Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2020 treba spraviť už teraz.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa často nesprávne označuje ako daňové priznanie za byt alebo dom. Technicky však ide len o oznámenie miestnemu správcovi dane o tom, že ste v predošlom roku nadobudli nehnuteľnosť.

Ďakujeme, tešíme sa novému odberateľovi.
Oops! Niečo sa pokazilo Skúste znova prosím.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2020 treba spraviť už teraz.

Dominik Petrovič
Backoffice

V tomto príspevku nájdete odpoveď na tieto otázky:

 1. Kto je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti
 2. Dokedy je potrebné podať  priznanie k dani z nehnuteľnosti
 3. Komu doručím priznanie k dani z nehnuteľnosti
 4. Ako spravím priznanie k dani z nehnuteľnosti
 5. Nehnuteľnosť vlastníme v podiele, kto podá priznanie
 6. Vlastníte nehnuteľnosť ako manželia?
 7. Na základe čoho sa stanoví výška dane?

Ste povinný podať priznanie?

Povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2019 nadobudla nehnuteľnosť kúpnou zmluvou (katastrálny odbor rozhodol o povolení vkladu) a do 1.1.2020 je stále evidovaný ako vlastník nehnuteľnosti katastrálnym odborom (zapísaný na liste vlastníctva). 

Prečo kúpnou zmluvou? V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli v zmysle dedičského konania, ste ako daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského rozhodnutia. 

Výnimkou je aj nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe exekučnom procese. V tomto prípade ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 30 dní od právoplatného rozhodnutia súdu (tkz. schválenie príklepu súdom).

Ak ste teda nehnuteľnosť v roku 2019 nadobudli klasickou kúpnou zmluvou a nie dedením alebo v dražbe a ste stále (do 1.1.2020) evidovaný ako vlastník na liste vlastníctva, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Dokedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak spĺňate podmienky poslednej vety predchádzajúceho odstavca, tak ste ako daňovník povinný doručiť priznanie k dani z nehnuteľnosti miestnemu správcovi dane najneskôr do 31. januára 2020. 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva, ak ste nadobudli bytový alebo nebytový priestor, stavbu alebo pozemok. Povinný ste ho podať do 31. Januára aj keď ste nehnuteľnosť vlastnili skôr ako v roku 2018, no na nehnuteľnosti došlo k týmto zmenám:

 1. Zmena podielov (či na spoločných priestoroch alebo nehnuteľnosti)
 2. Zmena účelu využitia stavby
 3. Zmena výmery parcely

V tomto prípade sa podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, kde sa uvádza len niektorá z vyššie uvedených zmien. 

Každopádne, ak ste nadobudli nehnuteľnosť kúpnou zmluvu v rozmedzí od 2.1.2019 (ak ste nadobudli pred tým dátumom, mali ste podať priznanie do 31.01.2019) do 1.1.2020, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2020. 

Komu doručíte priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Správcom dane pre daň nehnuteľnosti je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. “o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady” je  mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Nikdy nepodávate priznanie k dani z nehnuteľnosti v obci, kde máte ako vlastník evidovaný trvalý pobyt, ale kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť vo Vašom vlastníctve. 

Ako spravíte a podáte priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Zistite v našom manuály TU. Môžete ho podať v papierovej podobe (poštou alebo cez podateľňu obce kde sa nehnuteľnosť nachádza), alebo ak disponujete občianskym preukazom s aktívnym elektronickým podpisom, tak môžete podanie vykonať aj elektronicky. Prijatie elektronického priznania na daň z nehnuteľnosti musí podporovať aj miestny správca dane. Informáciu, že daný správca dane túto možnosť podporuje, nájdete na jeho webovej stránke.

Nadobudli ste nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých vlastníkov?

V tomto prípade podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti každý jeden vlastník za seba. Podáva ho však len do výšky svojho podielu. Miestny správca dane na základe podielu prepočíta výšku daňového poplatku pre každého zvlášť.

Vlastníte nehnuteľnosť ako manželia?

V tomto prípade podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti iba jeden z Vás. Pričom platí:

Ak ste teda nehnuteľnosť v roku 2019 nadobudli klasickou kúpnou zmluvou a nie dedením alebo v dražbe a ste stále (do 1.1.2020) evidovaný ako vlastník na liste vlastníctva, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Na základe čoho obec určí výšku dane za nehnuteľnosť v priznaní?

Na začiatok treba povedať, že výšku ročnej dane si daňovník nepočíta sám, ako sa často mylne tvrdí. Výšku dane za nehnuteľnosť určuje miestny správca dane (mesto alebo obec), pričom zákon č. 582/2004 Z. z., ktorý sme spomenuli vyššie, hovorí o sadzbe 0,033€ za každý zastavaný štvorcový meter stavby. Samospráva môže výšku dane upraviť v zmysle zákona. Pri viacpodlažných stavbách môže samospráva všeobecne záväzným nariadením určiť príplatok za každé ďalšie podlažie až do výšky najviac 0,33€.

Napríklad, takto upravila Bratislava daň z nehnuteľnosti pre rok 2017:

 • sadzba pre byty sa zvýšila o 30%, čo predstavuje 0,66 EUR/mesiac (napríklad predtým zaplatil majiteľ priemerného bytu 26,6 EUR/rok a po novom zaplatí 34,6 EUR/rok),
 • sadzba pre domy sa zvýšila o 30%, čo predstavuje 1,675 EUR/mesiac (napríklad predtým majiteľ priemerného domu zaplatil 66 EUR /rok a po novom zaplatí 86 EUR/rok),
 • sadzba pre chaty a garáže sa zvýšila o 10% a ostatné stavby o 50%,
 • hodnota stavebného pozemku sa zvýšila o 150%,
 • sadzba dane za stavby určené na pôdohospodársku produkciu  sa zvýšila o 50%.

Zaviedla však aj zľavy:

 • od 2017 občania nad 65 rokov a držitelia ZŤP preukazov majú nárok na 60% zľavu (tz. že pri zvýšení o 30% budú platiť cca rovnako ako doposiaľ) a bude sa to týkať cca 23% z celkového počtu obyvateľov Bratislavy,
 • do 2017 platilo oslobodenie pre občanov nad 70 rokov a ZŤP zľava bola vo výške 50% (v súčasnosti je pre obyvateľov nad 70 rokov je cca 14%).

Takzvaný výmer dane, ktorý je zároveň výzvou na úhradu Vám bude doručený do 15. mája so splatnosťou 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.

Na záver už len doplníme informáciu, že priznanie dane k nehnuteľnosti sa podáva iba raz. Ak ste už raz priznanie podali, nie ste povinný to urobiť opakovane. neplatí to v prípade že dôjde k zmenám na nehnuteľnosti, ktoré sme uviedli vyššie (vtedy potrebné podať čiastočné priznanie k dani z nehnuteľnosti).

Ďalšie články.

Chcem predať #bezprovizie

Dohodnite si nezáväznú obhliadku a my Vám do 24 hodín spracujeme inzerát

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.