C - ťarchy, slúži teda ako identifikátor).

a. Nájdete tu základné údaje k nehnuteľnosti, ktorá prislúcha vlastníkovi uvedenom nižšie a to:

i. vchod (niekedy môže mať jedna stavba aj viac vchodov, ale na tomto mieste už vidíte konkrétny vchod, pod ktorý patrí daná nehnuteľnosť)
ii. poschodie
iii. číslo bytu/nebytového priestoru
iv. súpisné číslo
v. podiel na spoločných častiach domu, prípadne aj podiel na pozemku. Ak je tiež súčasťou tohto LV je to tu uvedené. Tento podiel nám rovnako určuje podlahovú plochu bytu / celkovú podlahovú plochu celej budovy

b. Nájdete tu základné údaje o vlastníkovi a aj vyjadrenie spoluvlastníckych podielov.

i. poradové číslo vlastníka
ii. meno, adresa a dátum narodenia vlastníka
iii. spoluvlastnícky podiel resp. ak je vlastník výlučným vlastníkom je podiel 1/1
iv. titul nadobudnutia - tu si viete skontrolovať akým titulom bola nehnuteľnosť nadobudnutá (Kúpa, darovanie, dedičstvo, atď.) a zároveň dátum, od kedy je vlastník vlastníkom danej nehnuteľnosti
v. iné údaje - tu môže byť údaj ako apartmán, ateliér atď.
vi. poznámka - väčšinou je pole prázdne. Ak sa tam poznámka nachádza, je potrebné rozlíšiť, či sa jedná o poznámku obmedzujúcu alebo informatívnu

list vlastníctva časť B vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti
LV - časť B

Časť C - Ťarchy, asi najpálčivejšia časť, ktorú si vždy treba dobre prekontrolovať. Nájdete tu ťarchy s označením poradového čísla vlastníka (to nájdete v predošlej časti), na ktoré sa vzťahuje:
a. záložné právo finančnej inštitúcie (banky, stavebné sporiteľne),
b. záložné právo nebankovej inštitúcie,
c. záložné právo fyzickej osoby,
d. záložné právo Štátneho fondu rozvoja a bývania,
e. záložné právo exekútora,
f. záložné právo mesta,
g. zákonné záložné právo v prospech spoločenstva,
h. vecné bremená (doživotné právo užívania, právo prechodu, prejazdu a právo vstupu)
i. uplatnené záložné právo v prospech veriteľa
j. iné obmedzenia ako napr. ochranné pásma -  presný prehľad ochranných pásiem nájdete tu: http://www.szkt.sk/dokumenty/stn/Prehlad_ochrannych_pasiem.pdf

list vlastníctva časť C Ťarchy
LV - časť C

Dostanem LV po prepise nehnuteľnosti automaticky?

Odpoveď je nie. Akonáhle rozhodne kataster o povolení vkladu vlastníckeho práva na nového majiteľa (inak povedané - zapíše nového vlastníka na LV), zašle novému majiteľovi Rozhodnutie o povolení vkladu. Tento dokument síce viete použiť na niektorých úradoch, ale je určite jednoduchšie nechať si vyhotoviť LV na katastri za kolkový poplatok (ak ho potrebujete na právne účely).
Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako zistiť stav konania na katastri?

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Čítať teraz

Intravilán vs. extravilán

Pozemok sa môže nachádzať v zastavanej časti obce, t.j. v intraviláne, alebo mimo nej, t.j. v extraviláne. Táto informácia je dôležitá z hľadiska delenia pozemku, možnej výstavby, ale aj pri kúpe pozemku ako takej. 

Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.

Čítať teraz

Plomba na liste vlastníctva

Čo je to plomba a ako súvisí s pravidelnou kontrolou listu vlastníctva? Plomba má preventívny účinok, nakoľko signalizuje právny úkon týkajúci sa danej nehnuteľnosti a zároveň slúži ako ochrana, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať.

Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 

Čítať teraz

Vrátenie správneho poplatku z katastra

S ohľadom na vyťaženosť kapacít katastrálneho odboru, podporenú aktuálnym vývojom realitného boomu, sme sa rozhodli, že Vám na základe našich skúseností pripravíme manuál ako si uplatniť náhradu za meškajúce konanie.

Čítať teraz

Vyhľadávanie listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti a čítanie v ňom sme si popísali v príspevku “Čítanie v liste vlastníctva”. Nahliadnutie do listu vlastníctva viete vykonať ešte pred samotným navštívením nehnuteľnosti. Stačí Vám k tomu disponovať nasledovným.

Čítať teraz

Vyňatie pozemku

Vyňatie pôdy, alebo v našom ponímaní vyňatie pozemku z pôdneho fondu (poľnohospodársky alebo lesný pôdny fond) sa týka pozemkov, ktoré sú klasifikované na katastri ( t.j. na liste vlastníctva) ako druh pozemku: orná pôda, chmelnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast a lesný pozemok. 

Čítať teraz