Nezmeškajte už žiadny príspevok

Poradňa

Ako zistiť stav konania na katastri?

Dominik Petrovič
pridané
January 2020
Príloha:

V predošlých príspevkoch sme si uviedli, ako sa postupuje pri hľadaní listu vlastníctva a čítaní v ňom ako bezpodmienečný krok pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. Teraz si povieme, ako postupovať v prípade, že máme na katastri prebiehajúce konanie, nezáleží na tom, akeho druhu. Najčastejšie však pôjde o zmenu vlastníka, ktorej aktuálny stav by Vás mohol zaujímať.

*pripomíname, že kataster je informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a záznam práv k nehnuteľnostiam. Pričom záznam sa najčastejšie uskutočňuje:

1. vkladom

2.záznamom

Postup je jednoduchý. Vychádzame z toho, že ste pri podaní návrhu na vklad na zmenu vlastníka (pre tento pripad) mali jeden exemplár návrhu navyše a prezieravo ste si ho dali opečiatkovať spracovateľom vkladu (tak ako popisujeme v tomto manuály).

V tomto prípade nájdete v pečiatke číslo konania, ktoré je základným predpokladom pre vypátranie stavu konania.

Pečiatka vyzerá vždy takto:

*v prípade, že návrh na vklad s pečiatkou nemate, tak si číslo konania dopátrate na liste vlastníctva, kde vznikla takzvaná plomba. Ako nájsť list vlastnictva sme si popisali TU

Postup pri preverení stavu konania

Ako prvé budete musieť navštíviť doménu online portálu katastrálneho úradu na adrese: https://www.katasterportal.sk/kapor/. Následne v ľavej časti úvodnej stránky pod sekciou “Katastrálne konanie” nájdete klikateľné tlačidlo “Informácie”. Kliknite na neho.


Otvorí sa Vám stručný formulár a v ňom musíme identifikovať kraj a okres nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka. 
Samotné označenie konania má tri časti. 

Prvou je druh konania (značka konania), ktoré zodpovedá veľkému pismenu v úvode. Viac o rôznych označeniach konaní sme písali nižšie.

Druhou je číslo pred lomítkom, ktoré pridelenému číslu listiny a číslo za lomítkom je rok kedy bolo konanie zaevidované (rok prijatia listiny). Do formulára sa všetky tri zadávajú separátne.
Po zadaní overovacieho kódu kliknite na vyhľadať. Zobrazí sa Vám súhrnná informácia o stave konania. Vyzerá takto.Najdôležitejší údaj pre nás je stav konania. Môžete sa stretnúť s dvoma stavmi:

 1. V konaní - toto je pomerne pozitívna informácia, znamená že Vaše podanie ešte prebieha a zatiaľ je všetko v poriadku (samozrejme ak lehota od podania, vidíte v riadku vyššie neprekročí stanovenú lehotu, inak môžete žiadať o vrátenie správneho poplatku, viac TU)
 2. Prerušené - v tomto prípade kataster identifikoval v rámci konania v podkladoch chybu alebo chýbajúci dokument a je nutné cez podateľňu príslušného katastrálneho odboru doručiť nápravu

Pre rýchlejšie riešenie prerušeného konania, odporúčame zavolať na sekretariát príslušného katastrálneho odboru, kde Vás na základe prideleného čísla listiny (konania) presmerujú na zapisovateľa, ktorá má Vašu listinu na starosti. Môžete sa informovať ohľadom dôvodu prerušenia a operatívne doručiť nápravu.

V prípade že Vám konanie pri hľadaní nenašlo a vyhodilo Vám nasledovnú frázu, skontrolujte, či ste správne vyplnili formulár. Ak áno, tak je možné že Vaše konanie už bolo úspešne uzavreté. Katastrálny portál totiž nemá hlášku pre uzavreté konania, okrem tejto:
Označenie konania

Konanie má vždy tvar: Značka listiny/Pridelené Číslo listiny/Rok prijatia listiny. Značka listiny Vám udáva druh katastrálneho konania.

Najčastejšie sa stretnete s týmito konaniami:

1. Register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva vrátane údajov o konaní o návrhu na vklad vedeného inou správou katastra podľa § 22 ods. 3 zákona,

2. Register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ktoré sú predmetom zápisu v registroch N a X,

3. Register P, ktorý obsahuje údaje na zápis poznámky,

4. Register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä listina o zmene druhu pozemku, o zmene trvalého pobytu, o zmene priezviska fyzickej osoby, o zmene názvu právnickej osoby, žiadosť o zlúčenie listov vlastníctva a o zápis geometrického plánu,

S plombou typu Z- a V-  sú samozrejmosťou pri každom prípade, kedy klient financuje kúpu nehnuteľnosť hypotekarným úverom. Pričom sa dbá na správne poradie vkladu. Ale v jednom momente by ste mali vidieť na liste vlastníctva oba vklady, vklad záložných a kúpnych zmlúv, pod označením V.

Ďalej poznáme aj tieto menej časté konania: 
register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ktoré sú predmetom zápisu v registroch N a X,

1. register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,

2. register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

3. register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra,

4. register H, ktorý obsahuje údaje o zmene hraníc katastrálnych území,

5. register G1, ktorý obsahuje údaje o overovaní geometrického plánu,

6. register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geodetických činností na pozemkové úpravy,

7. register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov,

8. register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, obsahuje údaje o overení záznamov podrobného merania zmien,

9. register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

10. register C, ktorý obsahuje údaje o konaní podľa osobitného predpisu,

11. register UP, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora.


V prípade, že si neviete dať rady neváhajte sa na nás obrátiť.
Nenašli ste odpoveď?

Ak potrebujete poradiť a nenašli ste u nás správny manuál, radi Vám vypracujeme odpoveď s advokátskym a predajným tímom. Napíšte nám na messengery.

Live chat
Realitná pomoc
 • Virtuálna obhliadka
 • Cenová mapa
 • Obhliadky s maklérom
 • Appka s kontrolou
 • Marketing a aktualizácie
od
499
Viac o službe
Právna pomoc
 • Kúpne zmluvy
 • Pripomienky a jednanie
 • Elektronické podanie
 • Autorizovaní advokáti
 • Kolok za skrátené konanie s nami za 118€
od
99
Viac o službe
Hypotéka
 • 3 top riešenia od bánk
 • Zadarmo znalecký posudok
 • Kontrola zmlúv a asistencia
 • Vybavenie katastra
 • Úhrada správnych poplatkov na katastri
Viac o službe
Máte otázky?
Radi Vám ich zodpovieme cez náš live chat alebo na telefónnom čísle 0950 880 132