Ako v priemere klientom na provízii ušetríme 2435€?
#bezprovízie
Ako v priemere ušetríme 2435€?
#bezprovízie

Ako zistiť stav konania na katastri?

Čítanie na 5 minút
Prílohy k príspevku

Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

V predošlých príspevkoch sme si uviedli, ako sa postupuje pri hľadaní listu vlastníctva a čítaní v LV a prečo je tento krok dôležitý pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie. Nezáleží na tom, akého druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorého aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

Postup je jednoduchý. Vychádzame z toho, že ste pri podaní návrhu na vklad na zmenu vlastníka (pre tento prípad) mali jednu kópiu návrhu navyše a prezieravo ste si ho dali opečiatkovať spracovateľom vkladu (tak ako popisujeme v tomto manuáli).

V tomto prípade nájdete v pečiatke číslo konania, ktoré je základným predpokladom pre vypátranie stavu konania.

Pečiatka vyzerá vždy takto:

konanie na katastri návrh na vklad pečiatka
V prípade, že návrh na vklad s pečiatkou nemáte, nevadí. Číslo konania sa dá dopátrať na liste vlastníctva, kde vznikla takzvaná plomba. Ako nájsť list vlastníctva sme si popísali TU


Postup pri preverení stavu konania

Ako prvé budete musieť navštíviť online portál katastrálneho úradu na adrese: https://www.katasterportal.sk/kapor/. Následne v ľavej časti úvodnej stránky pod sekciou “Katastrálne konanie” nájdete klikateľné tlačidlo “Informácie”. Kliknite na neho.

katastrálny portál preverenie stavu konania úvodná stránka


Otvorí sa Vám stručný formulár a v ňom musíme identifikovať kraj a okres nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka. 


katastrálny portál preverenie stavu konania informácie o katastrálnom konaníSamotné označenie konania má tri časti. 

Prvou časťou je druh konania (značka konania), ktoré zodpovedá veľkému pismenu v úvode. Viac o rôznych označeniach konaní píšeme na konci manuálu.

Druhou časťou je číslo pred lomítkom (pridelené číslo listiny) a tretia časť je číslo za lomítkom, ktoré je zároveň rokom kedy bolo konanie zaevidované (rok prijatia listiny). Do formulára sa všetky tri zadávajú separátne.


katastrálny portál preverenie stavu konania značka listinyPo zadaní overovacieho kódu kliknite na vyhľadať. Zobrazí sa Vám súhrnná informácia o stave konania. Vyzerá takto.


katastrálny portál preverenie stavu konania informácie o listine


Najdôležitejší údaj pre nás je stav podania. Môžete sa stretnúť s dvoma stavmi:

  1. V konaní - toto je pomerne pozitívna informácia. Znamená, že Vaše podanie ešte prebieha a zatiaľ je všetko v poriadku (samozrejme ak lehota od podania (vidíte v riadku vyššie) neprekročí stanovenú lehotu. V opačnom prípade môžete žiadať o vrátenie správneho poplatku, viac TU)
  2. Prerušené - v tomto prípade kataster identifikoval v rámci konania v podkladoch chybu alebo chýbajúci dokument a je nutné cez podateľňu príslušného katastrálneho odboru doručiť nápravu

Pre rýchlejšie riešenie prerušeného konania, odporúčame zavolať na sekretariát príslušného katastrálneho odboru, kde Vás na základe prideleného čísla listiny (konania) presmerujú na zapisovateľa, ktorá má Vašu listinu na starosti. Môžete sa informovať ohľadom dôvodu prerušenia a operatívne doručiť nápravu.

V prípade že systém Vaše konanie nenašiel a vyhodil Vám nasledovnú frázu, skontrolujte, či ste správne vyplnili formulár. Ak áno, tak je možné že Vaše konanie už bolo úspešne uzavreté. Katastrálny portál totiž nemá hlášku pre uzavreté konania, okrem tejto:katastrálny portál preverenie stavu konania zadané číslo listiny neexistuje


Označenie konania

Konanie má vždy tvar: Značka listiny/Pridelené Číslo listiny/Rok prijatia listiny. Značka listiny Vám udáva druh katastrálneho konania.

Najčastejšie sa stretnete s týmito konaniami:

1. Register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva vrátane údajov o konaní o návrhu na vklad vedeného inou správou katastra podľa § 22 ods. 3 zákona,

2. Register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ktoré sú predmetom zápisu v registroch N a X,

3. Register P, ktorý obsahuje údaje na zápis poznámky,

4. Register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä listina o zmene druhu pozemku, o zmene trvalého pobytu, o zmene priezviska fyzickej osoby, o zmene názvu právnickej osoby, žiadosť o zlúčenie listov vlastníctva a o zápis geometrického plánu,

Plomby typu Z- a V-  sú samozrejmosťou pri každom prípade, kedy klient financuje kúpu nehnuteľnosť hypotekarným úverom. Pričom sa dbá na správne poradie vkladu. Ale v jednom momente by ste mali vidieť na liste vlastníctva oba vklady, vklad záložných a kúpnych zmlúv, pod označením V.

Ďalej poznáme aj tieto menej časté konania: 


A. register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ktoré sú predmetom zápisu v registroch N a X,

B. register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,

C. register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

D. register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra,

E. register H, ktorý obsahuje údaje o zmene hraníc katastrálnych území,

F. register G1, ktorý obsahuje údaje o overovaní geometrického plánu,

G. register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geodetických činností na pozemkové úpravy,

H. register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov,

I. register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, obsahuje údaje o overení záznamov podrobného merania zmien,

J. register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

K. register C, ktorý obsahuje údaje o konaní podľa osobitného predpisu,

L. register UP, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora.


V prípade, že si neviete dať rady, neváhajte sa na nás obrátiť.
Máte otázku?

Radi Vám v rámci kapacít poradíme
Ďakujeme! Vašu správu sme dostali a pokúsime sa na ňu odpovedať ..
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste znova prosím.

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Späťvzatie návrhu na vklad

Môže nastať niekoľko okolností prečo by navrhovatelia, respektíve účastníci konania mohli chcieť vziať návrh na vklad späť. Späťvzatie návrhu na vklad alebo zápis vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti znemená, že Okresný úrad, katastrálny odbor v tomto prípade konanie preruší alebo zastaví.
Čítať teraz

Zápis skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností

Ako postupovať pri zápise skolaudovanej stavby do katastra nehnuteľností, na čo si dávať pozor, či vzor žiadosti o zápis stavby nájdete v nasledujúcom manuáli.
Čítať teraz

Rozdiel medzi prerušením, zastavením a zamietnutím konania na katastri

Počas našej praxe sme sa stretli s prípadmi, kedy klienti podali podpísané zmluvy s návrhom na vklad na kataster a následne obdržali z katastra list, že konanie bolo prerušené. Okrem prerušenia konania, kataster môže konanie aj zastaviť, alebo zamietnúť. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, kedy tak môže urobiť a čo to pre vás znamená. 
Čítať teraz

Novela katastrálneho zákona

Novela katastrálneho zákona a vykonávacej vyhlášky priniesli so sebou od októbra 2018 zmeny. Prečítajte si v našom článku aké.
Čítať teraz

Čítanie z listu vlastníctva

List vlastníctva je základný dokument, ktorý nám poskytne informačný prehľad o nehnuteľnosti. List vlastníctva je možné vyhľadať podľa vlastníka, parcely, alebo čísla domu. Aká je jeho forma, obsah a využitie sa dočítate v našom článku.
Čítať teraz