V priemere klientom na provízii ušetríme 2435€

Aké sú možnosti predaja Vašej nehnuteľnosti ak máte hypotéku?

Stiahnuť

Existujú tri možnosti, ktoré Vám umožňujú predať Vašu nehnuteľnosť, na ktorej máte záložné právo v prospech financujúcej banky.

Prvá možnosť: Splatenie úveru

Táto možnosť patrí medzi najbežnejšie a najvyužívanejšie spôsoby. Predaj Vašej nehnuteľnosti si naplánujete tak, aby ste z predajnej ceny splatili hypotéku. Kupujúci musí poukázať vlastné prostriedky alebo načerpá hypotéku (v prípade financovania formou hypotéky) na prechodný účet. Ten vytvorí banka, ktorá má záložné právo na nehnuteľnosti v rámci tzv. vyčíslenia (dochádza k iniciovanému zosplatneniu úveru zo strany predávajúceho). Tento dokument Vám banka vydá na požiadanie do 3 týždňov (v závislosti od banky a termínu Vašej pravidelnej splátky). Výška zostatku úveru sa uvedie v kúpnej zmluve ako jedna z tranží (úhrada kúpnej ceny v krokoch), pričom táto nikdy neputuje na účet predávajúceho, ale priamo k veriteľovi – banke, ktorá má záložné právo na nehnuteľnosti. Takto sa zabezpečí bezpečné vyplatenie úveru a odťaženie nehnuteľnosti.

Zvyšná časť kúpnej ceny, čiže rozdiel medzi predajnou cenou a zostatkom úveru, bude poslaná priamo na účet predávajúceho (prípadne do notárskej úschovy s podmienkou uvoľnenia po prepise vlastníka). Splatením úveru predávajúceho dochádza k zániku pôvodného záložného práva, ktoré vykoná kataster na základe kvitancie vydanej bankou. Tú posiela banka priamo na kataster. Kvitancia sa vystavuje až po uplynutí posledného možného termínu uvedenom na vyčíslení a treba počítať s pár pracovnými dňami pre doručenie na kataster. Je to bežná prax, že kupujúci nadobúda nehnuteľnosť s ešte vyznačenou ťarchou pôvodnej banky. No po novelizácii katastrálneho zákona v Októbri 2018 sa skrátila lehota na výmaz záložného práva z pôvodných 60 dní na 5 dní.

Druhá možnosť : Prenesenie úveru na inú nehnuteľnosť

Váš úver môžete preniesť buď na nehnuteľnosť, ktorú už vlastníte a nemáte na nej žiadne záložné právo, alebo na nehnuteľnosť inej osoby s jej súhlasom. Pri tomto postupe je prvoradý znalecký posudok, v ktorom súdny znalec ohodnotí Vašu nehnuteľnosť, aby banka vedela posúdiť či má primeranú hodnotu k zostatku a je vhodným ekvivalentom ako zábezpeka. Následne požiadate Vašu banku o zmenu predmetu záložného práva. Po schválení novej nehnuteľnosti banka vyhotoví nové záložné zmluvy, ktoré je potrebné podpísať vlastníkom, ktorý nehnuteľnosť zaťažuje a podať na kataster v rámci návrhu na vklad záložného práva. Po tomto kroku banka vystaví kvitanciu na pôvodne založenú nehnuteľnosť ( doklad o výmaze záložného práva), ktorú pošle na kataster. Kataster na základe kvitancie uvoľní záložné právo a vykoná výmaz záložného práva na pôvodnej nehnuteľnosti.

Tretia možnosť : Prevzatie dlhu

Táto možnosť je najmenej využívaná, avšak je to tiež jedna z možností splatenia dlhu. V tomto prípade sa nový kupujúci stane aj novým dlžníkom Vášho úveru a pokračuje ďalej v splácaní pôvodného úveru.

Vaša banka si preverí či je nový kupujúci schopný splácať hypotéku. Je však aj možnosť, že kupujúci nebude spĺňať niektorú z podmienok Vašej banky a preto banka zamietne zmenu dlžníka. Tento spôsob je hlavne výhodný preto, že Vy ako majiteľ ušetríte na poplatkoch za predčasné splatenie úveru. Ten sa štandardne pohybuje na úrovni 1% zostatku. To znamená, že ak je Váš zostatok 100.000€ tak Vám banka za predčasné splatenie zaúčtuje ešte poplatok 1000€. Ide však o zriedka využívaný spôsob, nakoľko sa podmienky úverov každým obdobím zlepšujú a s novou hypotékou často získate aj ďaleko lepšie podmienky ako máte aktuálne. Na rovnakom princípe sa nesie aj trend refinancovania hypotéky. Okrem toho sa k tejto forme riešenie vyjadrujú banky individuálne v zložitejšom a zdĺhavejšom procese. 

List vlastníctva časť C - Ťarchy
Ťarchu k nehnuteľnosti nájdete na liste vlastníctva v časti C- Ťarchy


Nenašli ste čo ste hľadali?

Ako funguje realitná služba #bezprovízie - krok za krokom

Nie je Vám jasné ako funguje naša realitná služba #bezprovízie? V ktorom kroku prídeme nafotiť vašu nehnuteľnosť, alebo ako prebieha platba za náš balík? Prečítajte si nasledujúci text, ktorý Vás prevedie celým postupom úspešného predaja nehnuteľnosti.

Čítať teraz

Ako určiť cenu nehnuteľnosti

Predávate dom / byt / pozemok, ale neviete ako určiť tú správnu cenu? Nejde vôbec o jednoduchú úlohu - pri nízkej cene môžete prerobiť, naopak, ak cenu nastavíte privysoko, bude sa Váš predaj naťahovať. Naša realitná kancelária Vám ponúka vypracovanie tzv. cenovej mapy zadarmo. Prezradíme Vám aj ako pri stanovení ceny postupujeme.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 1 - Rezervácia nehnuteľnosti

Ak ste sa dostali do štádia, že Vaša nehnuteľnosť si našla svojho záujemcu, dohodli ste sa na kúpnej cene a podmienkach zmluvy, gratulujeme Vám! No netreba zabúdať na to, že aj ďalšie kroky sú veľmi dôležité. V prípade, že využívate služby nášej právnej pomoci, celým procesom Vás bude sprevádzať a dohliadať naň náš odborník.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 2 - Zaistenie financovania nehnuteľnosti

Rozlišujeme dva základné spôsoby financovania kúpy nehnuteľnosti a to: hypotékou alebo vlastnými prostriedkami. V prípade ak kupujúci bude financovať kúpu nehnuteľnosti pomocou hypotekárneho úveru, musí počítať s niekoľkými úkonmi, ktoré bude potrebné urobiť medzi podpisom rezervačnej zmluvy a podpisom kúpnej zmluvy. K tomu, aby banka schválila hypotéku bude potrebovať okrem údajov od kupujúceho (žiadateľa) aj návrh kúpnej zmluvy a znalecký posudok. 

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 3 - Kúpna zmluva

Príprava a pripomienkovanie kúpnej zmluvy. Pokiaľ ste išli podľa nášho postupu, väčšinu podkladov bude mať právnik k dispozícii už z procesu prípravy rezervačnej zmluvy. Ale vo všeobecnosti bude potrebovať podobné podklady uvedené v odstavci ”Základné údaje v rezervačnej zmluve”. Zoznam sa môže v niektorých prípadoch predĺžiť, tieto situácie rozoberieme v nasledujúcom texte..

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 4 - Podanie na kataster

V deň podpisu zmlúv je logistika veľmi dôležitá. V prípade využitia služieb našej spoločnosti Vás procesom sprevádza buď odborník z právneho alebo finančného tímu. Uvedieme niekoľko rôznych scenárov závislých najmä od spôsobu financovania, resp. zabezpečenia úschovy finančných prostriedkov.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 5 - Finančné plnenie

Najrýchlejšie prídu peniaze na účet predávajúceho pri financovaní hypotékou. Áno, je to tak, aj keď mnohokrát pre predávajúceho býva lákavejší hotovostný kupec a môže mať výhodu pri zjednávaní ceny. Tá výhoda však neplatí pokiaľ je klient už preverený finančným poradcom a má hypokartu.

Čítať teraz

Postup pri predaji nehnuteľnosti - časť 6 - Odovzdanie

Podmienky, ktoré musia byť splnené, aby ste si vedeli odovzdať nehnuteľnosť máte dojednané v kúpnej zmluve. Štandardom je termín XY dní od uhradenia celej kúpnej ceny, avšak dojednanie môže byť iné, podľa toho ako ste si ho dohodli ešte počas pripomienkovania kúpnej zmluvy.

Čítať teraz

Potvrdenie o nedoplatkoch od správcu

Ak predávate byt, povinnou prílohou k zmluve o prevode vlastníctva bude vyhlásenie správcu domu o tom, že ako vlastník bytu, resp. nebytového priestoru nemáte žiadne nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Potvrdenie o nedoplatkoch je zároveň povinnou prílohou pri podávaní návrhu na vklad do katastra.

Čítať teraz

Znalecký posudok - kedy ho budete potrebovať a aká je jeho cena?

Znalecký posudok slúži na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, či už konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku. Kedy ho budete potrebovať, aká je cena za posudok a aké papiere si musíte pripraviť pre znalca? Čítajte ďalej.

Čítať teraz

Úschova peňazí v banke - banková vinkulácia

Pri kúpe nehnuteľnosti je viacero spôsobov ako previesť peniaze druhej strane. Pre predávajúceho je najvýhodnejšie získať sumu v hotovosti, alebo bankovým prevodom. Nakoľko však pri predaji nehnuteľností hovoríme o skutočne vysokých sumách, priame posielanie peňažných prostriedkov neodporúčame. Predstavíme vám bezpečnejší spôsob prevodu peňazí - tzv. banková vinkulácia.

Čítať teraz